Stanovy

 § I. Úvodní ustanovení 

 1. Název: SPOLEK STAVBA VYSOČINY (dále jen spolek).
 2. Sídlo: Jihlava.
 3. Identifikační číslo, IČO: 26545764.
 4. Spolek je veden u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 8835
 5. Spolek vznikl 9. listopadu 2001.
 6. Spolek je právnickou osobou, vystupujeprávních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Členové neručí za dluhy spolku. Zisk z činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
 7. Hospodaření spolku se řídí platnou legislativou, stanovami a usneseními valné hromady a představenstva. Hlavní příjmy spolku tvoří především členské příspěvky, dotace, dary apod., které jsou doplněny o příjmyvedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání podporující účel a činnost spolku.
 8. Právo podepisovat se jménem spolku má předseda (samostatně) a místopředsedové (společně). 

§ II. Účel spolku 

Všestranná propagace zájmové oblasti – stavebnictví, stavitelství a architektury ve spojení s Krajem Vysočina. 

§ III. Činnost spolku 

 1. Pořádá soutěž:
  1. Stavba Vysočiny – Stavba roku Kraje Vysočina.
  2. Stavba Vysočiny – Studentský projekt.
  3. Stavba Vysočiny – Učeň roku.
 2. Odbornou i laickou veřejnost seznamujeaktuálním děním v zájmové oblasti prostřednictvím tisku, internetových stránek, sociálních sítí, publikací a dalších médií.
 3. Pořádá Setkání představitelů stavebnictví Kraje Vysočina, organizuje semináře, konference, soutěže, sportovní aktivity a podporuje vzdělávání.
 4. Vyhledává nové možnosti, projekty, partnery a spolupracující subjekty za účelem zvýšení propagace a povědomí o zájmové oblasti a činnosti spolku. 

§ IV. Členství 

 1. Členství ve spolku je dobrovolné.
 2. Členství může být řádné nebo čestné.
 3. Řádným členem se může stát ekonomický subjekt, působícízájmové oblasti spolku, má o členství zájem a jeho členství bude spolku ku prospěchu.
 4. Čestným členem se může stát osobnost, která se významně podílí či podílela na rozvoji nebo činnosti spolku, popř. na propagaci vysočinské architektury, stavitelství nebo stavebnictví. 

§ V. Vznik členství 

 1. Řádné členství vzniká rozhodnutím představenstva o přijetí na základě přihlášky žadatele, a to dnem uhrazení členského příspěvku.
 2. Na základě návrhu člena spolku představenstvo rozhodne usnesením o propůjčení čestného členství, které je bezplatné.
 3. Členské příspěvky se řídí směrnicí, kterou schvaluje valná hromada.
 4. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.
 5. Spolek vede neveřejný seznam členů. Zápisněm provede spolek na základě informací uvedených v přihlášce. Výmaz zápisu provede spolek bez zbytečného odkladu po zániku členství.  

§ VI. Zánik členství 

 1. Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek anipřiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
 2. Členství ve spolku také zaniká vystoupením nebo vyloučením.
 3. Vystoupením na základě žádosti člena, ve které není nutné uvádět důvody, a to dnem doručení do sekretariátu spolku. Sekretariát potvrdí přijetí žádosti.
 4. O vyloučení člena rozhoduje představenstvo na základě zjištění, že člen závažně porušil povinnost vyplývajícíčlenství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu. Za závažné porušení se považuje např. poškození jména spolku, nerespektování rozhodnutí orgánů spolku, využívání služeb spolku bez jejich úhrady. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné formě doručí vyloučenému.
 5. Čestné členství odebírá představenstvo usnesení
 6. V případě zániku členství nemá člen majetková ani jiná práva vůči spolku. 

§ VII. Práva řádných a čestných členů 

 1. Řádný člen má zejména právo:
  1. volit a být volen do orgánů spolku
  2. být informován o činnosti spolku, účastnit se jeho aktivit a přispívat iniciativními návrhy
  3. účastnit se zasedání valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení k záležitostem týkajících se spolku, uplatňovat návrhy a protinávrhy, být seznámenvýsledkem hospodaření a stavem finančních prostředků spolku
  4. využívat služeb spolku
  5. aktivně se zapojit do činnosti spolku formou např. pracovních skupin
 2. Řádný člen má za povinnost:
  1. dodržovat stanovy spolku včetně jeho směrnic
  2. respektovat rozhodnutí přijatá orgány spolku
  3. spolupracovat na plnění úkolů vyplývajícíchúčelu a činnosti spolku
  4. platit členské příspěvky a poplatky za služby včas a ve správné výši
  5. informovat orgány spolku o změnách souvisejícíchjeho členstvím
  6. prosazovat a hájit na veřejnosti stanoviska spolku, pokud vystupuje jeho jménem
 3. případě neplnění členských povinností, a to ani po výzvě k nápravě, má představenstvo pravomoc omezit práva řádného člena až do doby sjednání nápravy.
 4. Čestný člen se může na základě pozvání účastnit jako host valných hromad, zasedání orgánů a pracovních skupin. 

§ VIII. Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem je valná hromada.
 2. Statutárním kolektivním orgánem je představenstvo.
 3. Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů

§ IX. Valná hromada 

 1. Valnou hromadu svolávázasedání představenstvo jedenkrát v kalendářním roce.
 2. Zasedání valné hromady se svolá vhodným způsobem 30 dnů před jeho konáním. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a pořad zasedání.
 3. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomnýchdobě usnášení, každý člen má jeden hlas. Hlasuje se aklamací, pokud není rozhodnuto jinak.
 4. Podklady k zasedání zajišťuje představenstvo a řádným členům je zprostředkuje prostřednictvím mailové pošty nebo svých internetových stránek minimálně 10 dnů před konáním zasedání.
 5. Valná hromada:
  1. určuje hlavní zaměření spolku
  2. rozhoduje o změně stanov
  3. schvaluje hospodaření
  4. hodnotí činnost představenstva
  5. rozhoduje o zrušení spolkulikvidací nebo o jeho přeměně
  6. volí a odvolává členy představenstva
  7. schvaluje volební řád
  8. schvaluje členské příspěvky
  9. rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradila k rozhodnutí
 6. Zasedání valné hromady:
  1. Valné hromadě předsedá a zasedání řídí předseda spolku,jeho nepřítomnosti představenstvem pověřená osoba. Předsedající valné hromady zajistí sepsání prezenční listiny, ve které musí být vedle názvu člena uvedeno jméno účastníka a podpis přítomného.             
  2. Prezenční listinu, jejíž součástí jsou plné moci účastníkůpřípadě, že se zasedání nebude účastnit statutární zástupce člena, potvrzuje svým podpisem předsedající valné hromady, který vyhlásí, zda je zasedání usnášeníschopné.
  3. Když je zasedání usnášeníschopné předsedající valné hromady navrhne zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a odpovídající počet skrutátorů. Z jednání se pořizuje přehled usnesení a zápis, který obsahuje místo, dobu konání, popis projednávaných bodů programu, rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování (schváleno – neschváleno,případě rovnosti je rozhodující hlas předsedajícího valné hromadě). Představenstvo zabezpečuje vyhotovení přehledu usnesení a zápisu do 30 dnů od ukončení zasedání a vhodným způsobem je doručí všem členům. Dokumenty podepisuje předsedající valné hromady a zapisovatel, správnost potvrzují ověřovatelé. Dokumenty z valných hromad se archivují po celou dobu trvání spolku a jsou k nahlédnutí v sekretariátu spolku.
  4. V případě, že valná hromada není usnášeníschopná, předsedající vyhlásí náhradní valnou hromadu, která bude začínat 15 minut od té původní. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná za libovolného počtu členů.  

§ X. Představenstvo 

 1. Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem spolku. Řídí činnost spolku a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu spolku.
 2. Představenstvo má 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členem představenstva může být i nečlen spolku. Funkční období člena představenstva je pětileté, výkon funkce však neskončí dříve, než je zvolen nebo kooptován jiný člen představenstva. Opětovná volba je možná.  
 3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy s určením pořadí. Členství v představenstvu je nezastupitelné. Opětovná volba je možná.
 4. V případě, kdy počet členů představenstva z důvodu osobní rezignace, smrti, ukončení členství ve spolku nebo odvolání klesne pod polovinu má představenstvo povinnost kooptovat další členy. Nejbližší valná hromada následně potvrdí kooptované nebo do představenstva zvolí jiné kandidáty.
 5. Předseda svolává představenstvo minimálně 1x ročně, v případě potřeby častěji. Představenstvo je povinno se sejít do 14 dnů požádá-li o to předsedu kterýkoliv člen představenstva.
 6. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomnýchdobě usnášení. Každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas prvního přítomného místopředsedy.
 7. Představenstvo může zřizovat stálé nebo krátkodobé pracovní skupiny a jejich členové nemusí být jenomřad členů spolku.
 8. Představenstvo určí osobu, která bude kontrolovat hospodaření spolku.
 9. Představenstvo rozhoduje o přijetí a vyloučení člena. Má právo omezit práva člena. Propůjčuje a odebírá čestné členství.
 10. Představenstvo svolává valnou hromadu, připravuje podkladyzasedání, předkládá Zprávu o činnosti spolku, směrnici členských příspěvků a další dokumenty spojené s výkonem orgánu.
 11. Představenstvo je oprávněno k uzavírání písemných smluv s jinými subjekty v souladu se stanovami a platnými právními předpisy.
 12. Představenstvo je oprávněno zřizovat právnické osoby podnikatelského charakteru nebo vstupovat do nich jako společník za účelem vytváření finančních zdrojů pro spolek.
 13. Představenstvo odpovídá za správnost hospodaření s finančními prostředky spolku včetně vedení účetnictví.
 14. Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který do 14 dnů obdrží všichni jeho členové.
 15. Na základě rozhodnutí představenstva se spolek může stát členem jiného spolku/
 16. Představenstvo jmenuje a odvolává zástupce spolkukomisích, institucích nebo orgánech právnických osob, jejichž je členem nebo s nimi úzce spolupracuje.
 17. Představenstvo plní další úkoly, které jsou mu dány valnou hromadou a stanovami spolku.
 18. Rozhodnutí představenstva může býtčasových důvodů provedeno per rollam.

§ XI. Správa spolku 

 1. Představenstvo může pro zajištění účelu a činností spolku zřídit sekretariát.
 2. Úkolem sekretariátu je zajišťovat:
  1. činnost spolku po stránce administrativní, technické a organizační
  2. řádný chod orgánů, pracovních skupin, vykonávat přijatá usnesení, připravovat podklady k zasedání
  3. správu majetku spolku
  4. úkony, které spolek vykonává na základě smluvního vztahu nebo pověření
 3. V čele sekretariátu je ředitel, který ho řídí a odpovídá představenstvu za jeho činnost. Je jmenován a odvoláván představenstvem. Zúčastňuje se jednání orgánů, komisí a dalších zasedání spolku, na které je pozvánhlasem poradním. Funkce ředitele je slučitelná s funkcí předsedy spolku.
 4. Ředitel je oprávněn zastupovat spolek samostatně ve věcech a úkonech souvisejícíchjeho řízením a správou.  
 5. Předseda může delegovat na ředitele své pravomocipísemné formě s úředně ověřeným podpisem. 

§ XII. Zrušení spolku

 1. Valná hromada rozhoduje o zrušení spolku nebo o jeho přeměně.
 2. Spolek se zrušílikvidací. Za přeměnu je považována fúze nebo rozdělení spolku.
 3. Ze zákonných důvodů může o zrušení spolku rozhodnout soud. 

§ XIII.Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy jsou platné po schválení valnou hromadou.
 2. Náležitosti spolku, které nejsou ve stanovách uvedeny, se řídí příslušnými zákony.

Schváleno na valné hromadě v Jihlavě dne 15. března 2018.          

 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru