Palackého náměstí - Počátky

Zobrazeno: 2924x

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Palackého náměstí je přirozeným střediskem města a zároveň je nejstarší zástavbou Počátek, která je datována do 2. poloviny 13. století. Původní půdorys města tvoří náměstí srpkovitého tvaru, kterým prochází dálková cesta. Následná výstavba opevnění vymezila městské jádro, které pozdější stavební aktivitou nebylo téměř zasaženo. Právem se tak v roce 1990 staly Počátky městskou památkovou zónou. Kromě barokních dominant, v podobě barokního kostela sv. Jana Křtitele a barokního sousoší sv. Jana Nepomuckého s kašnou, zasluhují pozornost i barokně-klasicistní fasády domů.

Tato dochovaná koncepce se stala základním principem návrhu. Byly vytvořeny jasně urbanizované plochy s přehledně organizovanou dopravou, parkováním, pohybem a odpočinkem pěších. Prostor náměstí je rozdělen na samostatné funkční části, které jsou však vzájemně provázané a vytvářejí jednotný celek "živého" náměstí. Podél parteru domů celého obvodu náměstí je vytvořena plocha chodníků respektující stávající obytné i komerční aktivity, zajišťující též pohyb zdravotně postižených občanů a návštěvníků města. V centrální zóně kolem kašny se sousoším sv. Jana Nepomuckého je vytvořena pobytová a odpočinková část doplněná mobiliářem. Tuto ohraničuje příjezdová plocha s nově vytvořenými parkovacími místy. Jižní část náměstí s kostelem sv. Jana Křtitele je navržena jako klidová, určená především pro pěší s vyhrazeným pohybem dopravních prostředků pro obyvatele a uživatele této části. Cílem navrženého řešení je kvalitní uspořádání a doplnění centrálního náměstí o vše, co vytváří pobytovou pohodu – kvalitní parter a s ním související nabídku obchodů, osazení městského mobiliáře, doplnění vzrostlé zeleně, vodních prvků, dlažeb.

Architektonické řešení

Vychází z historické podstaty náměstí. Nové povrchové úpravy jednotlivých funkčních částí jsou v přírodním kamenném materiálu. Chodníky jsou dlážděny z řezané mozaiky v rastru, přejezdné plochy a komunikace jsou provedeny z kostky 10x10 (použit materiál z původní zádlažby komunikace), pobytová a odpočinková část centrální zóny je položena z velko formátových žulových desek, prostor kolem kostela sv. Jana Křtitele je vydlážděn divokou dlažbou v paprsčitém rastru velkých kostek, jehož střed vychází ze "srdce" kostela. V těsné blízkosti kašny je použit prvek dláždění z původní divoké dlažby včetně původního historického materiálu. Prostor je doplněn novou vzrostlou zelení v původním druhu, nový mobiliář náměstí včetně nově osazených prvků veřejného osvětlení je přizpůsoben historickému charakteru a je obdobný již používanému v přilehlých částech města.

Dispoziční řešení

Prostor trojstranného náměstí je rozdělen na několik samostatných funkčních částí. Určující částí je průjezdná komunikace spojující severní a jižní "vstupy" do náměstí. Oproti původní poloze se však více přimyká k západní frontě zástavby a nabízí tak více plochy centrální zóně kolem kašny se sousoším sv. Jana Nepomuckého, kde je vytvořena pobytová a odpočinková část doplněná mobiliářem. V severním cípu této části bylo historické místo zdroje vody původního rozsáhlého tržiště. Toto místo je připraveno pro budoucí doplnění třetího novodobého architektonického solitéru náměstí ve formě moderního vodního uměleckého díla. Odpočinkovou část obepíná z východní a jižní strany jednosměrná příjezdová plocha s vějířem kolmých parkovacích stání osobních automobilů. Parkoviště respektuje původní uspořádání vzrostlé zeleně, kterou doplňuje zelenými pásy a dalším stromovím. Významnou samostatnou funkční částí je klidová jižní část náměstí v okolí kostela sv. Jana Křtitele. Je navržena jako klidová s vyhrazeným dopravním pohybem. Po celém obvodu náměstí jsou navrženy chodníky zajišťující bezpečný pohyb s přístupem a vjezdy do obytných a komerčních objektů náměstí.

Konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční řešení bylo realizováno citlivě s ohledem na složité podmínky historického prostoru. Rozsáhlé podzemní sklepní prostory měšťanské zástavby zasahující místy hluboko do plochy náměstí přinesly omezené skladebné výšky konstrukcí. Okolí kostela vzhledem k archeologickému průzkumu a nálezu středověkého hřbitova přineslo neúnosné podloží s následným nutným zpevněním.

Materiálové řešení je s ohledem na historický význam tohoto prostoru provedeno z přírodních materiálů. Jedná se především o použití žulových dlažeb různých formátů a skladeb, doplněné o stávající materiál odebraný z původních ploch.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Ocenění zaslouží pečlivě plánovaná příprava projektu. Dosluhující inženýrské sítě, vyžadující hlubší stavební zásah, byly v tomto chráněném prostoru minimalizovány a od roku 2007 začleněny do projektu celkové rekonstrukce náměstí. Realizace byla velmi náročná, byla provedena jen s částečnými dopravními omezeními a zachováním plné funkčnosti obchodů, úřadu, muzea, kostela, vyhlídkové věže a samozřejmě přístupu občanů do svých nemovitostí. Bylo vytvořeno ucelené dílo, které zahrnuje zabudování a následné využití moderních technologií (např. optické kabely), ale zároveň nebyly podceněny historické souvztažnosti a byl proveden rozsáhlý archeologický průzkum celého náměstí, který přináší nové poznatky do dějinného vývoje města. Historizující mobiliář a rekonstrukce sousoší Jana Nepomuckého korunují toto významné stavební dílo.

Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2015

za řešení, které přispělo k sjednocení a celistvosti daného prostoru při respektování historických souvislostí.

  • CENA VEŘEJNOSTI

  • CENA HEJTMANA KRAJE VYSOČINA

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru