Zvýšení kapacity koryta řeky Jihlavy v Třebíči

Zobrazeno: 2815x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelEurovia CS, a.s., Praha
MajitelPovodí Moravy, s.p., Brno
Hlavní architektHydroprojekt CZ, a.s., Praha
Hlavní zhotovitelEurovia CS, a.s., Praha

Více o stavbě…

Řešené území II. etapy protipovodňové ochrany ve městě Třebíč je vymezeno Podklášterským jezem v ř. km 97,950 a Novodvorským mostem v ř. km 96,969. Celková délka řešeného úseku toku činí 981m. Tento úsek je nejexponovanějším úsekem celé úpravy řeky Jihlavy v centru města Třebíče samotná ochrana je provedena dle návrhu, aby dotčené území ochránila před průtokem stoleté vody Q100. Stavbu lze v řešeném území rozdělit do čtyř úseků podle navrhované ochrany před povodněmi:

 • Levý břeh – Havlíčkovo nábřeží ke skále. Zde je provedena protipovodňová ochrana staré Židovské čtvrti, která je zapsána do prestižního Seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. Protipovodňová ochrana v této části je provedena podzemní stěnou, novými opěrnými zídkami a případnou montáží mobilního hrazení, které bude pokládáno na korunu zídky. Důvodem k provedení mobilního hrazení je zachování pohledu na historickou zástavbu.
 • Pravý břeh – nábřeží od Podklášterského mostu k prodejně Billa. V tomto úseku, protipovodňová ochrana zabezpečuje především ochranu městské památkové zóny, tj. severní náměstí s historickou zástavbou a se zbytky původních městských hradeb, do kterých jsou instalovány vodotěsné protipovodňové dveře, včetně zárubní, které nahradily původní nevyhovující dveře. Ochrana v tomto úseku je provedena zvýšením zídky a zkapacitněním koryta řeky na tomto břehu.
 • Pravý břeh – od prodejny Billa k Novodvorskému mostu. Tento úsek zabezpečuje ochranu dalších částí města, v převážné většině se jedná o ochranu objektů, které slouží k bydlení, proto jsou zde vystavěny zvýšené zídky a provedena podzemní stěna kvůli zamezení průsaku vody z toku.
 • Levý břeh – od skály k Novodvorskému mostu. V tomto úseku je využita možnost rozlivu vody v Hasskově zahradě ke skále. Dále po toku, v okolí zaústění Týnského potoka bylo nutno ochránit objekty, které se zde nalézají. Protipovodňová ochrana je zde provedena vystavěním nových zídek v kombinaci s mobilním hrazením některých úseků.

Před započetím stavebních prací bylo nutno v místě opěrných zdí pokácet vzrostlé stromy a náletové křoviny. Samotné opěrné zídky jsou konstrukčně provedeny jako monolitické železobetonové konstrukce, které jsou na návodní straně opatřeny obkladem z lomového kamene s vyspárováním. Na koruně opěrných zídek jsou uloženy kamenné či betonové krycí kvádry. Pro zajištění prodloužení průsakové křivky při zvýšení hladiny v korytě slouží provedené podzemní těsnící stěny, které zároveň navazují na jednotlivé základy opěrných zídek. Součástí stavby jsou provedené přeložky elektrického kabelu nízkého napětí, středotlakého plynovodu a také úprava kanalizačního řadu na obou březích toku, spočívající v instalování vodotěsných poklopů a montáží zpětných klapek. V celé délce upravovaného toku je provedeno opevnění břehů z lomového kamene tvořící ochranu před podemíláním opěrných zdí.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění? 

Z hlediska ochrany centra města Třebíč je toto protipovodňové opatření nepostradatelnou součástí, ochrany osob a jejich majetku. Jako celek je stavba zakomponována svým vzhledem, aby nerušila vzhled historické části města, ale zároveň plní svojí funkci, pro kterou byla navržena.

 

Ocenění

 • titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2012

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru