Výstavba závody firmy Swoboda - Stamping v Jihlavě

Zobrazeno: 2157x

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Území na jehož místě stavba závodu vznikla, je dle územního plánování označena jako zastavitelná oblast s označením „výrobní sféra – průmysl, sklady" Stavba výrobního závodu je umístěna do centrální pozice pozemku 214/22 z důvodu vyvážené půdní bilance. Jižní část parcely slouží jako parkovací místa pro zaměstnance, návštěvy a zákazníky s kapacitou 68 automobilů. V severní části se nachází manipulační plocha s prostorovou rezervou pro případný další rozvoj podniku. Urbanistickým řešením plocha stavby reflektuje stávající řešení obdobných provozů v oblasti průmyslové zóny.

Architektonické řešení

Stavba závodu Swoboda - Stamping je architektonicky pojata jako pomyslná srostlice tří jednoduchých objemů - převýšené jednopodlažní haly skladu a lisovny doplněného o jednopodlažní nižší halu nástrojárny a dvoupodlažní přístavbu administrativního a částečně výrobního zázemí. Posledně zmiňované je umístěno na jihozápadní roh stavby, který směřuje do volného veřejného prostoru a vytváří tak výtvarný akcent nároží se zdůrazněním hlavního vstupu do provozu. Při realizaci stavby došlo k využití prefabrikovaných sendvičových lehkých tepelně izolačních panelů s různou povrchovou profilací odrážející vnitřní provoz výroby - typem povrchu "box" pro podružné skladovací a výrobní provozy a designový rovný povrch se zvýrazněnými spárami pro administrativní zázemí. Barevné řešení objektu bude reagovat na firemní barvy holdingu Swoboda - Stamping -administrativní přístavba je z důvodu zdůrazněni funkce a významu v rámci celého celku zhotovena v tmavě šedém odstínu doplněném o ozdobné tmavě modré prvky, převýšená hala skladu a lisovny je kompletně provedena ve světlém stříbrném odstínu.

Dispoziční řešení

Objekt lze dispozičně skládá ze tří podcelků – dvoupodlažní přístavba administrativy a výrobního zázemí, dvoulodní jednopodlažní převýšená hala pro sklad a lisovnu a nízkou jednopodlažní jednolodní halu pro nástrojárnu.

 • Blok A - lisovna kovů - jedna se o jednu sekci/ loď s prostorem pro 12ks lisů, manipulačním prostorem a kanceláří kontroly/ mistrů. Sekce tvoři komunikační propoj mezi výrobou, skladováním a řízením provozu.
 • Blok B - nástrojárna - jedná se o jednolodní prostor s uspořádáním vybavení nástrojárny a manipulačního prostoru dle potřeb provozovatele/ výroby.
 • Blok C - Skladovací hala - jedna se o jednu sekci/ loď se skladovacími patrovými regály umístěnými v prostoru/ podél stěn haly. Navážení / odvoz materiálu zajišťuje trojice nákladových ramp umístěných na západni straně budovy, včetně navazujícího pohotovostního vstupu pro řidiče, pohotovostního wc pro řidiče a kanceláře skladníků.
 • Blok D - Administrativní/ provozní zázemí- obsahuje na úrovni 1.NP technické zázemí v podobě trafostanic, skladu hořlavin, rozvoden, dále jídelnu pro cca 120 osob s kompletním zázemím výdeje jídla, trojici jednacích místnosti, hlavní vstupní halu se schodištěm a výtahem do patra, recepci s navazujícím zázemím, šestici kanceláří, kompletní hygienické zázemí zaměstnanců, chodbu s doplňkovým provozním schodištěm. 2.NP obsahuje technické zázemí v podobě místností VZT, kotelny, kompresorovny, dále šatny s adekvátním hygienickým zázemím, schodišťovou halu, kancelář vedeni, blok kanceláří, hygienické zázemí zaměstnanců, obslužnou chodbu se schodištěm, zázemí úklidu, rozvodnu slaboproudu a místnost technologie chlazení.

Konstrukční a materiálové řešení

Po konstrukční stránce se jedná o prefabrikovaný montovaný železobetonový skelet se založením na základových železobetonových monolitických patkách.

V případě výrobní časti tvořené tří-lodní prefa halou je zhotoven rozpon jednotlivých lodí jako 2x21 m + 1x18 m, vzdálenost rámů jednotně 6 m. V prostřední lodí o rozponu 21 m je zhotoveno s jeřábovou dráhou ve výšce 6 m a pohybem až tří jeřábů současně o nosnosti každého z nich 2,5t. Uložení jeřábové dráhy je provedeno na krátké konzoly sloupů. Sloupy jednotlivých lodí jsou zhotoveny v rozměru 600x400 mm, štítové sloupy a sloupy přilehající k administrativní časti v průřezu 400x400 mm. Střešní konstrukci tvoři vazník o "T" průřezu a krajové výšce 1000mm, středové výšce 1760 mm. Vazník je vylehčen 5 otvory a dále je vazník uložen ve spádu střechy. V případě nižší lodi o rozponu 18 m je vazník opět v "T" průřezu a jednotné výšce s uložením opět ve spádu a vylehčen 6 otvory. Jednotlivé lodě jsou ztuženy v úrovni hlavy sloupů ztužidly. Střešní konstrukce je bezvaznicová s uložením nosného trapézového plechu přímo na horní pás vazníků. Sloupy jsou kotveny zabetonováním do prefa kalichů, které jsou osazeny do základových patek.

Administrativní část sestává opět z prafabrikovaného skeletu. Konstrukčně se jedná o průvlakový skelet s průběžnými průvlaky. Sloupy jsou v průřezu 400x400 mm, v patě jsou vetknuty do prefa kalichů, které byli osazeny do základových patek. Spojení sloupů v podlaží je zhotoveno nasazením sloupu na vyčnívající vyztuž a přivařením ke kotevním botkám. Průvlaky provedeny s ozubem s uložením stropních panelů Spiroll tl. 200 mm. Průvlaky jsou průběžně, spojitě působící a s převislým koncem, uložené na sloupech, výrobní haly. V úrovni každého podlaží je skelet ztužen obvodovými ztužidly obdélníkového průřezu 390x325 mm, vkládanými na ozub průběžných průvlaků. Schodiště jsou zhotovená dvouramenná s mezipodestou. Tloušťka schodišťové i podestové desky je navržena na 150 mm, podestovou desku podporují montované železobetonové stěny u výtahové šachty. Celkově administrativní část ztužuje monolitické ztužující jádro sloužící jako výtahová šachta. Jádro je založené na plošném základu.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Výrobní a administrativní budova Swoboda – Stamping, nabízí svým zaměstnancům a návštěvníků, kvalitní, moderní, bezpečné a čisté prostředí výrobního závodu. Administrativní část celé budovy je pojato ve velmi kvalitním a moderním duchu s dostatkem prostoru a komfortu při práci. Zajímavostí celého projektu je i doba zhotovení celé stavby v plné kvalitě ke spokojenosti investora. Výrobní závod firmy Swoboda –Stamping vzniknul za pouhých sedm měsíců.

Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2014 

za komplexní řešení a dokonalé zpracování stavby včetně detailů a interiérů.

 

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru