Rozšíření a modernizace budovy DEL a.s., Žďár nad Sázavou

Zobrazeno: 2337x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelGREMIS, s.r.o., Velké Meziříčí
MajitelDEL a.s., Žďár nad Sázavou
Hlavní architektARCHIX s.r.o., Brno
Hlavní zhotovitelGREMIS, s.r.o., Velké Meziříčí

Více o stavbě…

Urbanistické řešení 

Místo stavby leží v areálu firmy DEL a.s. v průmyslové oblasti Žďáru nad Sázavou, na ulici Strojírenská, sousedí s areálem strojíren a sléváren ŽĎAS, a.s. Objekt p.č.7245 je využíván pro administrativní, provozní a výrobní chod firmy, jeho půdorys má tvar obdélníku o rozměrech cca 50 x 18,6 m s výškou atiky 19,75 m. Budova má pět podlaží a jedno technické mezipatro. Ze severozápadu je k objektu připojena třípodlažní přístavba o rozměrech cca 24x6,5 m s výškou atiky 9,5 m. Stávající konstrukcí budovy je železobetonový skelet a výplňové zdivo ze struskobetonových tvárnic. Stavba je osazena na okraji obce, nejbližší budovy jsou od pozemku vzdáleny cca 160 m, vizuálně tedy stavbu příliš neovlivňují.

Architektonické řešení

 • Fasáda - převážná část obalu budovy je tvořena zavěšenou fasádou - sendvičovou konstrukcí s finálním obkladem z cembonitových desek v tmavé a světlé barvě. V 3.-5. podlaží je pás oken severozápadní a jihovýchodní fasády zvýrazněn tím, že kontaktně zateplené meziokenní pilíře jsou opatřeny tenkovrstvou fasádní omítkou světlé barvy. Stávající schodišťová šachta je ze západu opláštěna předloženou fasádou z pozinkovaného tahokovu upevněnou pomocí ocelových kotev a pomocné ocelové konstrukce. K objektu je na jeho severovýchodní fasádě p.č.7247/1 přistavěno nové únikové schodiště s opláštěním z tahokovu. Vystupujícím horizontálním prvkem fasády je stínění oken pomocí slunolamů na jihovýchodní, severozápadní a jihozápadní fasádě. Slunolamy tvoří horizontální hliníkové lamely. U třípodlažního objektu jsou okna stíněna pomocí venkovních žaluzií.
 • Dostavba – nová část budovy řeší nedostatek školících a jednacích prostor, stává se novým reprezentativním vstupem do areálu společnosti korespondující se zaměřením společnosti tj. dodávka technologických řešení s vysokou přidanou hodnotou. Dostavba se výrazně dotýká i pohybu osob v budově, hlavní schodiště je kompletně zrekonstruováno, přibyl nový osobní výtah s nástupem ve všech podlažích nové i původní budovy. Okolní plochy kolem areálu jsou maximálně využity pro parkovací místa zaměstnanců, původní oplocení bylo zlikvidováno a veškeré plochy jsou odvodněny a vybaveny areálovým osvětlením.

Dispoziční řešení

Půdorys vstupní části dostavby v 1.NP školícího centra z jedné poloviny zabírá hlavní vstup s recepcí, zázemí pro školitele, prezentační prostor firmy, kuchyňka se skladem, WC pro invalidy a z druhé poloviny zabírá garáž se skladem s podlahou sníženou o 325mm. Hala prvního nadzemního podlaží je přímo napojena na výtah, spojující první až třetí nadzemní podlaží přístavby s druhým až pátým podlažím stávající budovy, a přes automatické posuvné dveře je napojena na průchod k turniketům na hlavním schodišti. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou umístěny školící a konzultační místnosti, zázemí s čajovou kuchyňkou šatnou a skladem materiálu. Sociální zařízení je v 2.NP pro muže a v 3.NP pro ženy, vzhledem k poloze přístavby je možno využít i sociální zařízení stávající budovy. Druhé nadzemní podlaží je přímo napojeno na stávající hlavní schodiště a na stávající mezipatro je napojeno s výškovým rozdílem jednoho schodu. Třetí nadzemní podlaží je napojeno na stávající budovu v úrovni stávajícího 2.NP. Současně s novou fasádou je vybudováno nové únikové schodiště, které tvoří výrazný architektonický prvek budovy viditelný z příjezdové komunikace.

Konstrukční řešení

 • Základy a zvláštní zakládání: Základy jsou navrženy jako hlubinné piloty, a převázkové pasy obdélníkové 600x1000 mm pro vynesení konstrukcí v blízkosti stávající budovy, kde nebylo možné vrtat piloty do stávajících základů.
 • Svislé a kompletní konstrukce: Nosná konstrukce dostavby je provedena jako monolitický železobetonový skelet. Skelet bude mít tři podlaží, sestává z nosných sloupů, stěn a stropních desek. Sloupy jsou jak kruhové průměru 300 mm tak čtvercové 400x400mm. Ztužující stěny tl. 250 mm, stěny výtahové šachty tl. 200m, stěny instalačního jádra 150mm. Obvodové zdivo bude vyzděno z cihelných bloků tl. 300 mm na M 10,0 MPa, ostatní zdivo z cihelných bloků tl. 440 mm, tl. 240 mm, tl. 175 mm. Atiky jsou vyzděny z prolívacích betonových tvarovek. Příčky v objektu jsou navrženy z příčkovek tl. 115 mm a tl. 75 mm.
 • Vodorovné nosné konstrukce: Stropní konstrukce jsou navrženy ve všech patrech jako železobetonové monolitické desky tl. 260 mm. Jsou z betonu C25/30. Po obvodě stávající budovy jsou stropy oddilatovány dilatační spárou tl. 30mm.
 • Komunikace: Veškeré komunikace jsou nově zrealizovány vč. konstrukčních vrstev, převážná většina je vydlážděna z kamenných kostek. Opěrné stěny jsou tvořeny gabionovými koši.
 • Střešní plášť: Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá nepochůzná se spádem 2%. ŽB monolitická stropní deska je napenetrována, dále pak parozábrana z SBS modifikovaného asfalt. pásu plnoplošně nataveného k podkladu, spádové klíny z kompletizovaného dílce z pěnového polystyrenu ve dvou vrstvách min. tl. u vpusti 180 mm a z mechanicky kotvené hydroizolace z mPVC fólie.
 • Povrchy: Vnitřní povrchy jsou provedeny z dvouvrstvých štukových omítek, které jsou opatřeny malbami, které jsou na chodbách opatřeny bílými nátěry s vyšší odolností proti otěru. Stěny sociálních zařízení jsou opatřeny keramickými obklady. Na stropy v některých místnostech jsou zavěšeny sádrokartonové podhledy. Na podlahy ve školicích místnostech je použito marmoleum, v ostatních prostorách je položena keramická dlažba.
 • Výplně otvorů: Okna, dveře i vnitřní prosklené stěny jsou z hliníkových profilů.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Budova, která původně sloužila jako elektro sklad strojírenského podniku a tudíž dispozičně i kvalitou provedení odpovídala svému účelu a době, v níž vznikla, byla změněna na administrativní budovu s vysokým standardem, který každého, kdo znal budovu předtím, jistě značně překvapí. Stavba je jednoznačným dokladem toho, že k vybudování funkčního a reprezentativního areálu není bezpodmínečně nutné stavět na zelené louce.

 

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru