II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044

Zobrazeno: 976x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Most ev.č. 602-044 je nedílnou součástí silnice II/602. Ta je významnou a frekventovanou spojnicí měst Pelhřimov a Jihlava, současně pak doprovodnou komunikací k dálnici D1. Most překračuje údolí, kterým protéká řeka Jihlava doprovázená jednokolejnou elektrifikovanou železniční tratí. Původní most, dle mostního listu z roku 1973, byl v roce 1999 již jednou rekonstruovaný. Jeho špatný stavebně technický stav a snížená zatížitelnost ale již přestaly vyhovovat potřebám převáděné komunikace a proto byla navržena jeho kompletní přestavba s využitím části stávajících základových konstrukcí.

 • Architektonické řešení

  Původní most byl tvořen typovými prefabrikovanými předpjatými nosníky KA61 uloženými přes ložiska na úložné prahy v koruně vždy 8-mi kusů subtilních stojek na každé podpěře. V rámci přestavby mostu se podařilo významným způsobem zredukovat původní „les stojek“ a navrhnout vzdušnější konstrukci. Jako nosná konstrukce byla zvolena elegantní dodatečně předpjatá monolitická lichoběžníková mostovka, uložená na šikmé mezilehlé podpěry tvořené vždy nově pouze dvojicí sloupů vetknutých do základů. Základy podpěr jsou přiznané a technicky tak dotváří celkový ráz mostní konstrukce.

 • Dispoziční řešení

  Nově navržený most je 5-ti polová konstrukce s rozpětími 16,260 + 16,620 + 16,620 + 16,620 + 16,060 m, celkové délky 92 m. Překračovanou překážkou je údolí s řekou Jihlavou a souběžnou elektrifikovanou železniční tratí. Jejich šikmé křížení s trasou silnice zůstalo dodrženo i přestavbou mostu. Most je navržen se šikmostí cca 70°. Šířkově je navržen pro převedení kategorie komunikace S 9,5/90 s oboustrannými římsami, na kterých jsou navrženy revizní chodníky šířky 0,75 m. Celková šířka mostu je 12,60 m. Šířka vozovky na mostě 9,50 m je vymezena mostními svodidly s úrovní zadržení H2. Vnější zábranu revizních chodníků pak tvoří mostní zábradlí se svislou výplní. Celková délka úpravy povrchu vozovky v místě stavby je 160 m.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Nosná konstrukce je provedena jako monolitická betonová, dodatečně předpjatá, lichoběžníková deska s oboustrannými římsami s revizními chodníky. Za ocelovým mostním svodidlem je podél vnějšího okraje římsy umístěno nové ocelové mostní zábradlí a nad železniční tratí nová ocelová protidotyková zábrana. Nové konstrukce spodní stavby jsou navrženy jako monolitické železobetonové Krajní opěry jsou provedeny nové se zavěšenými křídly. Na podpěrách je ponecháno část stávajících základů, které byly přebetonovány a spřaženy s novými částmi železobetonových základů. Do nich jsou vetknuty sloupy podpěr. V jejich koruně jsou umístěna ložiska, resp. u podpěr středního pole pak vrubové klouby pro vhodnější přenos horizontálních účinků z nosné konstrukce do spodní stavby. Založení mostu bylo posíleno systémem mikropilot. Vozovka je na mostě navržena jako trojvrstvá živičná.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění

Most je svou délkou, šikmostí, výškou nad terénem, typem přemosťovaných překážek a zvoleným způsobem přestavby (s ponecháním části základových konstrukcí) unikátní stavbou kraje. 

Ocenění

titul Stavba roku Kraje Vysočina 2022

za náročnou rekonstrukci složitého mostního objektu v komplikovaném terénu.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru