Vyhlídková věž na hradě Orlík Humpolec

Zobrazeno: 2875x

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Zájmové území se soustředilo do nejstarších partií hradu Orlík u Humpolce (památkově chráněný hradní areál zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř.č. 35556/3-3032) v bezprostředním okolí původní hlídkové věže. Novotvar vyhlídkové platformy byl pojat jako zcela lapidární poloprůhledný ocelový hranol, který je nasazen na zřícené nároží původní hlásky. Řešení tak vědomě směřuje k optickému, ale zároveň přesně nedefinovanému doplnění původního objemu hradní věže. Vzhledem k tomu, že se původní vstup do interiéru předpokládá na úrovni zhruba +10,5m, byl u SZ nároží zřízen novodobý "tubus" vřetenového schodiště tak, aby prostorově co nejméně omezoval návštěvnický provoz objektu a zároveň se minimalizovalo jeho optické uplatnění z důležitých pohledových směrů - nejvyšší bod hradu si tak na první pohled stále zachovává charakter nedobytné a nepřístupné vertikály.

Architektonické řešení

Z hlediska architektonického řešení je novodobý záměr řešen ze dvou vřetenových schodišť propojených na předpokládané úrovni původního vstupu mezipodestou, dále hlavní vyhlídkové platformy umístěné těsně pod úrovní stávající koruny věže a tyčového opláštění naznačující původní objem tělesa hlásky. Cílem celkového výtvarného vyznění záměru byla jasná optická odlišitelnost/ identifikovatelnost od původních částí hradu, zároveň spojená se snahou o zachování původního, po generace známého, tvaru věže - návrh zůstává pouze v poloze jakéhosi naznačení. Materiálové řešení od začátku počítalo s ocelovou žárově zinkovanou konstrukci s finální povrchovou úpravou ve formě systémového řešení nátěrů/ nástřiků metalickou barvou, která je pro kovové prvky hradního areálu charakteristická.

Dispoziční řešení

Provozní řešení nástavby věže uvažovalo s umístěním nástupního schodiště v místě prvního hradního nádvoří nejstarší části hradu, konkrétně u paty jihozápadního rohu hlásky na kótě 648,990m n.m. Vertikální komunikace, kterou bylo nutno vymístit mimo původní objem věže, se tak ocitla opticky "za rohem" a není rušivým prvkem v hlavních pohledových směrech - hlavního nádvoří a ze směru přístupové cesty od parkoviště. V místě předpokládané polohy původního vstupu na kótě +10,845 byla zřízena vykonzolovaná přestupní mezipodesta, která vede návštěvníka do nitra věže. Z této úrovně je pak dále možno pokračovat druhým točitým schodištěm směrem k vrcholu a nebo je možno shlédnout původní "interiér" hradní věže v plném dochovaném profilu. Hlavní vyhlídková plošina byla umístěna cca 1,5m (kóta +19,815) pod nejvyšší dochovanou úroveň koruny hlásky.

Konstrukční a materiálové řešení

Z konstrukčního hlediska je stavba řešena jako novodobá ocelová konstrukce ze žárově zinkované a následně lakované konstrukční oceli S235. Založení schodišť bylo provedeno na železobetonových patkách z betonu C16/20 (spodní patka) a C30/37 (horní vetknutá patka). Dvojice vřetenových schodišť je vynášena středovými ocelovými trubkami průměru 300/20mm, na kterých jsou navařeny konzolové stupně z protiskluzného pororoštu s oky 32x32/40mm, každý vynášený rámečkem z pásové oceli 120/10mm a L profilů 45x45mm. Přestupní a hlavní vyhlídková platforma byla vyrobena jako rámový svařenec z profil UPE a IPE 220. Pochůzí plochy jsou, stejně jako jednotlivé stupně, z pororoštu. Optické doplnění opláštění věže a zábradelní výplně tvoří pruty z pásové oceli 10/50mm doplněné o horizontální výztuhy z ocelových uzavřených profilů 100x60mm. Finální povrchová úprava byla provedena jako systémová soustava nátěrů v metalickém odstínu středně šedé - přesný odstín byl vybrán v kooperaci s NPÚ a OPP na základě předložených vzorků v rámci KD stavby.Jako zdicí materiál lokálních dozdívek byl použit žulový nebo rulový kámen získaný prováděcí firmou z hradní deponie. Zdivo bylo zděno na MV s příměsí trasového vápna, které vyhovuje postupům stanoveným NPÚ. Vzhledem k charakteru stavby a rozsahu založení na rostlé skále byly prováděny terénní úpravy minimálního rozsahu v podobě kamenných rovnanin na sucho s lokálním zadrnováním travou, popř. vysypáním drobným kamenivem. Přesný postup byl schválen projektantem v rámci KD stavby tak, aby výsledné řešení v maximální možné míře respektovalo stávající geomorfologii terénu.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Stavba je ukázkou možné symbiózy mezi moderní architekturou a památkově chráněným objektem. Ocelová nástavba znamená minimální zásah do původního památkově chráněného zdiva, veškeré stavební zásahy se primárně týkaly novodobých/ nepůvodních vyzdívek. V extrémním případě je stavba (12,5t oceli) odstranitelná a plně recyklovatelná bez zanechání viditelnějšího zásahu do původního, po léta známého, vizuálu věže. Byla nalezena vhodná doplňková funkce/ prvek oživení stávajícího areálu hradní zříceniny nad rámec tradičních časově omezených akcí s využitím 400 let nepřístupné dominanty komplexu. Dojde k zatraktivnění celého areálu i pro nové skupiny návštěvníků s různým zaměřením, tzn. klasičtí turisté, milovníci rozhleden, geocaching, zájemci o architekturu apod.

Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2014 

za zdařilou symbiózu současné architektury a památkově chráněného komplexu. 

 

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru