Podklášterský most, Třebíč

Zobrazeno: 375x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Hlavním objektem stavby byl most, který se nachází v intravilánu města Třebíč, v údolí vodoteče, řeky Jihlavy. Převáděná komunikace II/351 je v místě mostu mírně nadvýšená nad úrovní okolního terénu a přilehlých komunikací. Stavba se nacházela v záplavovém území řeky Jihlavy. Navržené technické řešení respektovalo konstrukce vybudované v rámci stavby „Třebíč, Jihlava - zkapacitnění koryta, II. etapa“, především nábřežní zeď na levém břehu řeky. V bezprostředním okolí mostu je realizovaná zástavba města Třebíč a stavba se dotkla i území Židovské čtvrti, které je zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Rekonstrukce mostu propojujícího Žerotínovo náměstí s Komenského náměstím byla vyvolána špatným stavebně technickým stavem a nevyhovující únosností. Současně byla realizována i optimalizace navazujícího úseku silnice II/351 mezi novým mostem a křižovatkou I/23, kde bylo dodrženo provedení druhů povrchů a obrub jako v památkové zóně.

 • Architektonické řešení

  Převáděnou komunikací je komunikace II/351 v průtahu města Třebíč. Celý most je v pravostranném oblouku o poloměr 253m a ve vrcholovém zakružovacím oblouku o poloměru 600m. Směrové a výškové vedení převáděné komunikace v maximální možné míře respektovalo směrové a výškové vedení původní, v souladu s požadavky Národního památkového ústavu. Během rekonstrukce došlo k rozšíření šířkového uspořádání komunikace na mostě oproti stávajícímu stavu, bylo provedeno nové odvodnění, rekonstrukce zábradlí, přeložky inženýrských sítí a přeložení sochy sv. Jana Nepomuckého do nové polohy. Směrem na Žerotínovo náměstí byly provedeny nové opěrné zdi. Silnice směrem ke křižovatce byla rozdělena dělícím ostrůvkem.

 • Dispoziční řešení

  Kategorie komunikace II/351 na mostě je MK 13/10,75/50. Základní volná šířka na mostě 10,75m se skládá se ze dvou průběžných jízdních pruhů a jednoho odbočovacího. Úpravou navazující komunikace kategorie MS4d 22/15/50 došlo k optimalizaci úseku silnice II/351 mezi novým mostem a křižovatkou I/23. Jednalo se především o zvýšení průjezdnosti světelné křižovatky s ul. Jihlavská brána a Vítězslava Nezvala, které bylo dosaženo spojením dvou T křižovatek z větví ulic Jihlavská brána a Vítězslava Nezvala do průsečné křižovatky tvaru X a zkapacitnění autobusových zastávek u autobusového nádraží prodloužením na délku 29 m. Součástí stavby byly i úpravy přilehlých zpevněných ploch a chodníků na základě smlouvy o společném postupu s Městem Třebíč.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Most je monolitický železobetonový s mostovkou z předpjatého betonu s jedním mostním otvorem, ve směrovém a výškovém oblouku. Délka nosné konstrukce činí 44,5 m. Šířka mostu 14,00 m. Základy jsou tvořeny železobetonovými bloky vetknutými do podzemních stěn, které jsou uloženy na podkladním betonu a skalním podloží. Spodní stavba mostu sestává ze dvou opěr z monolitického železobetonu. Opěry tvoří skloněné stěny konstantní tloušťky, v horní části integrované do koncových příčníků nosné konstrukce, v patě vetknuté do základů. Nosnou konstrukci proměnné výšky z monolitického betonu tvoří rámová příčel oboustranně vetknutá do krajních opěr. Průřez nosné konstrukce je dvojtrámový s vyloženými konzolami. Nosná konstrukce je v podélném směru dodatečně předepnutá pomocí soudržných kabelů ze stabilizovaných lan. V každém trámu je uloženo 10 ks 19 lanových kabelů, v konzolách a v mostovkové desce pak celkem 7 ks 12 lanových kabelů. Skladba vozovky na mostě: ACO 11+ 40 mm, ACO 11 40 mm, MA IV 11 35 mm, Izolační vrstva 5mm, Pečetící vrstva. Navazující komunikace ke křižovatce s I/23 v kategorii MS4d 22/15/50 je čtyřpruhová obousměrná směrově rozdělená komunikace o šířce 14m. Skladba vozovky: ACO11+ 50mm, ACL 16+ 70mm, ACP 22 70mm, ŠD 0/32 140mm, ŠD 0/63 200mm.

Stavba nového mostu přes řeku Jihlavu v Třebíči splnila svůj hlavní účel, a to nutnost nahrazení původní mostní konstrukce z roku 1930, která se nacházela v nevyhovujícím stavebně technickém stavu, konstrukcí novou, doplněnou opěrnými zdmi, které slouží k převedení navazujícího silničního tělesa a jeho začlenění do konfigurace území v oblasti Žerotínova náměstí s ohledem na maximální uživatelský komfort. Navíc - navržené parametry stavby ve spojení se současně řešeným navazujícím úsekem silnice II/351 ke křižovatce s I/23 přispívají ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zlepšení dostupnosti území a zkapacitnění celého úseku od překračovaného koryta řeky Jihlavy až po křižovatku s I/23. Stavba jako celek působí v zástavbě naprosto přirozeným dojmem, aniž by bránila pohledům a průhledům na zámecký areál a židovskou čtvrť, jak bylo požadováno Národním památkovým ústavem.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru