Přístavba a rekonstrukce operačních sálů Nemocnice Třebíč

Zobrazeno: 811x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Nový objekt operačních sálů doplňuje a navazuje na základní hmotové členění nemocnice, které je dáno v západní části areálu hlavním pavilonem chirurgických oborů, stávajícím objektem operačních sálů a pavilonem G. Nově vzniklá přístavba zároveň vytváří vstupní objekt nemocnice. Odlehčená hmota objektu v parteru vytváří krytý vstup pěšího do areálu. Navazuje na hlavní pěší páteř nemocnice. Na hlavní trase je následně umístěn vchod do centrálního pavilonu / pavilon matka a dítě/, kde je hlavní hala nemocnice s návaznými provozy.

 • Architektonické řešení

  Objekt tvoří vstupní část celého areálu nemocnice. Vnější výraz objektu je tvořen skeletovou konstrukcí s pásovými okny v kombinaci s lehkými obvodovými plášti, kde povrchová část je tvořena plechem. Barevné řešení kombinace bílé, šedé a stříbrné barvy. Vše v návaznosti na stávající objekt pavilonu chirurgických oborů. Konstrukčně se jedná třípodlažní objekt, monoblok složený ze dvou dilatačních celků z monolitického železobetonu doplněnou v posledním podlaží po obvodu o ocelovou konstrukci. Navazuje na jižní průčelí současného objektu, resp. je pevně svázán s původním skeletem. Jedná se o konstrukční n-trakt o modulech sloupů 4 x 6,00 v jednom směru a cca 2 x 6,00 m v druhém směru. Sloupy obdélníkového, resp. kruhového průřezu, přes které je uložena bezprůvlaková stropní deska po obvodě lemována žebrem.

 • Dispoziční řešení

  Stavba poskytuje zázemí pro kompletní operační provoz celé nemocnice. Operační sály jsou řešeny centrálně, pomocí čistých vestaveb. Vstup do operačních sálů je pro personál přes šatny, které tvoří filtr. Vstup pacienta na sál je přes překladové zařízení, které je zde na dvou místech. Materiál na sál z centrální sterilizace je navezen pomocí sterilního výtahu, ostatní materiál přes propust (filtr). Do operačních sálů je vkládán přes prokládací skříně jak ze sterilní chodby, tak i z čistých skladů. Operační sály a přípravny jsou dle ČSN EN 332000-7-710 zařazeny do třídy 2. Podlaha je elektrostaticky vodivá. Všechny sály jsou až na drobnosti řešeny stejným způsobem. Centrální operační sály jsou vybaveny systémem digitalizace, který umožňuje přenášet libovolné obrazové signály na zobrazovací zařízení, případně umožňovat nahrávky. Zázemím operačních sálů je čistící místnost, přes kterou jsou odváženy odpady. Ta je vybavena nerezovým nábytkem a skříněmi na dezinfekci. Zázemí pro zaměstnance jsou vybaveny standardním kancelářským nábytkem.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Konstrukčně se jedná o monolitický železobetonový skelet s lokálně podepřenými stropními deskami (poslední podlaží je doplněno o ocelové obvodové sloupy) s krátkou konzolou (0,70 m) ukončenou žebrem (základního profilu 400 x 300 mm pod desku) po celém obvodu (v místech, kde nebylo možné lemující žebro provést plnohodnotným způsobem, je řešeno variantně, nebo místo lemujícího žebra je zesílený pás stropní desky). Sloupy (základního průřezu průměru 450 v 1.NP, ve 2-3.NP jsou sloupy průměru 400 mm nebo čtvercového průřezu 400 x 400 mm) v modulu 4 x 6,00 (kratší strana) a 6,60 + 3 x 7,20 + 6,60 m (delší strana). Stropní desky jsou v 1. a 2.NP tl. 280 mm, ve 3.NP tl. 240 mm. Prostorová tuhost objektu ve vodorovném směru je dána systémem ztužujících stěn, pilířů, výtahových šachet a rámovým působením vlastního skeletu.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění

Zásadní i hygienicky citlivý provoz se v Nemocnici Třebíči podařilo přistavět a zrekonstruovat za plného provozu, s minimálními dopady na poskytovanou zdravotní péči, přičemž se zároveň značně zlepšil estetický vzhled celého areálu nemocnice i jeho dopravní průchodnost.

Ocenění

Čestné uznání

za důstojné zakončení celkové rekonstrukce komplexu nemocnice výraznou vstupní budovou.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru