Letní stadion Chotěboř – novostavba a rekonstrukce zázemí a rekonstrukce antukových dvorců

Zobrazeno: 870x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelChládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
MajitelMěsto Chotěboř
ProvozovatelFC Chotěboř, z.s.
Hlavní projektantIng. Milan Landsman, Chotěboř (Zázemí sportovců)
Druhý projektantIng. Lumír Pavlásek, Chotěboř (Revitalizace antukových dvorců)
Hlavní zhotovitelChládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stavba je umístěna ve sportovně rekreačním areálu letního stadionu. Základním předpokladem rozšiřování a doplňování jednotlivých sportovišť letního stadionu bylo vybudování dostatečného zázemí pro uživatele areálu ve spojení s areálem tenisových a volejbalových kurtů.

  SO 1 - novostavba
  Prostorové řešení vychází z dvouúrovňového řešení sportoviště. Na spodní úrovni se nachází fotbalové hřiště s umělou trávou. Z této úrovně je přístupné spodní patro novostavby objektu se šatnami fotbalistů. Na horní úrovni se nachází tenisové kurty. Z tenisových kurtů je z vyrovnávací komunikace přístupné horní patro se šatnami tenistů. Půdorysný tvar objektu podlouhlý obdélník vychází z prostorových možností, tak aby mohl být objekt zasazen mezi fotbalové hřiště a tenisové kurty. Objekt je zaříznut do svahu oddělující obě sportoviště. Novostavba je s rekonstruovanou stavbou propojena bezbariérovou rampou.

  SO 2 - rekonstrukce
  Rekonstruovaný objekt je jednopodlažní s pultovou střechou s malým sklonem. Střešní konstrukce je provedena nově plochá. Na jižní straně tvoří přetažená střešní konstrukce přístřešek nad vstupy do šaten.

 • Architektonické řešení

  SO 1
  Kompozice tvarového, materiálového a barevného řešení vychází ze zpracované studie stavby. Dominantním prvkem stavby je dřevěný přírodní obklad druhého nadzemního podlaží, který se prolíná s prvkem kontaktního zateplovacího systému mezi okny a kontaktního zateplovacího systému na celé fasádě prvního nadzemního podlaží. Dřevěnou fasádu doplňují nerezové prvky zábradlí a stínící prvky jižní fasády.

  SO 2
  Obdobnou kombinací materiálů je řešena i rekonstruovaná část stavby, takže na sebe oba objekty navazují nejen provozně, ale i architektonicky.

 • Dispoziční řešení

  SO 1
  Hlavní vstup do spodního patra je ve střední části severní strany objektu. Dispoziční řešení vychází z potřeb jednotlivých uživatelů. V 1. NP jsou umístěny čtyři šatny fotbalu, které bude částečně využívat i veřejnost (školy, školky atd.) pro další sporty. Vždy dvě šatny jsou propojeny hygienickým zařízením (2x WC a společná umývárna). Prostory 1. NP doplňují dvě technické místnosti a WC pro muže. V západní části 1. NP objektu jsou umístěny toalety pro veřejnost včetně toalety určené pro osoby s omezenou schopností pohybu. Druhé nadzemní podlaží je přístupné po vyvýšené komunikaci na jižní straně objektu, na kterou zároveň navazuje i bezbariérová rampa pro osoby s omezenou schopností pohybu. V západní části 2. NP objektu jsou umístěny dvě šatny pro tenisty, obě jsou propojeny hygienickým zařízením (2x WC a společná umývárna) a jedna šatna má samostatné hygienické zařízení. Chodba před zázemím pro tenisty je oddělena dveřmi od zbývajících prostor objektu, kde jsou dále umístěny místnosti pro správce objektu, šatna pro fotbalové rozhodčí a pro fotbalové trenéry. Na východní straně 2. NP objektu je umístěna společenská místnost (klubovna), na kterou navazuje venkovní krytá terasa. Obě patra jsou propojena vnitřním, ale i vnějším schodištěm.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  SO 1
  Objekt je řešen jako dvoupodlažní s plochou zatravněnou střechou, která napomáhá akumulovat intenzivní srážkové vody. Prostorová tuhost objektu je zajištěna vzájemně kolmými stěnami, tuhými stropními tabulemi a ztužujícími věnci. Prostorová tuhost zastřešení terasy je zajištěná vetknutím ocelových sloupků v patě do ŽB konstrukce, zmonolitnění stropu nad 1. NP, tuhou rovinou vytvořenou OSB záklopem na krokvích a tuhým kotvením krokví do ŽB věnce také v obou vodorovných směrech. Stěny objektu jsou založeny plošně na dvoustupňových základových pasech. Podzemní stěny v 1. NP přiléhající k zemině jsou z prolévaných betonových tvárnic, stěny v 1. NP, které neodolávají zemnímu tlaku a obvodové stěny ve 2. NP jsou z vápenopískových cihel. Stropy jsou z předpjatých dutinových stropních panelů. Souvrství střešní konstrukce je řešeno jako jednoplášťová vegetační skladba střechy s extenzivní zelení, s hydroizolační vrstvou ze střešní PVC fólie tl. 1,5 mm. Spádovou vrstvu tvoří klíny z polystyrenu.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Šatny a zázemí se podařilo velmi vhodně a moderně zakomponovat do stávajícího sportovního areálu a přizpůsobit se složitým výškovým a dispozičním možnostem.

Ocenění

Čestné uznání

za posílení podmínek pro sportovní vyžití občanů města

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru