Rekonstrukce historických domů U Mincovny v Jihlavě

Zobrazeno: 415x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Jedná se o dva vzájemně propojené městské domy, U Mincovny 6 a 8, nacházející se v Městské památkové rezervaci, v centru města Jihlavy. Objekt č.6 je nemovitou kulturní památkou. Jedná se o řadový dům, který má čtyři nadzemní podlaží a suterén se vstupem do jihlavského podzemí. Objekt č.8 je nárožní dům, orientovaný do ulice U Mincovny a do Jakubského náměstí. Dům má tři nadzemní podlaží, částečně podsklepen s dalším vstupem do jihlavského podzemí. Oba objekty mají sedlovou střešní konstrukci. Kompozice prostorového řešení zůstala beze změn.

 • Architektonické řešení

  Celková obnova a adaptace obou domů byla architektonicky a provozně pojatá v souladu s jejich historickým charakterem a jejich bezprostředním okolím historického centra. V architektonickém řešení byla snaho o znovuobnovení historické hodnoty staveb, jež byly značně znehodnoceny stavebními úpravami v letech 1975-1980. V objektu č.6 byl dochován unikátní arkýř a klenutá síň-mázhaus v 1.NP. Tvar a vzhled obou objektů zůstal bez zásadních změn. Úpravy na fasádě pouze navrátily domům jejich historickou podobu. Konstrukční a nosný systém objektů byl zachován stávající. Některé nosné konstrukce si po odkrytí během výstavby vyžádaly značné statické zajištění, například meziokenní pilíře a středový sloup v prostoru mázhausu objektu č.6. V obou domech bylo vybouráno nenosné zdivo, s provedením nových vyzdívek za účelem změn dispozic vnitřních prostorů. Jednotlivá schodiště byla ponechána. U dřevěného schodiště v budově č.6 byly objeveny a obnoveny průzory ve vřetenové zdi schodiště. Tvar a systém střešní konstrukce byl ponechán původní, byla provedena kompletní výměna střešní krytiny. Na obou objektech byly provedeny nové nátěry fasád a soklů, s obnovou a úpravou fasádních prvků. Původní kamenné prvky byly odborně zrestaurovány s obnovou původních povrchů. Ve dvorní části náležící k oběma domům byly vybudovány dvě novodobé přístavby. U nárožního domu č.8 byla vybudována třípodlažní přístavba, s novým výtahem, který zajišťuje bezbariérový přístup do jednotlivých podlaží budovy č.8. U domu č.6 byla vybudována jednopodlažní přístavba s plochou střechou. Do objektu č.8 byl vybudován průjezd do dvora z Jakubského náměstí.

 • Dispoziční řešení

  Nově objekty slouží jako administrativní budovy magistrátu města Jihlavy. Je zde umístěn Odbor životního prostředí a Odbor školství, kultury a tělovýchovy. Hlavní vstup v objektu č.8 je řešený jako bezbariérový. Vstup do domu č.6 je řešen také bezbariérově. Oba domy jsou vždy v jednotlivých podlažích vzájemně propojeny vyrovnávacími schodišti, bezbariérové propojení bylo umožněno pouze v přízemí. V suterénech jsou umístěny sklady. V jednotlivých podlažích jsou umístěny kanceláře, zázemí pro zaměstnance a veřejnost, včetně bezbariérových WC. Přízemí objektu č.6 umožňuje pořádání samostatných výstav a kulturních akcí. V podkroví budovy č.8 je vybudována vestavba pro kotelnu a serverovnu. Půdní prostory jsou jinak bez využití. Dvorní část je propojena novým průjezdem v objektu č.8 se zachovaným mázhauzem v objektu č.6.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Při rekonstrukci byly použity tradiční materiály, které ctí původní konstrukční řešení objektů. Navržené řešení a volba materiálů byla provedena ve spolupráci se zástupci Národního památkového ústavu. Nosné konstrukce byly ponechány původní, byly provedeny nutné opravy pro jejich statické zajištění. Vnitřní část objektu č.8 byla pojata v novodobých materiálech. Vnitřní vápenocementové omítky, podlahové konstrukce z kamenné dlažby a povlakové krytiny z PVC, interiérové dveře hladké s nadsvětlíky. Objekt č.6 je kulturní památkou, z čehož vycházela volba konstrukcí a materiálů. Vnitřní omítky vápenné, podlahové konstrukce z ruční cihelné dlažby, v kancelářích lamely s dřevěnou nášlapnou vrstvou, vnitřní dveře truhlářské z masivu. Veškeré výplně fasádních otvorů jsou zhotoveny jako dřevěné truhlářské z masivu. Zámečnické výrobky byly zpracovány jako originální ruční kovářské. Lokálně jsou objekty doplněny moderními konstrukcemi, např. jednopodlažní přístavba ve dvorní části, či vestavba technického zázemí v půdním prostoru. V obou objektech byla řešena sanace vlhkého zdiv. Byly zvoleny takové postupy sanací, které respektovaly různorodý charakter konstrukcí včetně památkového charakteru.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Jedná se o velmi zdařilou a citlivou rekonstrukci dvou objektů v centrum města, při které se podařilo nalézt mnoho významných archeologických nálezů, navrátit domům jejich historickou hodnotu a vzhled, zároveň vybudovat prostory pro nové využití dlouhodobě chátrajících objektů.

Ocenění

Čestné uznání

za dokonale provedenou rekonstrukci podporující nový účel budovy

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru