Zobrazeno: 1387x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Jihlava
Hlavní projektantIng.Jana Mikulášková, Dopravoprojekt Brno, a.s., Brno
Hlavní zhotovitelSdružení Příseka CE
Druhý zhotovitelColas CZ, a.s., Praha
Třetí zhotovitelEurovia CS, a.s., Brno

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Stavba obchvatu Příseky je součástí postupně rekonstruovaného a homogenizovaného tahu silnice II/405 mezi Jihlavou a Třebíčí. Tímto obchvatem, kterým je nahrazen původní průjezd obcí Příseka, došlo ke zklidnění dopravy v obci a zároveň ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy mezi Jihlavou a Brtnicí. Stavba navazuje na začátku i konci obchvatu na dříve realizované úseky rekonstrukce silnice II/405 Jihlava – Příseka a Příseka – Brtnice.

Architektonické řešení

Hlavním objektem stavby byla přeložka silnice II/405 v délce cca 3km. Součástí stavby bylo vybudování dvou komunikací připojující Příseku, připojení účelových komunikací, výstavba dvou přesypaných mostů, přeložka Příseckého potoka a dotčených inženýrských sítí. V rámci stavby byly provedeny vegetační úpravy a rekultivace opuštěných úseků silnice II/405.

Dispoziční řešení

Hlavním stavebním objektem byla přeložka silnice II/405 v délce 3 061m a v kategorii S9,5/70. Konfigurace terénu a návrhové parametry komunikace si v některých místech vyžádaly značné zemní práce – vysoký násyp v údolní nivě Příseckého potoka dosahuje výšky až 12m a následný skalní zářez hloubky až 9m. Maximální podélný sklon komunikace je 6,0%. Součástí stavby jsou i stykové křižovatky s novými komunikacemi do Příseky ve směru od Jihlavy v délce 133m a ve směru od Brtnice v délce 143m.

Dalšími významnými stavebními objekty byly dva přesypané mostní objekty. První převádí silnici II/405 přes Přísecký potok (včetně jeho přeložky do nové přímé polohy v délce 109m) ve tvaru vodorovné elipsy o světlosti 6,5 x 4,4m. Druhý převádí tutéž silnici přes přeložku polní cesty (s volnou šířkou 4,0m) v tlamovém profilu o světlosti 7,8 x 6,9m.

Ostatními stavebními objekty byly přeložky a napojení polních cest, sjezdy na pozemky, překládka vodovodu, podchycení meliorací, uložení chrániček Rowanet, vegetační úpravy a biologická rekultivace rušených úseků původní komunikace.

Realizace stavby proběhla v období 10/2014 – 09/2015. Stavba byla uvedena do předčasného užívání 11.9.2015. Celkové náklady stavby byly 176,810.378Kč (z toho stavební náklady 166,775.779Kč).

Konstrukční a materiálové řešení

Tato přeložka silnice II/405 byla vybudována v kategorii S9,5/70 se směrodatnou rychlostí 80-90 km/hod, maximálním podélným sklonem 6% a maximálními zakružovacími oblouky 9 800m (vrcholový) a 5 000m (údolnicový). Konstrukce vozovky má celkovou tloušťku 550mm (z toho vlastní tři hutněné asfaltové vrstvy tvoří 150mm, zbytek tvoří štěrkodrť 2x200mm). Vysoké násypy v nivě Příseckého potoka byly vybudovány jako vyztužené násypy za použití výztužných geotextílií. Hluboké skalní zářezy jsou ochráněny ocelovými sítěmi proti případnému uvolňování a padání kamenů na komunikaci. Pro přesypané mostní objekty byly použity mostní dílce z vlnitého plechu tloušťky 6mm s povrchovou úpravou.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Stavba splnila svůj hlavní účel – převedení tranzitní dopravy na silnici II/405 mimo obec Příseku a zkvalitnění silniční dopravy mezi dvěmi největšími městy v Kraji Vysočina – Jihlavou a Třebíčí. Stavba byla řešena se snahou přinést maximální uživatelský komfort a zvýšení bezpečnosti silničního tahu a při tom co nejméně negativně ovlivnit své okolí. V neposlední řadě je tato komunikace přes značné výškové rozdíly (v nivě Příseckého potoka cca 40 výškových metrů na úseku pouhých cca 500m) velice vhodně začleněna do okolní krajiny a díky přesypaným mostům působí celkově naprosto přirozeným dojmem.

Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

Čestné uznání STAVBA VYSOČINY 2015

za elegantní převedení tranzitní dopravy mimo intravilán obce.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru