Oprava a modernizace pavilonu č. 10 , Havlíčkův Brod

Zobrazeno: 230x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Pavilon č. 10 se nachází v zastavěné části obce, v severovýchodní části areálu Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod. Součástí řešeného záměru byly bezprostředně přiléhající dlážděné plochy a prostor zahrady. Kompozice prostorového řešení objektu je zachována. Objekt pavilonu č. 10 byl od roku 1928 používán jako zdravotnické zařízení ústavní péče psychiatrické nemocnice. Objekt je v rámci modernizace rozdělen pro užívání několika samostatných subjektů s možností samostatného vstupu. Součástí modernizace a opravy pavilonu č. 10 je přístavba s venkovní bezbariérovou rampou pro umožnění bezbariérového vstupu a vnitřním lůžkovým výtahem. V rámci přístavby byla řešena i krytá rampa pro zásobování objektu.

 • Architektonické řešení

  Architektura objektu zůstala v maximální možné míře zachována. Přístavby schodiště a rampy jsou provedeny v podobném stylu jako pavilon a jsou přizpůsobeny architektuře objektu (tvar a rozměry oken, kamenný sokl apod.). Povrchové materiály a krytina jsou shodné se stávajícími objekty v areálu. Vybudování přístavby a nové rampy pro svoz prádla je provedeno v souladu se stávajícím objektem – výšková návaznost a materiálová návaznost (kamenný sokl a kamenná římsa).

 • Dispoziční řešení

  Suterén objektu je nadále využíván pro umístění a vedení inženýrských sítí a technických rozvodů. V rámci rekonstrukce bylo zazděno několik okenních otvorů (z důvodu přístavby se schodištěm či rampy pro svoz prádla). V prvním nadzemním podlaží je umístěna hipoterapie s původním vlastním vstupem ze západní strany objektu i s nově vybudovaným bezbariérovým vstupem z přístavby objektu. Dále je v 1.NP umístěna terapie s novými vstupy – ze západní strany a bezbariérový vstup skrz přístavbu na východní straně objektu. V přízemí zůstala kaple se stávajícím vstupem ze západní strany. Detence a terénní sestra byly přesunuty, pro vstup je užit stávající vstup do objektu na jižní straně objektu. Bezbariérově je detence a terénní sestra zpřístupněna skrz terapii. Do druhého nadzemního podlaží je umístěno lůžkové oddělení pro ženy a muže. Do nově využívaného podkroví je umístěno zázemí pro zaměstnance lůžkového oddělení.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Při opravě a modernizaci pavilonu č. 10 došlo k respektování stávajících okenních otvorů a otvorů v nosných stěnách. V 1. až 3. nadzemním podlaží došlo k největším zásahům v místě přístavby schodiště. Stávající valbová střecha a krov jsou prodlouženy v jedné úrovni nad navrhovanou přístavbu. Stávající konstrukce krovu je zachována (provedou se pouze nezbytné úpravy související s instalací střešních zachytávačů – zesílení laťování a úpravy zajišťující odolnost a funkčnost konstrukce v dalších letech – přebytí stávající krytiny, ochrana krovu proti dřevokazným škůdcům a houbám apod. S přístavbou k objektu je spojena úprava krovu. Stávající valbová střecha a krov je prodloužena v jedné úrovni nad navrhovanou přístavbu. V rámci úpravy dispozice a souvisejících provozních požadavků dispozice objektu jsou provedeny bourací práce. Z provozně technických důvodů je k objektu provedena přístavba schodiště se zásobovací rampou a přístavba rampy na svoz prádla. Nad vstupy do objektu jsou provedeny stříšky (markýzy) tvořené lehkou ocelovou konstrukcí se střešním skleněným pláštěm. Stavební práce zahrnují celkovou úpravu venkovního prostoru bezprostředně přiléhajícího k opravovanému a rekonstruovanému pavilonu.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Citlivou rekonstrukcí budovy se dosáhlo současných požadavkům zdravotnického zařízení a zároveň se však podařilo zachovat charakter prvorepublikové architektury, ve kterém se nese celý areál havlíčkobrodské psychiatrie.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru