Hasičská zbrojnice a Obecní úřad Martinice

Zobrazeno: 1179x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stavba se nachází v obci Martinice. Její urbanistické vazby na okolí jsou dané situováním pozemku v nárožní poloze při vjezdu do obce a jeho nepravidelným tvarem, který je navíc rozdělen v současné době zatrubněným potokem. Záměrem bylo vytvořit v daném prostoru stavbu, jež bude evokovat příjemný dojem návsi s klasickými budovami se sedlovou střechou, se zelení, parkovacími místy a s přestavbou „obytné dvorany“ na střešní terasu nového objektu. Dominantou tohoto prostoru je bezesporu věž s hodinami.

 • Architektonické řešení

  Hlavním cílem tohoto návrhu bylo vytvořit vhodné zázemí pro SDH Martinice a obec a v neposlední řadě také celkové zlepšení architektonické kvality místa. Budova hasičské zbrojnice a OÚ je tvořena dvěma křídly obdélníkových půdorysů, které jsou spojeny komunikačním krčkem, k němuž je přičleněna požadovaná věž na sušení hadic. Vertikální štíhlá hmota této funkční věže byla osazena obecními hodinami a oproti ostatním konkurenčním studiím, které ji potlačovali do pozadí jako nevýznamnou, vyzdvižena do popředí jako vhodná dominanta stavby. Celá stavba má záměrně venkovský charakter, který podtrhují klasické římsy. Důležitým a tvarově jednoduchým prvkem je zastřešení sedlovou střechou. Hasičská zbrojnice má střech o sklonu 30 stupňů, budova obecního úřadu s využitým podkrovím pak střechou o sklonu 35 stupňů. Z podkrovních prostor je umožněn přístup na venkovní pochozí jižní prosluněnou terasu umístěnou nad spojovacím krčkem, která je směrem od silnice cloněna nárožní věžičkou. Při stavbě objektu byly použity základní materiály – světlé omítky, skládaná pálená střešní krytina a výplně otvorů v odstínech světlého dřeva.

 • Dispoziční řešení

  Celý objekt je členěn na dvě části: A – Obecní úřad, B – Hasičská zbrojnice. Obě křídla mají obdélníkový půdorys a jsou vzájemně pootočena o 110o. Vstup do části Obecního úřadu je z JV strany v prostoru vstupního zádveří, které je propojeno s centrální výstavní halou historické požární techniky a návazně také se středovou chodbou přízemního podlaží obecního úřadu. Zde se nachází knihovna, kancelář starosty a zasedací místnost s archivem na straně jedné, a technická místnost, šatny zaměstnanců včetně hygienického zázemí na straně protější. V podkrovních prostorách tohoto objektu je umístěna zasedací místnost zastupitelstva se výstupem na venkovní terasu. Zasedací místnost vhodně doplňuje kuchyň a hygienické zařízení. Obecní úřad je řešen bezbariérově, přístup do podkrovních prostor je zajištěn vertikální plošinou. V objektu hasičské zbrojnice v přízemí jsou garážová stání pro vozidla SDH i obecního úřadu. Z prostoru garáží jsou přístupné šatny pro hasiče a hygienické zázemí jako WC, umývárny a úklidová místnost. Objekt hasičské zbrojnice je řešen převážně jako jednopodlažní.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Objekt je konstrukčně prefabrikovaný železobetonový skelet o dvou podlažích, založený na železobetonových pilotách. Obvodové zdivo sestává z cihelných bloků se zateplením z pěnového polystyrenu. Na budově OÚ je vytvořena fasádní římsa pro příznivější členění fasády. Výplně otvorů jsou z plastových profilů v barvě Irský dub. Fasáda je na obou křídlech tvořena silikátovou probarvenou omítkou. Jako střešní krytina byla vybrána skládaná pálená taška v barvě červené vhodně zapadající do okolí. Na venkovní střešní terasu byla použita dlažba na terčích.

Proč by tato stavba měla dle přihlašovatele získat nejvyšší odborné ocenění

Záměr architekta navrhnout moderní budovu Hasičské zbrojnice a obecního úřadu jako celek, který bude vhodně navazovat na okolní zástavbu a zároveň vytvoří příjemnou dominantu obce, se jednoznačně zdařil. Byl kladen důraz na jednoduchou formu stavby s ohledem na regionální architektonickou formu a na původní stavební materiály. V sobotu 18.8.2018 se uskutečnilo slavnostní otevření nového objektu, na nějž dostali pozvánku všichni občané Martinic. Již na tomto slavnostním otevření bylo zřejmé, že objekt je hodnocen velmi pozitivně.

Ocenění

CENA HEJTMANA

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru