MVN Dobroslava a polní cesta se svodným příkopem, Těchobuz

Zobrazeno: 905x

Více o stavbě...

  • Urbanistické řešení

    Stavba MVN a polní cesty vychází z Plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Těchobuz. Byla jednou z hlavních priorit sboru zástupců vlastníků. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav nabylo právní moci dne 28.7.2008. Technické řešení bylo uzpůsobeno stávajícím normám. Využila se efektivně celá plocha záboru MVN navržené plánem společných zařízení. Tímto řešením byl zajištěn přístup k manipulačnímu objektu hráze a výstavbou polní cesty byly zpřístupněny zemědělské pozemky. Došlo tím k omezení provozu zemědělské techniky v intravilánu obce.

  • Architektonické řešení

    Stavbou bylo odkryto zapomenuté místo z dob před stovkami let. Stavba, dle našeho úsudku, přirozeně zapadla do krajiny. Vzdušná strana hráze neční jako nepřekonatelná zeď, ale plynule přechází do okolního terénu. Realizací se navrátila část historie.

  • Dispoziční řešení

    Stavba se nachází v extravilánu obce Těchobuz v místech, kde kdysi stával poměrně velký rybník, jehož několik metrů vysoká hráz i tvar zátopy jsou v terénu stále patrné. Lokalitu tvořila z části strojově sečená louka, zčásti nesečená zamokřená plocha v místě hráze a na pravém břehu koryta Barborky. Dále se zde nacházejí lesní porosty po obou stranách louky. Na pravé straně se jedná o větší lesní komplex, převážně smrkový, na levé straně odděluje daný prostor od polí úzká zalesněná mez (smrk, lípa). Polní cesta je z části vedena po strojově sečené louce, z části po orné půdě. Její začátek je v jižní části pod vodojemem, lemuje celé údolí, kříží MVN Dobroslavu a napojuje se na silnici Těchobuz – Pacov

  • Konstrukční a materiálové řešení

    Zdrž malé vodní nádrže je vyhloubena dle podélného a příčných řezů. Veškerá zemina byla použita v rámci stavby. Přebytečný výkopek je použit pro domodelování okolí. Plocha zátopy při provozní hladině 1,19ha, objem vody při provozní hladině 13822 m3, výška hráze – návodní 4,2m, vzdušná 4,0m, šířka koruny hráze 3,5m, délka hráze hlavní a vedlejší 230 m.

    • Výpustné zařízení jako manipulační objekt - u nádrže je zbudován betonový polootevřený požerák. K požeráku je ukotvena ocelová lávka. Jako výpustné potrubí je použito PP korugované potrubí DN 600 s vtokovým objektem a vývařištěm.
    • Výstavba bezpečnostního objektu – Malá vodní nádrž má pro bezpečné převedení Q100 vystavěn čelní lichoběžníkový přeliv s odpadním korytem a nouzový přeliv. Čelo hlavního (opevněného) přelivu pro převedení průtoku Q20 má šířku ve dně 7 m a je umístěn 150mm nad provozní hladinou. Sklony křídel u přelivu jsou 1:4, u odpadního koryta 1:4-1:2. Do odpadního koryta je pod hrází napojeno koryto od vývařiště manipulačního objektu. Pro převedení průtoku Q100 je hlavní přeliv doplněn přelivem nouzovým. Ten je řešen přepadem přes korunu hlavní hráze. Koruna hlavní hráze je o 300mm nižší než koruna hráze vedlejší. Stabilizace koruny a vzdušné strany byla provedena pomocí protierozní geomříže, která je ohumusována a zatravněna.
    • Zemní nevypustitelná tůň - Součástí malé vodní nádrže je zemní nevypustitelná tůň, umístěná pod tělesem hráze. Plocha vodní hladiny tůně je 90m2, maximální hloubka 1m a sklony svahů 1:4.
    • Účelová komunikace – Pro zajištění přístupu k zemědělským pozemkům v lokalitě se zbudovala hlavní polní cesta, jejíž součástí je příkop, který slouží k zachycení a bezeškodnému odvedení povrchových vod svedených do něho z povrchu komunikace a okolních pozemků mimo zastavěné území obce. Šířka komunikace v koruně je 4 m s postupným rozšiřováním v zatáčkách, šířka krajnice 0,5 m z recyklátu, délka je 1143 m, obrusná vrstva z asfaltobetonu ACO11+. Obousměrný provoz je zajištěn pomocí 2 výhyben a 10 sjezdů umožňujících vyhnutí s šířkou 5,4 a více metrů, každý sjezd umožňuje přístup na navazující pozemky či navazující cestní síť
    • Mostní propustek - Křížení cesty s korytem toku Barborka je řešeno mostním propustkem. Propustek je vystavěn z rámových propustků IZM 2/826 2000x3000mm o rozměrech 2000x3000x1000mm. Použito bylo 6ks rámových prvků uložených v betonovém loži. Je vysazeno 24ks hrušně, 23ks třešně a 22ks švestky, 23ks javoru klenu a 38ks keřů (dřišťál obecný, bez černý a brslen evropský)

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Realizací vodohospodářských opatření došlo ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a zároveň k omezení povodňových stavů na vodních tocích v povodí vodárenské nádrže Želivka pod obcí.

Ocenění

Čestné uznání

za kvalitní návrh a následnou realizaci protipovodňových opatření v krajině.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Premium partner

  • Banner
  • Banner

Mediální partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru