Rekonstrukce a výstavba výukového centra VŠPJ Jihlava

Zobrazeno: 442x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Předmětná stavba je situována severně od historického jádra městské památkové rezervace, v centrální části krajského města. Dotčená lokalita je vymezena z jihu ulicí Tolstého, ze západu pak Jiráskovou, Tyršovou na východě a areálem autobusového nádraží na severu. Okolní zástavba nemá jednotný výraz, tvoří ji objekty zimního stadionu, nákupního komplexu, správních budov a obytných domů, zbývající částí je park. Z východu sousedí areál s rušnou ulicí Jiráskovou a za ní se rozkládajícími bytovými domy. I.Etapa - rekonstrukce severního křídla (SeK) není z pohledu urbanismu nijak zásadní, na rozdíl od II. Etapy, tedy výstavby výukového centra s velkokapacitní posluchárnou (aula). Tato kompaktní nová hmota v komplexu vysokoškolského objektu, navržena jako téměř solitérní objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími, nahradila původní budovu kotelny, hospodářské budovy a masivní ohradní zeď. Aula je plně bezbariérově propojena se stávající budovou a dále s vnitřním dvorem. Půdorysné hranice fasád plynule navazují na původní monoblok.

 • Architektonické řešení

  Celkové pojetí je jednoduše geometrizováno a vychází ze stejného tvarového purismu jako historický objekt, detail je pak soudobě minimalistický. Fasády i interiér budovy těží ze současných technologických možností i stylové čistoty, kdy jsou přiznány použité materiály jako pohledový beton, sádrová omítka, hliníkové rámy velkoformátového zasklení či masivní dřevo. Společným prvkem všech materiálů je střídmá barevnost, důmyslně vycházející z přirozených charakteristik užitých materiálů. Klíčový vjem tak určuje světlá šeď s akcenty tmavé antracitové a zářivě bílé barvy, prostor tak působí vzdušným, čistým a moderně odlehčeným dojmem.

 • Dispoziční řešení

  Rekonstruovaná část stávající budovy má dvě podzemní a tři nadzemní podlaží. Objekt auly je účelně propojen se stávajícím 1. PP původní budovy ve svém 1.NP, jež je zde nástupním podlažím z úrovně terénu. Aula je pak přednostně koncipována jako jednopodlažní halový prostor posluchárny pro 330 účastníků, doplněný v severní části o technicky - provozní prostory, spolu s jedním podzemním podlažím ve funkci hygienického centra a dílen. Propojení objektů zajišťuje plně bezbariérově přízemní spojovací krček, který tak aule poskytuje rovněž možnost autonomního provozu, nezávislého na zbytku objektu.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Objekt auly byl navržen jako převážně železobetonový monoblok ve tvaru rovnostranného trojúhelníku s oblými vrcholy. V 1. PP jsou umístěny virtuální laboratoř, šatna a WC. 1.NP tvoří přednáškový sál se stupňovitou deskovou konstrukcí amfiteátrového sezení, s patřičným zázemím. Půdorysné rozměry jsou 37.3 x 31/35m (včetně předsazené fasády), se stranou rovnoramenného trojúhelníku o délce 32.3m (základna 35m). Nosná konstrukce hlavní části je železobetonová, střecha pak ocelová s dřevěnými vazníky, která je opatřená požárním SDK zalamovaným podhledem. Suterén je založen základovou deskou a železobetonový skelet je doplněn ocelovou konstrukcí - ocelovými sloupy vyplněnými betonem. Dělící příčky a vyzdívky uvnitř budovy tvoří sádrokartonové konstrukce. Fasáda objektu je tvořena KZS se stěrkou imitující beton, spolu se systémovým hliníkovým zasklením, s otevíracími křídly a vizuálně výrazným prstencem lamel na ocelové předsazené fasádě zavětrované ocelovým táhly. Rámy zasklení i plechování atik jsou provedeny v jednotném antracitovém odstínu.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Výstavba nového výukového centra poskytla krajskému městu nejen tolik potřebný multifunkční výukový a společenský prostor, ale i kýženou moderní architektonickou dominantu, která zde dlouhé roky chyběla. Výsledkem je zdařilé a řemeslně precizní přenesení projektového záměru do skutečně nevšední podoby realizovaného díla. Harmonické propojení historicky věrného objektu s technologicky a vizuálně soudobou zástavbou je stále aktuálnější výzvou městského urbanismu - relikt minulé zkušenosti v konfrontaci s aktuální potřebou a budoucí vizí.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru