Sportovní hala VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Zobrazeno: 295x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Budova nové sportovní haly se nachází na ulici Studentská v centru města Žďár nad Sázavou. Navazuje na pozemek střední školy a využívá jeho volnou plochu a orientaci. Západní stranou je orientována k budově domova mládeže a na jeho volné ploše vznikla parkovací místa. Ze severozápadní strany vzniknul obslužná asfaltová komunikace. Severní strana přiléhá k ke komunikaci a garážím soukromých vlastníků. Z jižní strany objekt přiléhá k původní budově střední školy se kterou je propojen obslužným spojovacím krčkem.

 • Architektonické řešení

  Jedná se o novostavbu samostatně stojící sportovní haly včetně traktu šaten. Trakt šaten bezprostředně navazuje na stávající zděný objekt školní budovy. Sportovní hala se zázemím je obdélníkového půdorysu o stranách 45x27metrů. Výška stavby je 11 metrů. Objekt tělocvičny je navržen jako jednopodlažní objekt zastřešený plochými střechami. Plochy fasád jsou členěny okenními a dveřními otvory. Vnější fasáda je navržena jako odvěrávaná, povrch tvořen titanzinkovými panely.

 • Dispoziční řešení

  Sportovní hala se zázemím je obdélníkového půdorysu o stranách 45x27metrů. Výška stavby je 11 metrů. Objekt tělocvičny je navržen jako jednopodlažní objekt zastřešený plochými střechami. Plochy fasád jsou členěny okenními a dveřními otvory. K východní straně haly je přidružen objekt zázemí. Jedná se o dvoupodlažní objekt obdélníkového tvaru s šikmou severní fasádou, která kopíruje tvar školního pozemku. Z jižní strany je dále přidružen dvoupodlažní přístavek, ve kterém je umístěna nářaďovna a technické místnosti. Hala je koncipována s oddělením čisté a špinavé zóny, které je doporučeno v rámci provozu respektovat. Čistá zóna zahrnuje šatny, pomocné prostory a sportovní halu. Špinavou zónu tvoří tribuny, vstupní hala a galerie ve 2.NP. Hlavní objekt tělocvičny je řešen jako jeden prostor v prostorové dimenzi dle uvažovaných sportů. Sportovní hala je uzpůsobena na sporty jako floorbal, basketball, volejbal, házená, tenis. K severní straně je k tělocvičně přisazen obdélníkový prostor sloužící jako lezecká stěna. K východní straně je přičleněna dvoupodlažní část se zázemím. V 1.nadzemním podlaží se nachází prostory šaten s umývárnami pro žáky, šatny s umývárnami pro učitele, sociální zázemí, technické prostory, vstupní prostor pro veřejnost a vstupní hala se schodištěm do 2.nadzemního podlaží. Ve 2.NP se nachází galerie s výhledem do sportovní haly a dva menší cvičební sály, technické prosotory. K jižní stěně sportovní haly je přičleněn dvoupodlažní přístavek, ve kterém se nachází nářaďovny a technické místnost pro výměník tepla a jednotky VZT. 1.NP i 2.NP jsou bezbaríérově propojeny se stávajícím objektem.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Založení je na hlubinných na vrtaných pilotách. Konstrukčně se jedná o prefabrikovaný železobetonový skelet s dřevěnou nosnou konstrukcí střechy. Dřevěná konstrukce střechy byla zvolena zejména s ohledem na architektonické řešení. Hala se konstrukčně skládá z 10ti modulů příčných rámů. Štít tvoří ŽB prefabrikované sloupy průřezu 500 x 500 mm. Základní příčná nosná vazba je dvoukloubový rám. Skládá se ze dvou obvodových prefabrikovaných sloupů 600 x 500 mm. Na sloupy se ukládají sedlové vazníky z lepeného lamelového dřeva. Konstrukčně se jedná o prostý nosník, bez vnášení dodatečných normálových sil od průčelních sloupů. V hřebenu střechy jsou osazeny střešní světlíky. Zastřešení haly je provedeno trapézovým plechem uloženým na horní líc vazníků. Trapézový plech není uvažován jako ztužující prvek pro stabilizaci vazníků proti klopení. Hala je opláštěna těžkým obvodovým stěnovým pláštěm z betonových panelů tl. 120 mm opatřených tepelnou izolací. Na fasády je použit lamelový obklad s vodorovným členěním. Lamely ve dvou šířkách-200 a 300 mm a v barevné kombinaci schiefergrau a blaugrau. Na vybraných částech jsou umístěny trelážové sítě a dráty pro popínavou zeleň.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění 

Stavba nové sportovní haly vyřešila absenci kapacit pro výuku tělesné výchovy blízkých škol i žďárské veřejnosti a sportovních klubů, je architektonicky velmi zdařilá, mimo fásady z hliníkových lamel hlavního objektu umožní prorůstání popínavých rostlin – využita bude trelážová síť, objekt je bezbariérový, propojený se stávajícími objekty průmyslové školy.

Ocenění

Čestné uznání

za aplikaci dřevěných vazníků a řešení provozu s akcentem na aktivity školy a potřeby veřejnosti.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru