Přestavba stávající budovy Sokolovny v Náměšti nad Oslavou na Kulturní a společensko-sportovní centrum

Zobrazeno: 1142x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Předmětem stavební akce byla kompletní rekonstrukce stávající budovy Sokolovny na nové Kulturní a společensko-sportovní centrum, které se nachází v zastavěné jižní části města Náměšť nad Oslavou na ulici Sadová. Při přestavbě bylo nutné respektovat složitou konfiguraci okolního terénu. Původní objekt Sokolovny byl umístěn v terénním zářezu do západního svahu. Z tohoto důvodu byl objekt rozvíjen pouze ve své severo-jižní podélné ose. Přestavba a zkapacitnění objektu bylo realizováno novou severní přístavbou jednopodlažního převýšeného vstupního foyer s podsklepením. Všechna podlaží (od přízemí až po krov) byla propojena novým centrální schodištěm, umístěným do hlavní hmoty historické části budovy. V rámci úprav okolí bylo vybudováno i venkovní vyrovnávací schodiště směrem ke sportovnímu areálu Hájek a k řece Oslavě.

 • Architektonické řešení

  Původní Sokolovna byla postavena v letech 1924-1925. V 70. letech minulého století, v rámci rekonstrukce došlo k přístavbě nízkopodlažního vstupního objektu, který značně znehodnotil původní klasicistní řešení severní fasády, včetně venkovního vyrovnávacího schodiště z ulice Sadová, které bylo bez náhrady odstraněno. Od té doby nebyla provedená žádná zásadní rekonstrukce. Vzhledem k neuspokojivému technickému stavu a morální zastaralosti budovy Sokolovny bylo přistoupeno ke generální rekonstrukci a přeměně na nové Kulturní a společensko-sportovní centrum. Při výběru z možných variant řešení, byla vybrána varianta respektující v co největší míře původní historickou podobu objektu z doby vzniku s rozšířením severní části objektu.

 • Dispoziční řešení

  Objekt kulturního a společensko-sportovního centra má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a nevyužívané podkroví. Objemově je tvořen hlavní hmotou sálu, který je otevřen přes dvě podlaží do divácké galerie. Na nárožích této hlavní hmoty jsou přistaveny nižší dvoupodlažní (případně jednopodlažní) nárožní věže s podkrovím a valbovými střechami. Mezi tyto nárožní dominanty jsou po bocích sálu umístěny jednopodlažní podélná přísálí kryta pultovou střechou. Zastřešení je provedeno mansardovou střechou a malou věžičkou. Hlavni vstup je řešen novou jednopodlažní podsklepenou přístavbou vstupní haly. V podsklepené části je umístěno hygienické zázemí, klubovna a místnost pro spolkovou činnost s barem. Po levé straně ve vstupní hale je umístěna mobilní šatna. Z vnitřní haly se vstupuje přímo do sálu a ze sálu jsou přístupné dvě místnosti pro spolkovou činnost. V severovýchodní části vnitřní haly je dvouramenné schodiště propojující všechna podlaží objektu. Za schodištěm je umístěno hygienické zázemí, úklidová komora a sklad. V protější severozápadní pravé části je situován bar s přímou návazností na venkovní prostor s možností venkovního posezení. V druhém nadzemním podlaží je umístěna galerie pro divadelní a koncertní vystoupení.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Navržené materiálové řešení stávající budovy Sokolovny a severní přístavby je tradiční. Jelikož objekt prošel přestavbou, která se podepsala na jeho vizáži, dostala fasáda nový vzhled, který se snaží obnovit historickou podobu objektu. Na fasádách se uplatňuje hrubozrnná světlá omítka v kombinaci s hladkým štukem. Členění fasády plastickými prvky a okny vychází z historických fotografií. Výplně otvorů jsou dřevěné. Střešní krytina je v provedení červené francouzské tašky. Střecha severní přístavby je plochá s izolační folií a vnitřními vpustmi. Nové obvodové stěny jsou jako monolitický skelet nebo provedeny cihelné dozdívky nebo z keramických tvárnic. V interiéru jsou podlahové krytiny z keramické dlažby a v sále dřevěné vlysy.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění

Pokud městem Náměšť nad Oslavou projíždíte nebo procházíte, vždy Vaši pozornost upoutá nově zrekonstruovaná budova Kulturního a společensko-sportovního centra, kde se povedlo citlivě propojit původní historickou podobu s novým využitím budovy.

Ocenění

Cena hejtmana Kraje Vysočina

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru