Výstavba pavilonu B Střední průmyslové školy Třebíč

Zobrazeno: 1211x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Areál průmyslové školy se nachází při severozápadním okraji města Třebíč, v místní části Nové Dvory. Území bylo již zastavěno a pro stavbu nového pavilonu B bylo nejprve nutné původní budovu odstranit. Urbanizmus areálu je definován ortogonálním uspořádáním ulic a postavením samotných stávajících budov. Hmoty stávajících staveb jsou uspořádány v kompozici několika kvádrů navzájem k sobě přilehajících. Základní výškové uspořádání zástavby navazuje na okolí a akcentuje při severní hranici areálu výškovými stavbami. Nová budova pavilonu B a přilehlé zpevněné plochy respektují místní ortogonálně uspořádaný urbanizmus areálu a zároveň na něj navazují. Hlavní hmota nové budovy školy je navržena z prodlouženého kvádru. Budova stojí přibližně v původní půdorysné stopě zbouraného pavilónu. Podélná osa novostavby je směrována cca sever – jih a je rovnoběžná s ulicí Manželů Curieových.

 • Architektonické řešení

  Tvar nové budovy je vytvořen seskupením tří kvádrových hmot. Hlavní čtyřpodlažní hmota nové budovy školy je navržena z prodlouženého kvádru. Parter objektu je z jižní strany přibližně o 1,4 m ustoupen (na výšku podlaží 1. NP). Zde je umístěn hlavní vstup do budovy. Ze severní strany kompozici pavilonu doplňuje druhý a proporčně výrazně menší kvádr. Slouží jako hlavní komunikační uzel. Propojuje novou budovu a stávající propojovací krčky. Na střeše budovy je poslední kvádrová hmota technologie objektu, která je situovaná do severní části hlavní hmoty budovy. Hlavním výrazovým prvkem objektu jsou velké prosklené plochy. Tvar prosklení prozrazuje funkční využití místností v interiéru budovy. Za horizontálními pásovými okny na bočních fasádách jsou umístěny učebny. Velká prosklená stěna na čelní jižní fasádě prosvětluje společenské prostory. Dalším důležitým výrazovým prvkem jsou stínící prvky. Především se jedná o pevné vodorovné slunolamy v barvě přilehlé fasádní omítky. Ty kryjí okna do prostor sociálního zázemí a také velkou vertikální prosklenou stěnu, která prosvětluje přes několik podlaží hlavní schodiště. Barevné řešení vnějšího výrazu budovy bylo záměrně zvoleno monochromatické, aby v celkové kompozici vyniklo proporční uspořádání hmot a prosklených ploch. Na fasádách jsou tedy zastoupeny čtyři základní barvy: převládající bílá na fasádní omítce, stříbrná na sendvičových panelech střešní nástavby, antracitová šedá na rámech oken a bronzová na venkovních žaluziích. Hlavním výrazovým prvkem stavebního interiéru je přiřazení jedné výrazné barvy každému podlaží. Konkrétní barva je pak použita na obložení portálů hlavních vstupů do schodišť a společenské místnosti. Volba barev byla také inspirována čtveřicí živlů. Skladba barev je tedy následující: 1. NP – země – zelená, 2. NP – voda – modrá, 3. NP – fialová – vzduch, 4. NP – červená – oheň. Pátým elementem (živlem) je student. 

 • Dispoziční řešení

  Budova má pět nadzemních podlaží. Dispoziční řešení půdorysů prvních čtyř podlaží je totožné. Z komunikace umístěné v podélné středové ose objektu je přístup do jednotlivých kmenových a odborných učeben, do kabinetů a do dvou schodišť. V čele chodby se na každém podlaží nachází společenská místnost. V pátém nadzemním podlaží je umístěné technologické zázemí. Vstupy do objektu jsou z úrovně 1. NP. V jižní čelní fasádě objektu je hlavní vstup pro veřejnost. Na západní straně je provozní vstup pro učitele. Hlavním komunikačním uzlem je přestupní krček, který přilehá na severní fasádu pavilonu B a do kterého ústí spojovací krčky z komplexu pavilónů A a tělocvičny. Je to hlavní nástupní plocha do budovy pro studenty.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Z konstrukčního hlediska se jedná o stavbu s nosnou montovanou železobetonovou konstrukcí. Skelet je tvořen nosnými sloupy a průvlaky v podélném směru. Stropní konstrukce je z předpjatých železobetonových panelů. Vyzdívky obvodového zdiva jsou provedeny z vápenopískových tvárnic. Vnitřní dělící stěny jsou vystavěny ze sádrokartonových akustických příček a z pórobetonových stěn. V převážné většině místností jsou minerální akustické podhledy. Primární podlahovou krytinou jsou vinylové podlahy a keramická dlažba. Vnější obvodový plášť je uzavřen kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty systému ETICS. Obvodový plášť je prořezán masivními prosklenými plochami s výplněmi zasazených do hliníkových profilů. Stěny 5. NP jsou zaklopeny sendvičovými panely. Na budově jsou masivně použity stínící systémy.

Proč by tato stavba měla dle přihlašovatele získat nejvyšší odborné ocenění

Autorovi architektury domu velice záleželo na kvalitě prostoru, který pro studenty vytvářel. Je přesvědčen, že prostředí, ve kterém žáci tráví hodně času, společnost ovlivňuje mnohem více, než si sami připouští. Proto se architekt důsledně zabýval nejen architekturou domu a to včetně interiérů, ale také venkovním prostorem určeným pro pobyt studentů. Výrazným prvkem v celé kompozici je proto zeleň. Důležitým aspektem také bylo použití zpracování projektu technologií BIM. BIM nástroje byly použity na všechny stupně projektové dokumentace. Dále pak při realizaci stavby i uvedení budovy do provozu.

Ocenění

STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2018

za zdařilou urbanistickou rezonanci s areálem školy, kvalitní dispozice a provedení stavby.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru