Zobrazeno: 2665x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelI.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., Kamenice nad Lipou
MajitelMěsto Počátky
Hlavní architektIng. arch. Ivan Plicka, Praha
Hlavní projektantIng. Jan Šlechta, Černovice
Hlavní zhotovitelI.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., Kamenice nad Lipou

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Z hlediska urbanistického se na řešených objektech nebudou provádět žádné zásahy - je zachována hmota objektů, jejich půdorys i výšky říms či hřebenů.

Architektonické řešení

Z architektonického hlediska jsou hlavní dimenze objektů zachovány, dochází pouze k dílčí úpravě fasád objektů - jedná se zejména o jiné rozmístění okenních otvorů u sociálního zařízení kina a o osazení nových otvorů do střešních rovin. Při řešení objektu byl brán zřetel na jeho umístění v památkové zóně města, na stav stávajících konstrukcí a na plánované využití.

Dispoziční řešení

Objekty budou využívány pro potřeby Města Počátky - jako multifunkční kulturní neziskové zařízení. V objektech bude umístěn víceúčelový sál (bude využíván jako kino, divadlo, koncertní a přednáškový sál), šatny pro divadlo, knihovna, klubovny zájmových spolků, centrum služeb a informací, dvorní část bude v letních měsících využívána jako letní amfiteátr pro pořádání kulturních akcí.

Pro zajištění víceúčelového využití objektů je navrženo:

 • akustika, osvětlení i další vnitřní vybavení sálu odpovídá požadavkům na využívání pro potřeby kina, divadla, koncertů , kongresů i přednáškového sálu
 • jednotlivé prostory jsou vzájemně propojeny
 • centrální schodiště v knihovně a komunikační propojení mezi „domy" umožňuje provozovat jednotlivé prostory odděleně a nezávisle na sobě, ale i zároveň všechny najednou aniž by se provozně ovlivňovaly.

Vymezené prostory jsou přístupné osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - vstup je zajištěn do kina (v sále jsou vyhrazeny 2 místa pro vozíčkáře, v zázemí je WC pro osoby s omezenou schopností pohybu, v sále bude umístěna indukční smyčka pro neslyšící), do centra služeb a informací a do knihovny (v prostorách bude umístěna indukční smyčka pro neslyšící).

Konstrukční a materiálové řešení

Při návrhu rekonstrukce se v maximální míře využívá stávajících konstrukcí, které svými fyzikálními vlastnostmi vyhovují navrženému využití objektu.

Nosné konstrukce - nosné zdivo se doplňuje o prvky, které vycházejí z dispozice objektu - svislé nosné konstrukce jsou z části tvořeny ocelovými sloupy, z části železobetonovými sloupy, v části je cihelné zdivo. Dělící konstrukce budou z keramického zdiva, konstrukce ohraničující strojovnu vzduchotechniky a kotelnu jsou ze sádrokartonu na ocelovou kostru. Nové stropy jsou navrženy z ocelových válcovaných nosníků a vložek hurdis, resp. vlnitých plechů. Strop nad sálem se provádí z důvodu zajištění stability zastřešení a prvky budou využity i jako kleštiny na zabezpečení zdiva. Provádí se celková rekonstrukce zastřešení - výměna poškozených prvků, doplnění krovu novými prvky, aby byla zajištěna náležitá únosnost, nová krytina. Součástí úpravy zastřešení je i úprava úžlabí mezi objektem kina a knihovny - vytváří se delší vyplechované úžlabí. V celém objektu budou provedeny nové úpravy povrchů - nové podlahy, omítky, obklady, nové vnitřní instalace - zdravotní instalace, vzduchotechnika, elektroinstalace, dojde k úpravě akustiky sálu a opravě divadelní techniky. V rámci tohoto objektu dojde k rekonstrukci kanalizační a vodovodní přípojky a k provedení napojení na veřejný rozvod na plyn - veškeré napojení je tak malého rozsahu, že se nejedná o inženýrské objekty.

Návrh přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

 • skloubení požadavků na využití objektu - multifunkční kulturní a volnočasové aktivity
 • kvalitní provedení prací v interiéru a naplnění záměru autora i z hlediska exteriéru

Ocenění

 • Čestné uznání

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru