Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra

Zobrazeno: 906x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stávající objekt Pavilonu J (Oddělení léčebné výživy a stravování) a nová přístavba objektu hlavní trafostanice TRF Rantířovská se nacházejí v areálu jihlavské nemocnice. Urbanistické a kompoziční prostorové řešení Pavilonu J v rámci kompletní rekonstrukce bylo dáno navrhovaným stavebním záměrem na maximální využití a sjednocení stávajících prostor a provozních úseků, které tak po rekonstrukci na sebe lépe navazují. V rámci stavebních prací byla provedena u objektu Pavilonu J dostavba 2.NP, přičemž nedošlo k narušení stavební linie okolní zástavby. V rámci stavebních prací byla zároveň zrealizována generální rekonstrukce stávající hlavní trafostanice (TRF Rantířovská) a byla zrealizována i nová přístavba k této hlavní trafostanici.

 • Architektonické řešení

  Stávající objekt Pavilonu J je samostatně stojící budova, provedena v technologii železobetonového montovaného skeletu s vyzdívaným obvodovým pláštěm. Objekt obdélníkového půdorysného tvaru má tři podlaží, z nichž jedno podlaží je podzemní. V rámci rekonstrukce objektu došlo k rozšíření – dostavbě 2.NP a to na úkor stávajících střešních rovin. Díky tomu došlo k navýšení kapacity jídelny sedících strávníků. Zbytek střešních rovin ve 2.NP byl zrekonstruován a upraven na pochozí terasu pro letní provoz, zakrytou částečně pergolou kovové konstrukce. V rámci úspor energií a zkvalitnění parametrů obvodového pláště bylo provedeno zateplení objektu vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem ETICS, vč. kompletní výměny výplní otvorů. Dalším velmi důležitým bodem rekonstrukce bylo vyřešení objektu z hlediska požární ochrany a úniku osob. Díky tomu tak vznikla nová dominanta a to točité venkovní únikové schodiště, které svým architektonickým výrazem rozbíjí jednotvárnost stávající zástavby. Nový objekt Energocentra tj. nová přístavba TRF ke stávajícímu objektu TRF Rantířovská a rekonstrukce stávajícího objektu TRF jsou z architektonického hlediska jednoduchými formami, které zapadají do stávající struktury nemocničního areálu.

 • Dispoziční řešení

  Pavilon J, po provedené kompletní rekonstrukci a modernizaci, zajišťuje stravování jak pro celý areál jihlavské nemocnice, tak i pro nově postavený objekt „Sociálního centra Kraje Vysočina“. Rekonstrukce Pavilonu J a TRF probíhaly za plného provozu areálu nemocnice tak i za provozu vlastních objektů (Pavilonu J a TRF). Rekonstrukce objektu Pavilonu J zahrnuje přepracování dispozic týkajících se všech pater objektu. Došlo k funkčnímu sjednocení a propojení dispozic, jehož výsledkem je zvýšení kapacity provozu kuchyně, i komfortu pro strávníky. Objekt TRF je zrealizován jako nový objekt, tj. nová přístavba ke stávajícímu objektu TRF. Zároveň byly provedeny formou generální rekonstrukce stavební úpravy i stávajícího objektu TRF. V rámci stavebních prací na TRF byly provedeny nové přívodní trasy VN pro trafostanici Pavilonu Diagnostika a přepojení stávajících VN rozvodů mezi nově zbudovanou rozvodnou VN (TRF Rantířovská) a trafostanicí PUIP (Pavilon urgentní a intenzivní péče). Byla také provedena oprava - sanace vnitřních povrchů v části stávajících areálových kolektorů.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Stávající nosné konstrukce objektu, které jsou tvořeny typovým železobetonovým montovaným skeletem, byly zachovány. V rámci rekonstrukce byly použity materiály, které vychází z původní materiálové podstaty objektu a zejména byly použity materiály, které splní vysoké nároky na funkčnost v rámci náročného kuchyňského prostředí. Bylo také dbáno na snížení energetické náročnosti stavby. V rámci úspor energií a zkvalitnění parametrů obvodového pláště bylo provedeno zateplení objektu vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem ETICS, vč. kompletní výměny vyplní otvorů. Byla rovněž provedena rekonstrukce střechy vč. jejího zateplení. Rekonstrukce Pavilonu J byla rozdělena do osmi jednotlivých na sebe navazujících etap, aby byla v co nejvyšší míře zachována příprava stravy pro zaměstnance a pacienty nemocnice. V rámci modernizace byla dodána a nainstalována kompletní moderní gastrotechnologie. Modernizací stravovacího provozu za využití nové technologie je zajištěn celý cyklus zpracování potravin, tj. od příjmu surovin a jejich skladování, přípravu a zpracování jídel, distribuci a výdej jídel, mycí zařízení. Nová přístavba TRF ke stávajícímu objektu TRF a stavební úpravy stávajícího objektu TRF opět vycházely z původní koncepce materiálového řešení, tj. zděný systém.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění

Hlavním cílem rekonstrukce a modernizace Pavilonu J a trafostanice vč. přístavby nového energocentra bylo vyřešit naléhavou potřebu Nemocnice Jihlava nahradit již technicky i technologicky nevyhovující zázemí nemocniční kuchyně včetně zvýšení její kapacity a rozšíření poskytovaných služeb v rámci zajištění stravování pro pacienty, zaměstnance a v neposlední řadě i pro nové klienty z nově vybudovaného objektu „Sociálního centra Kraje Vysočina“ a zajištění dostatečné energetické kapacity pro stávající, tak i pro nově plánované objekty v rámci budoucího rozšíření jihlavské nemocnice, kdy tak jihlavská nemocnice tímto projektem získala doslova dvě „nová srdce“.

Ocenění

Cena SPS

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru