Zimní stadion Telč

Zobrazeno: 2928x

Více o stavbě…

Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Novostavba objektu zimního stadionu a tribuny pro fotbalová utkání se nachází ve stávajícím sportovním areálu města Telč. Areál je umístěn při ulici Masarykova a sousedí s areálem základní školy a se stávající budovou sokolovny.

Součástí sportovního areálu je fotbalové hřiště s atletickou dráhou a tribunami tvořenými terénními stupni pro stání.

Vstup do areálu je ponechán stávající. Nový vjezd slouží pouze pro osobní automobily sportovců, servisu (zásobování) a osoby tělesně postižené, pro které jsou v areálu vyhrazena dvě parkovací stání. Parkování hokejových a fotbalových fanoušků je možné v odstavných pruzích ulice Tyršova a na parkovišti v těsném sousedství areálu mezi ulicemi Tyršova a Slavíčkova.

Architektonické řešení

Z architektonického hlediska je objekt tvořen dvěma základními hmotami. Dominantní obloukové zastřešení ledové plochy a zděná dvoupodlažní přístavba zázemí. Dalším dominantním prvkem je venkovní fotbalová tribuna, která je zastřešena pultovou polykarbonátovou střechou. Před podélnou částí zázemí pod fotbalovou tribunou je přístupové rampa sportovců. Samotné zázemí obepíná ledovou plochu ze tří stran. Z levé strany při pohledu od fotbalového hřiště je v přízemní části zázemí umístěna technologie. Z čela jsou navržena zázemí sportovců. Z pravé části je symetrie doplněna masivním přístupovým schodištěm a rampou. V ustupující části druhého podlaží zázemí je navržen bufet, kancelář a sociální zázemí. Toto patro slouží jako hlavní přístup fanoušků hokeje i fotbalu – přístup na tribuny.

Před severovýchodní části objektu je navrženo venkovní parkoviště osobních vozidel. Na toto navazuje přístupová rampa servisu technologie, která postupně klesá na úroveň 1.NP. Zde je před jihozápadním štítem opěrná stěna a manipulační plocha pro přístup k technologii. Objekt přímo navazuje na fotbalový areál, který je lemován běžeckou dráhou.

Dispoziční řešení

Zimní stadion tvoří ledová plocha, tribuny se zázemím (šatny se sociálním zařízením -WC, sprchy, šatny rozhodčích, posilovna, rozvodna NN, trafostanice, veškeré technologie provozu objektu a úklidová komora). Součástí technologie 1.NP je technologie chlazení ledové plochy s velínem a prostorem pro elektrickou rolbu se sněžnou jámou. V úrovni 1NP, ve středu tribuny, se nachází vstup pro hráče do objektu zimního stadionu. V 1.NP je situována místnost s rolbou, v jejíž zadní části je v podlaze sněžná jáma o objemu 31,05m3. V jihovýchodní fasádě je navržen hlavní vstup do objektu pouze pro sportovce. Při jihovýchodní fasádě (čelní) je v blízkosti vstupu do objektu na úrovni 1.NP situována rampa, která stoupá až na úroveň původního terénu ve východním rohu objektu.

Vstup pro hokejové a fotbalové fanoušky je ve východní části objektu. Výšková úroveň původního terénu na úroveň 2.NP je překonána vyrovnávacím schodištěm. Při severovýchodní fasádě v blízkosti venkovního schodiště je umístěna zalomená betonová rampa pro přístup imobilních. Místnost 2NP03 v 2.NP (Restaurace) slouží také i jako prodejna lístků pro fotbalové a hokejové fanoušky. Při severovýchodní fasádě objektu je nouzový únik z úrovně 1NP na úroveň terénu. Výškový rozdíl 1NP a terénu je překonán vyrovnávacím schodištěm z betonových palisád. Veřejné bruslení využívá pro převlékání a přezouvání prostory ochozu ledové plochy v 1NP, kde je lavice a skříňky s boxy. Případně je možné využít šatny na hokej dle provozního řádu zimního stadionu. Samostatné je sociální zázemí pro veřejné bruslení situované v blízkosti ledové plochy a přístupné z ochozu ledové plochy. V případě větší návštěvnosti veřejného bruslení, lze použít sociální zázemí pro fanoušky v 2.NP. S provozováním ledové plochy je počítáno po dobu celého roku pro hokej (utkání, tréninky), krasobruslení (soutěže, tréninky) a veřejné bruslení. V úrovni 2.NP jsou umístěna sociální zařízení pro fanoušky, návštěvníky (případně též pro účastníky veřejného bruslení) včetně prostoru pro bufet. Sociální zařízení 2.NP a bufet slouží jak pro diváky hokeje, tak pro diváky fotbalu. Zpřístupnění je zajištěno soustavou prosklených hliníkových stěn, které jsou dle pořádaných akcí otevřeny nebo zavřeny. Na úrovni 2.NP nad místnostmi posilovna, rolbárna, technologií chlazení ledové plochy, rozvodna, trafo a nad částí šaten je venkovní otevřený prostor s pochůzí střechou. V jižní části objektu je na této venkovní ploše umístěná jednotka vzduchotechniky. Na střešní obloukovou konstrukci zimního stadionu navazuje pultová střecha o mírném spádu s povlakovou krytinou a nasypanou vrstvou kačírku. Nosnou konstrukcí této střechy je železobetonová stropní deska. Na tuto plochou střechu navazuje lehká ocelová konstrukce přistřešení tribuny fotbalového stadionu. Jednotlivá podlaží zimního stadionu jsou navzájem vertikálně propojena vnitřním schodištěm, které je umístěno při severovýchodní fasádě v blízkosti únikového východu z objektu. Jak je výše uvedeno hlavní vstup pro diváky hokeje a fotbalu je umístěn na úrovni 2NP. Fanoušci hokeje budou procházet přes hlavní vstup do prostoru zimního stadionu a fanoušci fotbalu vnějškem kolem hlavního vstupu. Sportovci (hokej, fotbal, volejbal apod.) budou vstupovat do zázemí zimního stadiónu hlavním vstupem v úrovni 1.NP přístupným z betonové rampy při jihovýchodní fasádě objektu.

Konstrukční řešení

Konstrukční řešení objektu je navrženo jako kombinované. Hlavní hrací plocha je zastřešena samonosným plechovým obloukem, který je ukotven do ŽB opěrné stěny z jedné strany (nízká část oblouku) a na druhé straně do objektu zázemí. Stěny štítu objektu zimního stadionu jsou do úrovně +1,200 železobetonové zateplené tvrzeným polystyrenem. Štít nad úrovní +1,200 je z dřevěné nosné konstrukce (sloupko-příčkové) zateplené minerální vatou. Povrch štítové stěny zimního stadionu je tvořen perforovaným trapézem z interiéru a plným z exteriéru. Severozápadní (nízká dlouhá) stěna stadionu je železobetonová monolitická tl. 750 mm výšky 1,2m.

Ostatní obvodové stěny zázemí jsou z betonových tvárnic tl. 250 mm s vloženou ocelovou výztuží zalévané betonem zateplené polystyrenem kontaktním systémem ETICS. Zateplené stěny na úrovni 1.NP jsou s povrchovou úpravou probarvenou silikonovou omítkou. Stropní konstrukce zázemí jsou železobetonové monolitické.

Prosklené plochy mezi tribunou zimního stadionu a tribunou fotbalového hřiště a vstupů do objektu jsou navrženy z hliníkových a plastových profilů s přerušeným tepelným mostem a zasklením izolačním dvojsklem čirým.

Zastřešení ledové plochy tvoří válcová střecha sestavená z profilů vytvořených spojením statických principů klenby a skořápky, (tvořené podélným a příčným tvarováním základního ocelového dílu ve tvaru W) Základní díl je vyrobený z konstrukční oceli S 320 s povrchovou úpravou ALUZINC® od 0,8 do 2mm hrubé.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Lední hokej má v Telči velkou tradici. Doposud byl využíván otevřený zimní stadion, jehož technický stav však již naprosto nesplňoval žádné standardy, technický stav by dávno za hranicí životnosti.

Zároveň velkým problémem města Telče bylo zázemí pro rozvoj fotbalu a dalších sportů. V ulici Masarykova se nachází fotbalový stadion, jehož zázemí (šatny, sociální zařízení a další doprovodné zázemí) bylo značně nevyhovující a rovněž již dávno za hranicí životnosti.

Projekt Zimní stadion Telč je jednou z největších investic města Telče. Jde o projekt, který vytvořil stěžejní zázemí jak pro lední hokej, tak i ostatní sporty. Je vhodně situován do ul. Masarykova, kde se nachází stávající fotbalový stadion, sportovní hala, základní škola.

Koncepce řešení vycházela z potřeb území, tedy vytvořit krytý zimní stadion, který poskytne zázemí i ostatním sportům, především fotbalu. Zároveň vytvořit pro sportovce, ale i veřejnost kvalitní a zároveň atraktivní prostředí.

Tento cíl se nám podařilo naplnit, vzniklo moderní sportovní centrum. V I.NP bylo vytvořeno zázemí pro sportovce jak v podobě šaten, tak i posilovny. Dále zázemí pro obsluhu stadionu. Ve II. NP podlaží vzniklo zázemí pro širší veřejnost. Byla vybudována atraktivní restaurace z jedné strany s výhledem na hokej, ze strany druhé na fotbalový stadion. Rovněž zde nechybí drobný obchůdek se sportovními potřebami. Dále byla vybudována tribuna, z jedné strany hokejová, ze strany druhé krytá fotbalová tribuna. Samozřejmě nechybí nová parkovací místa, nová přístupová komunikace, kompletní bezbariérové řešení – bezbariérový přístup do všech prostor zimního stadionu. Součástí projektu bylo rovněž dodání nejmodernější technologie chlazení. Ve spojení s velmi kvalitním tepelně technickým řešením budovy je umožněn bezproblémový provoz zimního stadionu po dobu celého roku. Zimní stadion v Telči bude tedy provozován i v době hlavní letní turistické sezóny. Vzhledem k návštěvnosti města (přes 400 tis. návštěvníků ročně) se zimní stadion stane zcela jista jednou ze zajímavých doprovodných alternativ volnočasového vyžití návštěvníků (po dobu celého roku probíhají pravidelně veřejná bruslení).

Od uvedení do provozu (prosinec 2015) se zimní stadion těší velké návštěvnosti. V období leden – duben 2016 byl ZS v době od 8 do 24 hod. vytížen téměř na 100%, návštěvnost zápasů předčila očekávání, rovněž zimní stadion se stal již také dějištěm řady zajímavých mezinárodních mládežnických akcí. V návaznosti na vybudování Zimního stadionu Telč rovněž došlo ve spolupráci se střední školou v Telči a Hockey Talent Center Telč ke vzniku středoškolského studia s maturitou ekonomicko - sportovního zaměření – MANAGMENT SPORTU A TRENÉRSTVÍ. Na tuto školu se mohou studenti přihlásit již od školního roku 2016/2017.

Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

Čestné uznání STAVBA VYSOČINY 2015

za úměrné objemové provedení odpovídající potřebám města.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru