Zobrazeno: 354x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  V prosinci 2017 došlo ke zprovoznění celého silničního tahu na II/405 mezi Jihlavou a Třebíčí, konkrétně úseku na výjezdu z Brtnice na Třebíč. Kdo tuto silnici používal, tak si zajisté vzpomene, že silnice v kopci nad Brtnicí byla v podstatě za hranicí své životnosti a představovala nejkritičtější místo na celé trase mezi dvěma největšími městy Kraje Vysočina. Rekonstrukce tohoto úseku silnice, který začala v blízkosti prostranství za náměstím v Brtnici a končila napojením na již realizovaný úsek Brtnice-Zašovice, trvala rekordního 6,5 měsíce. Plán projektové dokumentace totiž předpokládal 1,5 – 2 stavební sezony.

 • Architektonické řešení

  Kompletní rekonstrukce cca 835 m komunikace, která je cca 300 m v intravilánu města Brtnice a cca 500 m v extravilánu v kopci nad městem. Tento úsek komunikace byl rozšířen na kategorii S7,5 (což představuje volnou šířku mezi svodidly nebo směrovými sloupky 7,5m) s místní úpravou mezi obrubníky v intravilánu města. Celý tah Jihlava – Třebíč se postupně modernizuje do kategorie S 9,5, kolem Brtnice se předpokládá obchvat, proto je tento úsek v nižší kategorii.

 • Dispoziční řešení

  Zejména mimo město byla rekonstrukce náročná. Bylo nutné odtěžit podstatnou část vysokého strmého svahu na levé straně a následně silnici zabezpečit cca 320 dlouhou gabionovou zárubní zdí o proměnné výšce 3-5 m. Naproti tomu na druhé pravé straně komunikace bylo nutné v podstatě současně provést rekonstrukci jedné a výstavbu čtyř nových opěrných zdí o celkové délce cca 160 m a výšce až 5 m zčásti založených na mikropilotách navrtaných až do skalního podloží z důvodu zabránění případnému „ujetí komunikace po svahu“. Celkové převýšení stavby je cca 50m, což představuje průměrný podélný sklon cca 6 %.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Mimo úsek v extravilánu byla součástí stavby i rekonstrukce komunikace v intravilánu města v délce cca 300 m, kde byla provedena výměna celé konstrukce vozovky včetně lokálních sanací podloží, byla provedena přeložka STL plynu v délce cca 200 m, přeložka stávajícího zatrubněného mlýnského náhonu v délce cca 50 m, lokální úpravy splaškové kanalizace, přeložka vodovodu a kabelů NN. V této části byly provedeny další související práce jiných investorů – chodníky a nové veřejné osvětlení Městem Brtnice a kabelizace venkovního elektro vedení firmou E.on. V rámci celé stavby obou částí (intravilánu a extravilánu) bylo provedeno i nové kompletní odvodnění komunikace dešťovou kanalizací v délce cca 740 m o dimenzi DN 300-400, včetně uličních vpustí, odvodňovacích žlábků a dlážděných rigolů. Z důvodu bezpečnosti je v rámci stavby osazeno cca 500 m ocelových a cca 400 m betonových svodidel. Celková náklady stavby dosáhly částky téměř 40,2 mil. Kč včetně DPH, přičemž 34,5 milionů korun pokryla dotace z Integrovaného operačního programu.

Proč by tato stavba měla dle přihlašovatele získat nejvyšší odborné ocenění

Jak je vidět z technických údajů a popisu, jedná se skutečně o náročnou stavbu v prudkém podélném i příčném svahu, kterou zhotovitel provedl v rekordně krátkém termínu, a to k plné spokojenosti investora. Provoz ukazuje, že spokojená je především dopravní veřejnost a obyvatelé města Brtnice.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru