Silnice II/405 Brtnice - Zašovice

Zobrazeno: 2591x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Praha
MajitelKraj Vysočina, Jihlava
ProvozovatelKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Jihlava
Hlavní projektantPROfi Jihlava, Jihlava
Hlavní zhotovitelPražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Praha
Druhý zhotovitelALPINE stavební společnost CZ, s.r.o.

Více o stavbě…

Silnice II/405 tvoří dopravní spojnici mezi městy Třebíč a Jihlava. Potřeba přestavby této silnice byla dána jejími nevyhovujícími parametry v extravilánu trasy. Předmětný úsek vykazoval četné dopravní závady (např. nevyhovující směrové poměry s ohledem na návrhovou rychlost, nevyhovující výškové poměry s ohledem na možnost předjíždění nebo bezpečné zastavení, nedostatečné šířkové uspořádání nevyhovující požadavkům na bezpečnost a plynulost dopravy, atd.).

Novostavba silnice II/405 byla realizována v kategorii S 9,5/70 od hranice města Brtnice ve výjezdu směrem na Třebíč a její ukončení před obcí Zašovice včetně výměny obrusných vrstev v intravilánu obce Nová Brtnice v celkové délce 4 871,48m. Součástí navržené výstavby silnice II/405 bylo řešení trubního propustku SO112 ve staničení 0,640, přeložka stávající silnice III/4055 v km 1,412 a její napojení na novou trasu silnice II/405, přeložka místní komunikace SO114, přeložky silnic II/402 a III/4056, vegetační úpravy a přeložka sdělovacího vedení a vodovodu.

Nově vybudovaná trasa v zájmovém území byla vybudována především ve stávající trase. Pouze ve směrových obloucích se trasa uchyluje mimo stávající silniční těleso, její změna je hlavně v novém výškovém řešení stavby. Stávající velké stoupání (cca až 12%) za městem Brtnice ve směru na Třebíč (km cca 0,6 - 1,3), které způsobovalo velké problémy ve sjízdnosti zejména v zimních měsících, bylo nahrazeno jednotným konstantním stoupáním o sklonu 5,75% v km 0,546 – 2,022.

Během značných výškových úprav nivelety komunikace bylo zapotřebí provést poměrně velké přesuny objemů zemních těles. Na celé stavbě bylo přemístěno více jak 130 tisíc m3 zemin. Bilance zemních prací zde byla nevyrovnaná, tj. odkopáno zde bylo cca 115 tisíc m3 a do násypů bylo uloženo cca 130 tisíc m3. Tento nedostatek zemin byl doplněn o vhodný násypový materiál získaný ze zemníku v těsné blízkosti stavby. V rámci zemních prací byl vybudován v km cca 0,460 – 0,960 násyp o výšce větší než 13m. Tento násyp byl založen na místě bývalého rybníka pomocí geotechnických opatření.

Dále byl v km 0,960 – 1,400 vyhlouben zářez o hloubce větší jak 10m. Třída těžitelnosti zemin v tomto zářezu byla tř. 6 a 7 – tzn. byly zde zastiženy skalní horniny těžce rozpojitelné. Z tohoto důvodu bylo nutno k vytěžení zářezu použít trhacích prací.

Před zahájením stavby bylo potřeba vykácet více jak 140 vzrostlých stromů. K jejich náhradě bylo na konci celé výstavby v objektu SO 800 Vegetační úpravy vysazeno kolem nově vybudované silnice více jak 600 stromů a 2500 keřů. Na ploše svahů a násypů o celkové výměře větší než 40 000m2 byl proveden hydroosev.

Odvodnění silnice II/405 je řešeno příčným sklonem komunikací do silničních příkopů, které jsou propojeny do stávajících silničních příkopů nebo vyvedeny na terén. Silniční příkop v km 0,260 – 1,400 je zaústěn do vodoteče ve staničení km 0,640 přes lapač splavenin a věstní objekt. Přechod dešťových vod na opačné strany komunikací je zajištěn trubními propustky DN 600-1000. Spodní stavba komunikace je odvodněna podélnými trativody DN 150 s revizními šachtami osazenými v nezpevněné krajnici. Revizní šachty jsou po cca 300m vyústěny do přilehlých příkopů. V km 0,640 byl zbudován propustek v profilu MA-10 (tubosider) se světlostí 4,1 x 2,57m v celkové délce 53m. Propustek je navržen s ohledem na „stoletou vodu" a také s ohledem na možnost migrace pro vydru říční, jejíž výskyt zde byl prokázán.

Nově vybudovaná silnice II/405 byla realizována v těsné blízkosti přírodní památky Urbánkův palouk. Tato památka nebyla nikterak výstavbou nové silnice dotčena. Během stavebních prací bylo nutno dbát na to, aby nebyl poničen žádný z pomníků umístěných podél stávající cesty. Tyto pomníky byly před stavbou demontovány a poté opět umístěny na své původní místo.

Součástí nově vybudované silnice II/405 jsou i autobusové zastávky v km cca 4,330 a to v obou směrech komunikace. Autobusové zastávky byly vybudovány včetně zálivu pro zastavení, s délkou zastávkové hrany 12m a přístřeškem pro cestující.

Celá výstavba měla být dle původního harmonogramu rozdělena do čtyř etap. Na základě dohody zhotovitele stavby a investora byl tento plán výstavby přeorganizován tak, aby bylo možné zahájit veškeré stavební práce na všech částech stavby najednou. Na základě dané změny v organizaci výstavby bylo možno většinu násypových těles založit před zimou a dosáhnout tak požadované konsolidace zemních těles před zahájením prací v jarních měsících. Současně byly vybudovány zpevněné mimostaveništní komunikace, které sloužily jednak pro pohyb mechanizace a dopravy stavby, ale také zajišťovaly obslužnost obcí Rychlov, Radonín a Nová Brtnice nacházejících se v blízkosti stavby II/405 Brtnice – Zašovice.

Dle řádně uzavřené smlouvy o dílo s krajem Vysočina byl termín zahájení prací stanoven na červenec 2008 a termín dokončení díla na 31.10.2009. Zhotovitel této stavby celé dílo předal investorovi stavby do předčasného užívání s dvouměsíčním předstihem dne 1.9.2009. Předčasné užívání komunikace znamená, že hlavní trasa komunikace již byla dokončena a je sjízdná pro všechna motorová vozidla za určitých omezení, na která bude upozorněno příslušnými dopravními opatřeními - dopravní značky, dopravní zařízení,atd. Zhotovitel stavby i nadále na dané stavbě působil. Dokončoval ohumusování násypů a zářezů, osazoval stromy a keře, dláždil vtoky a výtoky kolem propustků a dokončoval rekultivaci ploch dotčených stavbou. Celá stavba byla slavnostně předána dne 18.9.2009 do užívání široké veřejnosti a to bez jakýchkoli dopravních omezení.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Hlavním cílem návrhu úprav na silnici II/405 v dotčeném území bylo především dosažení dostatečně vysokého jízdního komfortu na trase, který bude odpovídat jejímu dopravnímu zatížení a významu, a také snížení negativních vlivů z dopravy na životní prostředí (hluk, exhalace, emise).

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru