II/347 Světlá nad Sázavou – D1, I.stavba

Zobrazeno: 2485x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelM – SILNICE a.s., provoz Havlíčkův Brod
MajitelKraj Vysočina, Jihlava
ProvozovatelKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlava
Hlavní projektantPROfi Jihlava spol. s r.o., Jihlava
Hlavní zhotovitelM – SILNICE a.s., Pardubice

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Stavba byla I.stavbou z připravované rekonstrukce silnice II/347 v úseku Světlá nad Sázavou – Čejov a řešila rekonstrukci komunikace v úseku Dolní Město – Kejžlice. Silnice II/347 zajišťuje dopravní spojení dvou významných center osídlení ( Světlá nad Sázavou a Humpolec) a má přímé napojení na dálnici D1. Je proto významným regionálním dopravním spojem podmiňujícím hospodářský rozvoj území. Stavba byla v souladu s územním plánem jednotlivých obci, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina a schváleným dokumentem Páteřní silniční síť Kraje Vysočina.

Úsek silnice řešený v rámci I.stavby byl veden v trase stávající silnice II/347, ke změnám docházelo v úsecích, kde byly upravovány směrové oblouky tak, aby splňovaly požadavky ČSN. Začátek stavebních úprav byl cca v km 15,749 provozního staničení silnice a je ukončen před obcí Kejžlice v km cca 20,749 provozního staničení. Na začátku i konci úseku bylo zabezpečeno plynulé navázání trasy na stávající vedení silnice II/347 směrově i výškově. Součástí byly i úpravy stávajících křižovatek a zachování všech hospodářských sjezdů, aby byla zajištěna obsluha přilehlého území.

Architektonické řešení

Dvoupruhová komunikace v kategorii S 7,5/60 se dvěma jízdními pruhy o šířce 3,0 m a celkové délce 4,999 km. Křižovatky jsou řešeny jako úrovňové s upravenými poloměry oblouků jízdních pruhů připojovaných silnic. U křižovatky se silnicí III/34740 byly přidány odbočovací pruhy. Rekonstruovány byly dva mostní objekty a to provedením nosné konstrukce z monolitického betonu vyztuženého ocelí. Dále došlo k rekonstrukci propustků, většinou provedením nových čel nebo římsy, pouze dva stávající byly nahrazeny novými z flexibilní ocelové konstrukce. V úsecích, kde není technicky realizovatelný násyp zemního tělesa byla provedena zeď z kameniva ( gabion ) se svodidlem.

Dispoziční řešení

Začátek stavebních úprav byl v km 15,749 provozního staničení silnice II/347 a navazoval na směrové a výškové vedení stávající trasy. Od km cca 4,3 došlo ke změně nevyhovujícího vedení stávající trasy a nová trasa byla odkloněna až o 15 m od stávající a to dvěma protisměrnými oblouky.Od km 4,821 byla trasa vedena opět přímo až do konce úseku cca v km 20,749 provozního staničení. Šířka komunikace byla navržena dle kategorie S 7,5/60 tj. jízdní pruh 2x3,00 m, vodící proužek vnější 2 x 0,25 m, nezpevněná krajnice 2x0,50 m. Upraveny byly v místě napojení související komunikace III/34740, III/34761, III/34763, III/34764 a MK Dolní Město v km 0,567. Stavební úpravy křižovatek spočívaly v úpravách poloměrů oblouků jízdních pruhů připojovaných silnic a u jedné vložením odbočovacích pruhů. Rekonstruován byl mostní objekt 347 – 010 přes Pstružný potok a 347 – 011přes Bystrý potok a dále trubní propustky u hospodářských sjezdů a v hlavní trase. Byla realizována výsadba náhradní zeleně v místech rekultivace stávající silnice a na plochách odsouhlasených odborem životního prostředí.

Konstrukční a materiálové řešení

 • Zemní práce – smýcení porostu, sejmutí ornice, hutněný násyp po vrstvách,urovnání zemní pláně
 • Odvodnění – trativody, vsakovací jímky, trubní propustky
 • Konstrukce komunikace : štěrkodrť ŠD 150 mm,mechanicky zpevněné kamenivo MZK 200 mm, postřik z modifikované kationaktivní emuze, obalované kamenivo ACP 22 S 90 mm, spojovací postřk modifikovanou emulzí 0,5 kg/m2, asfaltový beton velmi hrubý ACL 22+ 70 mm, spojovací postřk modifikovanou emulzí 0,5 kg/m2, asfaltový koberec mastixový SMA 11+ 40 mm
 • Mosty – nosná konstrukce z monolit. betonu C 30/37 – XF1 s výztuží 10 505 (R), izolace proti vodě, úložné prahy z monolit. betonu C 30/37 – XF1, ocelová zábradelní svodidla, kamenné dlažby podél křídel, předlažby, přespárování
 • Vegetační úpravy – inventarizace dřevin, asanace dřevin, nová výsadba (jeřáby, javory, lípy,duby)

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Významným způsobem přispívá ke zlepšení dopravní obslužnosti území, což úzce souvisí se zlepšením jeho hospodářského rozvoje, k zvýšení bezpečnosti dopravy, odstranění negativních vlivů z dopravy na obyvatele obcí a na životní prostředí a tím i na kvalitu života v této lokalitě.Stavba byla provedena s maximálním ohledem na to, že se v trase silnice nacházejí chráněné významné krajinné prvky, proto musel být minimalizován její dopad na životní prostředí a musela splňovat přísné požadavky orgánů ochrany životního prostředí, například se stěhovala chráněná mraveniště.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru