Družstevní ulice a okružní křižovatka Kamenice nad Lipou

Zobrazeno: 388x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Projekt řešil výměnu kompletní konstrukce vozovek silnic II. a III. třídy a místních komunikací v intravilánu severozápadní části města – ulice Vackova, Pelhřimovská, Komenského, Pod Vodojemem, Hviezdoslavova. V rámci stavebních úprav se provedla úprava šířkového uspořádání uličního prostoru (doplnění zpevněných ploch – parkovacích zálivů, doplnění nástupišť autobusových zastávek). Parkovací zálivy slouží pro odstavení vozidel obyvatel přilehlých domů. Zřízení těchto parkovacích zálivu si vyžádalo půdorysné posunutí současných chodníků. Dále byla provedena změna režimu křižovatky silnic II/639 a II/12819, kdy se původní průsečná křižovatka upravila na křižovatku okružní s jednopruhovým okružním pásem a dělícími ochrannými ostrůvky. Stavba vyřešila úpravu veřejného osvětlení, přechody pro chodce a místa pro přecházení.

 • Architektonické řešení

  Tvarové řešení stavby bylo závislé na poloze okolní zástavby, na poloze hranic soukromých pozemků a na stávajících trasách místních komunikací. Konečné tvarové řešení respektuje požadavky na dopravní obslužnost území, požadavky na dopravu v klidu a požadavky na pohyb pěších v řešeném území stavby. Na architektonické řešení nebyly kladeny zvláštní nároky kromě části bezprostředního okolí kulturní památky sochy sv. Jana Nepomuckého. Byly použity materiály v jejich přirozených odstínech (obalované směsi, beton, kámen).

 • Dispoziční řešení

  Stavba je součástí stávající silniční sítě. Je přístupná po současných silnicích II. a III. třídy a po místních komunikacích. V rámci stavby řešeného území byly navrženy zpevněné plochy – parkovací zálivy v celkovém počtu 15 parkovacích stání pro osobní automobily. Součástí stavba byly rovněž komunikace pro pěší – chodníky. Stavba mj. vyřešila dopravně značně frekventované místo křížení čtyř ulic.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Konstrukce chodníků a autobusových nástupišť je z dlažby z vibrolisovaného betonu (zámková dlažba). Komunikace jsou z asfaltového betonu, okružní křižovatka pak z kamenných kostek.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Opravená komunikace, především nově vybudovaná okružní křižovatka a přilehlé prostory, velice pozitivně změnily ráz části města bezprostředně sousedící s jeho centrem.

Ocenění

titul Stavba roku Kraje Vysočina 2023

za bezpečně vydefinovaný dopravní prostor nově vybudované okružní křižovatky a přilehlých ulic s uměleckým ztvárněním symbolu města.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru