Nové expozice Hradu Roštejn

Zobrazeno: 611x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelMuzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Hlavní architektIng. arch. Michal Zlatuška, Jaroměřice nad Rokytnou
Hlavní zhotovitelSTARKON a. s., Bohuslavice

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Hrad Roštejn se tyčí na skalnatém výchozu v 677 m.n.m. v krajině Javořických vrchů. Je umístěn na východním okraji rozsáhlých lesních porostů, na konci silnice mezi obcemi Doupě a Růžená. Území dotčené výstavbou tj. hradní budova a jeho vnitřní nádvoří, je obklopeno Roštýnskou oborou o rozloze 31,9 ha. Tato obora, představující jednu z největších bučin Českomoravské Vysočiny, v roce 1977 byla vyhlášena státní přírodní rezervací. Hrad Roštejn je kulturní památkou zapsanou v ÚSKP.

 • Architektonické řešení

  Hlavním cílem rekonstrukce hradu byl návrat do podoby loveckého sídla. Ze stavebního hlediska se objekt navrátil do poslední hodnotné historické podoby z konce 19. století. Stavebními úpravami došlo pouze k drobnému ovlivnění architektonického výrazu hradní budovy. Napravit byly některé nevhodné zásahy z doby poslední rekonstrukce z šedesátých let 20. století, objekt má nyní historicky věrnější podobu. Veškeré navrhované stavební úpravy byly navrženy po důkladné analýze dochovaných historických fotografií a projektových dokumentací, na základě zjištění sondážní průzkumů, případně na základě konstrukčních a materiálových analogií obdobných historických objektů. Úprava nádvoří se snaží evokovat lehkou parkovou úpravu a docílit výrazu volného prostoru. Na nádvoří bylo navíc rozšířeno zadláždění v prostorech nástupů do jednotlivých částí objektu i na nádvoří samotné.

 • Dispoziční řešení

  Dispoziční řešení bylo ponecháno bez významných zásahů či úprav. Provedené drobné úpravy dispozic vycházejí ze snahy navrácení objektu jeho historickou podobu a byly voleny s ohledem na nové vnitřní vybavení, tj. realizaci nových expozic členěných do tří tras. (Trasa A: Lovecké sídlo v proměnách dějin; Trasa B: Příroda, lovectví a myslivost; miniexpozice v prostorách věže a zpřístupnění hradní kaple). Ve východním křídle, hradním paláci je umístěna expoziční trasa A. V jihozápadním křídle se nachází botanický sál s velkým ochozem jako součást trasy B. V severním křídle je umístěn malý ochoz jako část trasy B a také byt kastelána a zázemí správy hradu. Veřejnosti zpřístupněná byla i hradní kaple sv. Eustacha, která také prošla kompletní stavební a restaurátorskou obnovou. Modernizováno bylo sociální zázemí pro veřejnost v 1. NP přístupném z nádvoří hradu.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  S ohledem na charakter objektu, zapsanou kulturní památku, byly zachovány některé stávající historické konstrukce, případně byly dotčeny pouze lokálními úpravami. Zejména se jednalo o statickou sanaci či výměnu narušených a dožilých nosných konstrukcí, opravu částí střechy ze štípaného šindele, vnitřních povrchů stěn či revizi a rekonstrukci podlah a stropů. Veškeré dožilé, výtvarně či materiálově nevhodné a novodobé podlahové kryty byly demontovány a nahrazeny novými podlahami navrženými na základě historického kontextu v tradičních materiálech a provedeních. Konstrukční a materiálové řešení bylo provedeno s ohledem na historickou hodnotu objektu při použití tradičních materiálů a technologií v souladu s požadavky památkové péče. Významný zásah proběhl i na vnějším plášti celého hradu, zejména pak na kamenné gotické věži ze 14. století, kde jednotlivé kamenné bloky byly shledány ve staticky špatném stavu, proto byly staticky zajištěny a vyspárovány. Samostatnou a odborně náročnou prací bylo restaurování veškeré uměleckořemeslné výzdoby. Před samotným započetím restaurování byly provedené restaurátorské průzkumy a následně archivní bádání pro určení co nejoptimálnějšího řešení pro restaurování, a to jak po materiálové a technologické stránce, tak po umělecky výtvarném restaurování dochované významné malované i štukové výzdoby.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Díky rekonstrukci a vysoce odborně provedeným restaurátorským pracím, které navíc probíhaly bez nutnosti dočasného uzavření hradu, může být kulturní památka zachována v odpovídajícím stavu, a to při navrácené podobě loveckého sídla z konce 19. století.

Ocenění

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2020

za řešení, které přispělo ke sjednocení a celistvosti daného výrazu při respektování historických souvislostí a za obohacení kulturně společenské náplně objektu.

CENA ČKAIT

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru