Výstavba domova pro seniory Stříbrné Terasy, Jihlava

Zobrazeno: 3494x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelChládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
MajitelDS Stříbrné Terasy o.p.s, Jihlava
Hlavní architektIng. arch. Ladislav Vlachynský
Hlavní projektantAtelier 90, s.r.o., Brno
Hlavní zhotovitelChládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Více o stavbě…

Architektonické a urbanistické řešení

Areál bývalé Tesly Jihlava se nachází při severní části centra města Jihlavy – uvnitř zastavěného území obce. Je vzdálen cca 250 m od hradebního okruhu historického centra města severním směrem. Západní hranici území tvoří ulice Havlíčkova a Úvoz, severní hranici ulice Třebízského a východní hranici ulice Srázná. Jižní část je vymezena pěší spojnicí ulic Havlíčkova a Srázná.

Areál se rozkládá na ploše 23 500 m2, je koncipovaný jako městský blok. Je tvořen souborem budov vznikajících od počátku 19. stol. do současnosti, které svým měřítkem i tvarem odpovídají okolní zástavbě za hradebním okruhem města, zejména ve strukturách uzavřených městských bloků.

Návrh využívá stávající budovu a nemění zásadně urbanistickou strukturu areálu ve styku s okolní zástavbou. Rekonstrukce areál funkčně i architektonicky sjednotí při zachování jisté míry individuality jednotlivých objektů, která je logická i vzhledem k jejich odlišné funkční náplni i vzhledem k časovému odstupu, který uplyne mezi realizací jednotlivých etap. Budova je očištěna o přístavky a její hmota je zachována. Do vnitrobloku je navržena přístavba.

Nosný princip rekonstrukce spočívá v pietním zachování a zrekonstruování architektonicky nejcennějších prvků (kamenná ostění a nadpraží oken a dveří, původní schodiště, litinové a dřevěné sloupy, zachovalé původní krovy), úpravy ostatních cenných prvků s minimem zásahů (celkový industriální výraz fasád, nosné stěny, klenby), do kterých je vložen novotvar přístavby a vestavby.

Dispoziční řešení

Objekt navrhovaného domova seniorů je obdélníkového půdorysu s mírně zkosenou východní stranou fasády. Budova je čtyřpodlažní – čtvrté podlaží slouží již jako podkroví, v rámci rekonstrukce je do podkroví navrženo mezipatro (5.NP). Celý objekt je zastřešen sedlovou střechou s valbami, do vnitrobloku s vystupující vestavbou pokojů 4.NP. Výrazným prvkem je loď kaple, přesahující hřeben, z které je možný výstup na terasu přístavby objektu před hlavním vstupem.

Hlavní vstup do objektu je řešen bezbariérově po terénu a z jižní strany je krytý kubickou přístavbou. Vstupuje se do prostoru vertikálních komunikací – stávající schodiště a evakuační výtah – s přímou vazbou na centrální halu. Do 1.NP byla umístěna společenská místnost – jídelna - s vazbou na venkovní posezení. V jihovýchodní části byla umístěna přípravna jídel se zázemím a samostatným vstupem od zásobovacího vjezdu. Na centrální halu navazují dva prostory pro rehabilitaci. Kromě již zmíněných provozů byly do 1.NP situovány sklady a 2 odlehčovací pokoje. V 1.NP je objekt z chodby komunikačně propojen s navazujícím lékařským domem SO.05.

2. – 4.NP je dispozičně řešeno stejně, tedy je plně využito pokoji pro klienty. Pokoje jsou navrženy jako jednolůžkové nebo dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením. Do každého patra byly vloženy, společné posezení a sklady. 4.NP navíc nabízí klientům kapli a keramickou dílnu. Zmíněné 5.NP je využito pro administrativu s denní místností. Do kubické přístavby byla situovány ve 2. a 3.NP pokoje. V 1.NP pak dvojgaráž. Ze 2.NP přístavby je umožněn bezbariérový přístup po kryté lávce na zatravněnou střechu garáží SO.01b.

Konstrukční a materiálové řešení

Povrchové materiály jsou zachovány tradiční - vnitřní omítky, kamenné prvky - v kombinaci s novodobými - klasické fasádní zateplovací systémy ( opatřeny probarvenou omítkou ), alternativní fasádní zateplovací systémy - obklad Silbonit a podobně. Fasádní výplně otvorů jsou navrženy plastové a hliníkové. Klempířské výrobky jsou navrženy z titanzinku. Objekt je navržen z materiálů zajišťujících jeho dlouhou životnost pro dané užití.

Celý stávající objekt je bez suterénu a o rozměrech cca 53,5 x 13,1m. Společnou příčnou zdí sousední s SO.05 a tvoří s ním jeden objekt. Nosný systém je podélná trakt s obvodovými nosnými stěnami a vnitřními litinovými sloupy, na nichž jsou uloženy dřevěné stropní trámy. Doplněn je vertikálními zděnými jádry schodiště a výtahových šachet. Zastřešen je sedlovou střechou s valbou.

Přístavbu tvoří samostatný třípodlažní objekt, bez suterénu, o rozměrech cca 11,0 x 10,65m. Nosný systém tvoří kombinace monolitických žb prvků a zděných stěn. Na celé střeše je pochozí terasa.

Do úrovně 2.NP přístavby je navržena spojovací lávka k SO.01b. Nosná konstrukce ocelové lávky bude tvořena dvěma příhradovými nosníky na rozpětí cca 10,4 m, s jednostrannou konzolou cca 1,4m, výška příhradových nosníků bude 3,20m.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší ocenění?

Podařilo se využít bývalý průmyslový objekt nedaleko centra města. Přínosem nového domova je, že se neodsouvají senioři na okraj města –okraj zájmů. Dům je v centru města v areálu, kde vedle sebe budou žít všechny generace. Domov je organizován tzn. komunitní metodou, která před shromažďováním klientů ve velkých anonymních společenských místnostech dává přednost menším sepjatým kolektivům obyvatel několika pokojů.

Virtuální prohlídky

jihlava-stribrne-terasy-zelena-strecha

Ocenění

  • titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2011

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru