Výrobní areál firmy ISOBAST Moravské Budějovice

Zobrazeno: 1156x

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Novostavba haly Isobast s.r.o. se nachází na pozemcích firmy, které leží při křižovatce ulic Pražská a Dopravní v Moravských Budějovicích.

Nová hala s administrativou využila volnou rezervní plochu v přední části areálu investora a byla koncipována vzhledem k technologickým potřebám a územně technickým požadavkům jako přístavba již stávající haly.

Dopravně je areál napojen na ul. Dopravní, přičemž po příjezdu do areálu se štěpí ve dva dopravní směry . Severovýchodně pokračuje komunikace pro osobní vozidla s parkovacími plochami, druhým směrem je naváděna především nákladní doprava s potřebnými manipulačními plochami, nakládkou a vykládkou materiálů a výrobků firmy. Volné plochy jsou především zatravněny, případně upraveny kačírkem, svahování je doplněno výsadbou popínavých rostlin, pří severovýchodní hranicí doplňují areálovou zeleň stromy.

Architektonické řešení

Novostavba haly zahrnuje několik funkčních provozů, které se propisují i do tvarového a barevného řešení. V zásadě se jedná o tři hmoty, barevně, výškově i architektonicky rozdílné, které odpovídají jednotlivým provozům výroby, administrativy a provozu vstupních a manipulačních prostorů. Tyto hmoty jsou geometricky založeny na pravoúhlých tvarech. Křivku do kompozice vnáší snad jen svažující terén s komunikacemi a prostupující křivky interiérového řešení skrze velké prosklené plochy. Barevně se zde střídají především tři barvy - černá, červená a šedá, které jsou firemními barvami a jsou použity i na starším objektu. Hmotě výrobní odpovídá šedě laděný odstín, vstupu a manipulaci barva červená a administrativní část je oděna do antracitu. Halová část objektu je vystavěna v podobném duchu, co se týče hmoty, architektury, barevnosti, jako dříve postavená hala, na kterou provozně navazuje. Administrativní část je umístěna do čela objektu. Na její výtvarné pojetí byl kladen větší důraz s ohledem na její funkci a umístění jako nároží. Jedná se o dvoupodlažní vestavek, který v rámci 2.NP tvoří výrazná konzola. Konzola je ještě zdůrazněna tmavou antracitovou barvou, která lemuje velkou prosklenou fasádu, za níž jsou kancelářské prostory. Hmota vstupních prostor s recepcí a manipulačního prostoru zvýrazňuje jižní roh objektu a to jednak větší výškou atiky a jednak červenou barvou sendvičových panelů.

Dispoziční řešení

Základními dispozičními celky jsou – vlastní výrobní hala, administrativní objekt a hygienický vestavek. Tyto prostory jsou propojeny jak vertikálními tak horizontálními komunikacemi.

Administrativní část je v podstatě objektem samostatným stavebně i dispozičně s přímou návazností na halu. Jedná se o dvoupodlažní stavbu s výraznou konzolou druhého patra. Jeho půdorysné rozměry v rámci 1.NP jsou 6,9 m x 35,5 m, 2.NP má půdorysné rozměry 37,9 m x 13 m. Přístup z terénu do 1.NP je po schodišti přímo do komunikačního uzlu objektu - do vstupní haly. Odtud je kontrolovaný přístup především do kancelářského druhého podlaží a do výrobní haly.. Vše je sledováno z kanceláře recepce, která je skrze rohové velkoformátové prosklení propojena i s venkovní děním kolem vjezdu do areálu. 2.NP o půdorysu obdélníku je řešeno jako trojtrakt - trakt kanceláří , střední trakt chodby a trakt pomocných prostorů,skladování, hyg. zařízení.

Nová výrobní hala je navržena jako jednopodlažní halový objekt s dvoupatrovým vestavkem hygienického zařízení. Jedná se o volný prostor ohraničený sendvičovým pláštěm, o délce 79 m a šířce v jedné části 30 m a druhé části 35m. Hygienický vestavek haly je dvoupodlažní objekt, který propojuje novou a starší halu.

Konstrukční a materiálové řešení

Nosnou konstrukci haly tvoří ocelový skelet s jeřábovou dráhou, zastřešený sedlovou střechou a opláštěný kovovými sendvičovými panely. Nosný systém administrativy tvoří železobetonové stěny včetně žb stropů a ploché střechy. Zateplené obvodové stěny jsou provedenys provětrávanou fasádou se sendvičovými panely, případně kovovými lamelami. Schodiště jsou železobetonová. Hygienický vestavek je tvořen cihelným zdivem a žb stropy

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Novostavba haly s administrativou měla to veliké štěstí, že je dítětem hned tří zkušených a schopných rodičů, kteří ji obdarovali životem, smyslem a náplní. Dali ji do vínku výbornou kondici, zdravě fungující tělo i mysl a atraktivní vizáž, která se nevidí všude. Naplnila se funkce, zdařila se forma. Soutěžící stavba je vzorovou ukázkou trojjedinečnosti hlavních účastníků výstavby :

  • Osvícený investor s vizemi a odvahou důvěřovat projektantovi
  • Tvořivý projektant se smyslem pro detail i koncepční řešení, se schopností předat v technickém jazyce myšlenku tomu, kdo vše zrealizuje.
  • Zkušený a kvalifikovaný dodavatel stavby schopný zrealizovat stavbu v nejvyšší kvalitě

Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2015

za výraznou architekturu často opomíjenou u průmyslových staveb.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru