Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Zobrazeno: 1012x

Více o stavbě…

Charakteristika stavby

Náplní realizované stavby byla komplexní rekonstrukce a modernizace traťového úseku Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou. Kromě železničního svršku a spodku byla součástí stavby také rekonstrukce zastávky Laštovičky, rekonstrukce mostních objektů (mj. dvou viaduktů) a kompletní rekonstrukce trakčního vedení. Kompletně modernizováno bylo také sdělovací a zabezpečovací zařízení.

Umístění stavby

Stavba se nachází na celostátní nekoridorové dvoukolejné elektrizované trati Brno-Havlíčkův Brod mezi stanicemi Sklené nad Oslavou a Ostrov nad Oslavou v km cca 69,300-77,200. V obvodu obou železničních stanic se budovaly pouze technologické objekty a kabelové trasy.

Stavba zasahuje do katastrálních územích obcí Sklené nad oslavou, Rousměrov, Kněževes nad Oslavou, Suky a Ostrov nad Oslavou, byla však realizována převáženě na drážních pozemcích ve vlastnictví stavebníka – Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

Základní kapacitní údaje

Železniční svršek:

 • Kolej nová UIC 60 na bet. pražcích B91, pružné upevnění 15 789 m
 • Kolejové lože nové fr. 32-63 36 731 m

Železniční spodek:

 • Zemní práce - výkopy 41 202 m3
 • Úprava zemní pláně / stabilizace zemní pláně 57 012 m2/46 240 m2
 • Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti 27 017 m3

Nástupiště:

 • nástupiště typu SUDOP, výška 550 mm nad TK 2 x 140 m

Mostní objekty

 • Rekonstrukce viaduktu 2 ks
 • Rekonstrukce mostu (nová mostovka / sanace mostovky) 2 / 2 ks
 • Rekonstrukce propustku (trubní / rámový / klenbový) 3 / 1 / 1 ks

Silnoproudá zařízení

 • Trafostanice 6/0,4 kV 2 ks
 • Trafostanice 22/0,4 kV 1 ks

Trakční a energetická zařízení

 • Trakční vedení 18 500 m
 • Převěšení závěsného optického kabelu 7 600 m
 • Kabely nn / vn 6kV 1 800 m / 1 020 m

Zabezpečovací zařízení

 • Traťové zabezpečovací zařízení elektronické (TZZ 3. kategorie) 7 250 m
 • Prefabrikovaný technologický objekt (zastavěná plocha cca 36m2) 2 ks

Sdělovací zařízení

 • Traťový kabel / Optický kabel 9 900 m / 13 400 m
 • Trubky HDPE 19 800 m

Zajímavosti stavby

Z technického hlediska byla velmi zajímavou součástí stavby rekonstrukce dvou viaduktů. Jedná se o viadukt „Babák" který se nachází za výjezdem ze stanice Sklené nad Oslavou a viadukt „Ostrov nad Oslavou". Na obou viaduktech byla zřízena nová izolovaná železobetonová vana štěrkového lože, spodní stavba viaduktů byla sanována spínáním výztuží, injektážemi epoxidovou pryskyřicí a spárováním kamenného zdiva.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Primárním účelem stavby bylo zajištění provozuschopného a bezpečného stavu železniční trati a zajištění vyšších kvalitativních parametrů trati pro účely provozování mezinárodní dopravy jako je dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC, prostorové průchodnosti UIC GC a mostního průjezdního profilu VMP 3,0m. Vedle těchto převážně technických parametrů přináší stavba bezprostřední užitek jednak samotným cestujícím v podobě vyššího jízdního komfortu a zkrácení jízdní doby, která obzvláště vynikne po dokončení modernizace navazujících úseků, a zprostředkovaně i celému regionu v podobě vyšší atraktivity pro přijíždějící návštěvníky.

Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

Čestné uznání STAVBA VYSOČINY 2015

za dosažení vyšších kvalitativních a bezpečnostních parametrů trati.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru