Zobrazeno: 3162x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPSJ, a.s., Jihlava
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelNemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Hlavní architektATELIER PENTA v.o.s., Jihlava
Hlavní zhotovitelSdružení firem PSJ a.s., Jihlava a Skanska a.s., Praha
Druhý zhotovitelPSJ a.s., Jihlava
Třetí zhotovitelSkanska a.s., Praha

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Urbanistické řešení PUIP vychází z řešení stávajícího areálu nemocnice. Umístěním pavilonu dochází k ukončení výstavby ve směru hlavní rozvojové osy. Objekt je plně integrován do systému stávajících objektů a jeho komunikačních propojení. Jedním z nejvýznamnějších přínosů výstavby nového pavilonu je přímé propojení areálů záchranné služby a samotné nemocnice. 

Architektonické řešení

Architektonické řešení vychází z jednoduchosti a zásadní funkčnosti objektu (provozní i hygienické funkčnosti), dále z požadavku důsledné akustické izolace lůžek intenzivní péče ve vztahu k provozu sousedícího heliportu a dalších zdrojů hluku. Z výše uvedených důvodů je západní fasáda „dvojitě" prosklená, kdy druhý plášť tvoří zvuk. útlum a zároveň slouží pro únikovou požární komunikaci. Podobně je řešena galerie u infekčního oddělení také využita jako únikový prostor a zároveň jako prostor pro návštěvy infekčních pacientů.

Vstupní podlaží 1.NP se společnou velkoprostorovou čekárnou osazenou vyvolávacím systémem pacienta je pojato v designových materiálech tak aby první kontakt pacienta s nemocnicí byl maximálně příjemný, v ostatních podlažích je kladen důraz na funkčnost a vysoký hygienický standard při udržení příjemného designu.

Hlavní hmota je tvořena třemi nadzemními podlažími plus doplňková hmota střešní nástavby čtvrtého podlaží.

Dispoziční řešení

 • 2.PP - Úroveň technické chodby – navazují výškově na technické chodby stávajících objektů. Sloužící pro rozvody technických médií.
 • 1.PP - navazují výškově na stávající objekt. Toto podlaží je rozděleno podjezdem na dvě části. V obou částech je technické zázemí a šatny personálu sloužící pro více objektů.
 • 1.NP- taktéž navazuje na vstupní patro nemocnice, propojuje hlavní komunikační areálovou chodbu, navíc je v tomto podlaží samostatné propojení spojovacím mostem s oddělením ARO. Funkční náplň 1.NP se dělí na : A) oddělení urgentního příjmu pacienta a B) ambulantní část infekčního oddělení. Tyto provozy jsou od sebe důsledně odděleny komunikačně i technickými rozvody.
  • B) Ambulantní infekční část. Vstupy do ambulancí infekčního oddělení jsou navrženy z jižní strany, přístup je možný z hlavních prostor nemocnice nebo přímo z areálové komunikace, která bude nově do tohoto prostoru přivedena. Tato část podlaží obsahuje hygienické a personální zázemí, 3 komplety čekáren s vyšetřovnou. 2x1+1, 1x 1+2.
 • 2.NP - navazuje na hlavní zdravotnickou chodbu. Na tomto podlaží je umístěno oddělení IP intenzivní péče s kapacitou 20 lůžek a lůžkové oddělení infekční s kapacitou 20 lůžek – oba provozy jsou důsledně odděleny.
 • 3.NP - bez vodorovné návaznosti na stávající objekty – pouze vertikální spojení. Na tomto podlaží je shodně jako ve 2.NP umístěno oddělení IP s kapacitou 20 lůžek a lůžkové oddělení infekční s kapacitou 20 lůžek – oba provozy jsou důsledně odděleny.
 • 4.NP - bez vodorovné návaznosti na stávající objekty – pouze vertikální spojení. Na tomto podlaží je umístěna JIP infekční s kapacitou 4 lůžek boxového typu, kdy každý box má vlastní vstupní filtr a vlastní hygienickou buňkou pacienta. Dále je zde personální a tecnické zázemí tohoto oddělení.

Konstrukční a materiálové řešení

Jedná se o monolitický skeletový objekt obdelníhového tvaru o celkových rozměrech 97.9 m x 26.6 m. Objekt má jedno podzemní podlaží (není v celém půdorysu objektu) a tři nadzemní podlaží, na části půdorysu je čtvrté nadzemní podlaží, cca na jedné polovině půdorysu. Novostavba objektu je navržena jako monolitický skelet s proměnlivými moduly sloupů základní modul 6.0x7.2 m, 6.0x2.35x m, 6.0x7.1 m 6.0x7.7m, 6.0x7.75 m (v podélném směru pavilonu). Ve vnitřním prostoru se jedná převážně o bezprůvlakový systém se sloupy průřezu 400x400 mm, jejichž průřez je zvětšen pouze v 1.PP a naopak zmenšen až na 250x250 mm v posledním podlaží. Obvodové sloupy jsou voleny průřezu 300x550 mm případně 300x300 mm.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Jedná se o jeden z nejmodernějších medicinských pavilonů v regionu. Čtyřpodlažní Emergency je aktuálně nastaveno na kapacitu 80 lůžek, čtyřicet pro intenzivní péči oborů a JIP nemocnice. Tím se nemocnici podaří soustředit tuto náročnou péči do jednoho prostoru. Do budovy se také kompletně přesunulo infekční oddělení, nově i s čtyřlůžkovou JIP.

Ocenění

 • titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2012

 • CENA ČASOPISU STAVEBNICTVÍ

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru