II/379 Velká Bíteš – křižovatka Křoví

Zobrazeno: 286x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stavba řešila celkovou rekonstrukci silnice II/379, která je součástí páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. Rekonstrukce spočívá v rozšíření stávající silnice na kategorii S 7,7. Délka rekonstruované silnice je 2 335 m. Důvodem rekonstrukce byl nevyhovující stavebně – technický stav vozovky. Z důvodu změny směrového řešení (napřímení) byl zřízen nový most přes Bílý potok a údolí Bílého potoka. Délka mostu je 71,60 m. Stávající most, který převáděl silnici II/379 přes Bílý potok byl kompletně opraven a slouží jako most na příjezdové cestě k zahrádkářské kolonii. Součástí stavby byly i další stavební objekty (napojení lesních a polních cest, vybudování nové autobusové zastávky, propustky, zárubní zeď atd.).

 • Architektonické řešení

  Začátek úpravy je za samotou „Rasovna“ a konec je před křižovatkou se silnicí III/3792 u obce Křoví. Délka úpravy je 2360 m. Směrově je trasa vedena v kruhových obloucích s přechodnicemi a složenými kruhovými oblouky s mezilehlými přechodnicemi s poloměry oblouků R = 220 – 1550 m. V rámci celkové rekonstrukce byla stávající vozovka rozebrána a nahrazena novou konstrukcí. V rámci stavby je komunikace II. třídy - silnice II/379 převáděna po nově vybudovaném mostě.

 • Dispoziční řešení

  Stavba řeší celkovou rekonstrukci silnice II/379, která je součástí páteřní silniční sítě Kraje Vysočina a je určující pro návrh šířkové kategorie S 7,5. Rekonstrukce byla provedena v kategorii S7,5/60 v úseku začínajícím za samotou „Rasovna“ a končícím před křižovatkou se silnicí III/3792. Z důvodu splnění požadavku na rekonstrukci směřující k zatřídění komunikace do kategorie S 7,5/60 byla nutná úprava směrového vedení trasy komunikace. Stavba je z části umístěna na katastru města Velká Bíteš a z části na katastru obce Křoví, okres Žďár nad Sázavou. Hranice katastrů je tvořena korytem Bílého Potoka. Po nově vybudovaném mostě je převáděna komunikace II. třídy - silnice II/379. Směrově je komunikace na mostě vedena v pravostranném oblouku o poloměru 220 m a v přechodnici. Volná šířka mostu odpovídá šířce vozovky - 8,0 m. Do železobetonových říms jsou kotveny sloupky zábradelního svodidla se svislou výplní a odrazkami ve svodnici. Zábradelní svodidlo je před a za mostem napojeno na silniční svodidlo. Stávající most převádí původní část silnice II/379 přes Bílý potok. Most tvoří segmentová klenba s čelními zdmi z lomového kamenného zdiva opatřená torkretem se světlostí cca 3,75 m a šířkou vozovky 6,0 m. Mostní objekt byl ve velmi špatném stavebním stavu. Vzhledem ke svému stavu byl most kompletně opraven. Oprava spočívá ve zbourání stávajícího příslušenství mostu a parapetních zdí vč. křídel a následném provedení nových. Vlastní kamenná klenba zůstala zachována, byla očištěna, přespárována, z rubu obetonována a nově zaizolována. Založení mostu zůstalo beze změn. Úsek silnice II/379 vedoucí přes most bude vyřazen ze sítě silnic II. třídy a dále bude sloužit jako místní komunikace pro příjezd do zahrádkářské kolonie. Součástí stavby byly i další stavební objekty (napojení lesních a polních cest, vybudování nové autobusové zastávky, propusty, zárubní zeď atd.).

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Stavba řeší celkovou rekonstrukci silnice II/379. Rekonstrukce byla provedena v kategorii S7,5/60 Byla nutná úprava směrového vedení trasy komunikace. V rámci stavby je komunikace II. třídy - silnice II/379 převáděna po nově vybudovaném mostě. Směrově je komunikace na mostě vedena v pravostranném oblouku o poloměru 220 m a v přechodnici. Do železobetonových říms byly kotveny sloupky zábradelního svodidla se svislou výplní a odrazkami ve svodnici. Zábradelní svodidlo bylo před a za mostem napojeno na silniční svodidlo. Založení mostu je hlubinné na vrtaných pilotách, které jsou vetknuty do základů. Spodní stavba je tvořena krajními opěrami se zavěšenými křídly a dvěma středními podpěrami. Na mostě bude nové záchytné zařízení, zábradelní svodidlo se svislou výplní a odrazkami ve svodnici, úrovně zadržení H2. Mostní otvor převede 100-letou vodu včetně požadované normové rezervy. Stavba řeší také špatný stav mostu ev.č. 372-001. Rekonstrukce spočívá v ponechání stávající nosné konstrukce (kamenné klenby) a jejím nadbetonováním, zaizolováním a provedením nových křídel. Kamenné zdivo bude kompletně očištěno, proinjektováno, přespárováno, příp. přezděno a doplněno novou omítkou. Spodní stavba i klenby budou zesíleny, a to včetně podloží. Bude proveden nový nadnásyp klenby včetně izolace klenby a oddrenážování.

Stavba silnice II/379 Velká Bíteš – křižovatka Křoví splnila svůj hlavní účel, a to nutnost celkové rekonstrukce II/379 v uvedeném úseku včetně vybudování nového mostu, rekonstrukce stávajícího mostu a vybudování souvisejících stavebních objektů s ohledem na maximální uživatelský komfort. Navíc navržené parametry stavby přispívají ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zlepšení dostupnosti území a zkapacitnění celého úseku. Stavba jako celek včetně nového mostu je velmi dobře začleněna do krajiny.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru