II/150 Pavlíkov – Leštinka

Zobrazeno: 686x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stavba řešila rekonstrukci a novou trasu silnice II/150, která nahradila úzkou silnici II/150 v lesním úseku kolem přírodní rezervace Stvořidla v délce 1,457 km mezi obcemi Pavlíkov a Leštinka. Původní trasa silnice už nevyhovovala svým směrovým, výškovým a zejména šířkovým uspořádáním intenzitě dopravy v místě. Stavba byla další etapou v rámci zdokonalení dopravního spojení mezi městy Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou.

 • Architektonické řešení

  Silnice byla rozšířena na kategorii S 7,5/60 a zároveň byly odstraněny dva nevyhovující silniční oblouky. Původní trasa silnice II/150 byla po dokončení stavby rekultivována a přirozeně začleněna do krajiny. Cílem stavby silnice II/150 v předmětném úseku bylo zlepšení kvality cestování a rovněž odstranění bodových závad a rizikových míst.

 • Dispoziční řešení

  Stavba řešila rekonstrukci a novou trasu silnice II/150, která je součástí páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. Většina trasy kopíruje stávající vedení silnice, kromě vyrovnání dvou oblouků, které byly narovnány. Nová komunikace se na začátku i na konci napojila na původní trasu. Šířkové uspořádání bylo navrženo a provedeno v návrhové kategorii S 7,5/60. Na začátku úseku byl ponechán stávající autobusový záliv a vpravo byl vybudován nový autobusový záliv, čímž došlo k odstranění nebezpečného místa na komunikaci. Stavba si vyžádala také přeložky lesních cest, tak aby nebyl omezen přístup do hospodářského lesa.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Konstrukce vozovky byla navržena a provedena pro třídu dopravního zatížení III a návrhovou úroveň porušení D1). Konstrukce vozovky silnice II/150 byla provedena takto: asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 40 mm, asfaltový beton pro ložnou vrstvu ACL 16+ 60 mm, asfaltová beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50 mm; mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm (pro spojení uvedených vrstev byly aplikovány infiltrační a spojovací postřiky); štěrkodrť fr. 0-32 ŠD 250 mm. Pro zpevnění svahů v místě dvou rámových železobetonových propustků byly použity gabiony vyztužené geomříží. Tato technologie byla použita v místě narovnání dvou oblouků v příkrém svahu. Zadláždění propustků bylo provedeno z kamene do betonu a to z důvodu průchodu drobné zvěře. Zabezpečení proti pádu a jako ochrana proti zvěři bylo instalováno zábradlí z recyklovaného plastu. Celkové náklady stavby dosáhly 76 milionů korun, přičemž 65 milionů korun pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Proč by tato stavba měla dle přihlašovatele získat nejvyšší odborné ocenění

Modernizovaná silnice II/150 v úseku Pavlíkov – Leštinka zajišťuje v současné podobě vysokou kvalitu jízdního komfortu pro řidiče i cestující veřejnou linkovou dopravou a také výrazně zrychlila přesun mezi sousedními městy Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou. Nová komunikace vedoucí v lesním úseku v těsné blízkosti přírodní rezervace Stvořidla zároveň respektuje jak zájmy přepravní a obslužné, tak i zájmy ochrany životního prostředí a bezpečnosti. Pozitivně je vnímáno také citlivé napojení nové silnice na již opravené úseky silnice II/150.

Ocenění

Čestné uznání

za komfortní provedení a optimální začlenění do krajiny.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru