Zobrazeno: 721x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina, Jihlava
MajitelKraj Vysočina, Jihlava
ProvozovatelKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Jihlava
Hlavní projektantIng. Pavel Hodek, TRANSCONSULT s.r.o., Hradec Králové
Hlavní zhotovitelSWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Obchvat městysu Lukavec se nachází v západní části Kraje Vysočina a je další etapou modernizace silnice II/128 vedoucí z Čáslavska, přes Pacov, Jindřichův Hradec, Novou Bystřici až ke státní hranici s Rakouskem. Silnice II/128 je součástí Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina a nový obchvat byl vybudován především pro vyvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území obce. Zároveň umožní rychlejší napojení přilehlého území na sousední kraje, včetně komfortního propojení s důležitou dopravní tepnou – dálnicí D1.

 • Architektonické řešení

  Obchvat o celkové délce 2,5 kilometru je veden v sevorojižním směru východně od městysu Lukavec a je tvořen především novostavbou dvoupruhové silnice vedoucí původně nezastavěným územím na zemědělsky využívaných pozemcích v katastrálním území Lukavec u Pacova a Týmova Ves. Komunikace byla navržena v základním šířkovém uspořádání S 7,5/60. Vedení novostavby komunikačního obchvatu bylo ovlivněno jednak stávající zástavbou a polohou napojovaných komunikací, tak i umístěním místních rybníků Loutovec, Pavlovec a Pazderák. Na stavbu obchvatu za 312 milionů korun požádal kraj o spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu. Evropská dotace včetně podílu ze státního rozpočtu pokryla část způsobilých výdajů ve výši 60 milionů korun. Unikátem, který doprovázel výstavbu obchvatu, je archeologický nález pozůstatků dehtářského areálu a nádržek na zpracování lnu a konopí z první poloviny 13. století.

 • Dispoziční řešení

  Součástí stavby jsou 3 mostní objekty a 3 úrovňové křižovatky napojující místní komunikace a silnice III. třídy a několik sjezdů zpřístupňujících veřejně přístupné účelové komunikace a okolní pole. U jednoho z mostních objektů stojí silniční meteorologická stanice, která průběžně měří teplotu a vlhkost vzduchu, srážky i sílu větru. Navíc, díky čidlům umístěným přímo ve vozovce, dokáže zaznamenávat stav povrchu vozovky. Naměřené hodnoty se automaticky přenášejí do centrálního silničního meteorologického informačního systému a současně také na dispečink Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Krajští silničáři tak mohou tyto údaje využívat pro optimalizaci údržby silnice, hlavně v zimním období.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Délka přeložky byla 2,535 km. Komunikace byla provedena v kategorii S7,5/60 s dovolenou jízdní rychlostí 90 km/h, která byla v prostoru křižovatek a některých směrových oblouků svislým dopravním značením upravena na 70 km/h. Směrové vedené přeložky silnice II/128 bylo podřízeno stávající zástavbě, poloze napojovaných komunikací a poloze stávajících rybníků Loutovec, Pavlovec a Pazderák. Směrové a výškové řešení na začátku a konci řešeného úseku silnice II/128 bylo upraveno pro plynulé napojení na stávající stav silnice II128. Součástí přeložky byly 3 úrovňové křižovatky napojující místní komunikace a silnice III. třídy a několik sjezdů zpřístupňující veřejně přístupné účelové komunikace a okolní pozemky. Konstrukce vozovky přeložky silnice II/128 byla provedena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací na třídu dopravního zatížení III (1500 TNV za 24 hod) a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 jako typová skladba D1-N-1ve složení:

  • asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 50 mm ČSN EN 13108-1 
  • postřik spojovací kationaktivní z asfaltu PS-E 0,35 kg/m² ČSN 73 6129 
  • asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 50/70 60 mm ČSN EN 13108-1
  • postřik spojovací kationaktivní z asfaltu PS-E 0,45 kg/m² ČSN 73 6129 
  • asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 70 mm ČSN EN 13108-1
  • postřik infiltrační kationaktivní z asfaltu PI-E 1.00 kg/m² ČSN 73 6129
  • s podrceným kamenivem HDK fr. 2/4 4.00 kg/ m² 
  • mechanicky zpevněné kamenivo MZK (GE) 0/32 170 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 
  • štěrkodrť ŠDA (GE) 0/63 250 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 

  Konstrukce vozovky celkem 600 mm. Propustky byly provedeny se šikmými čely s obložením lomovým kamenem. Mobilní norné stěny jsou provedeny jako železobetonové dle VL. 2.2 - Odvodnění. Zpevnění den příkopů je provedeno z betonových příkopových tvárnic. Mostní objekty jsou železobetonové konstrukce SO 201 a SO 202 (v případě SO 201 dodatečně předpjatá). V případě SO 203 se jedná o přesypanou konstrukci z vlnitého plechu. Silniční svahy byly ozeleněny hydroosevem s doplněním výsadby stromů a keřů.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění 

Po dlouhých 15 letech příprav a výstavby se městys Lukavec na Pelhřimovsku dočkal za přispění evropských fondů nového obchvatu, který nejen že zvýšil bezpečnost pro obyvatele Lukavce, ale také umožnil komfortnější cestování pro řidiče, kteří využívají krajskou silnici II/128 s napojením na dálnici D1. 

Ocenění

Čestné uznání

za technické řešení, které umožnilo odklonění těžké nákladní dopravy z intravilánu.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru