Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV, Havlíčkův Brod

Zobrazeno: 1814x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Krajská knihovna s parkovacím domem je umístěna svojí polohou na pozemku v majetku města Havlíčkův Brod a Kraje Vysočina. Stavba se nachází jižně od ulice Žižkova směrem k řece Sázavě. Ze severní strany je stavba limitována průběhem silnice a chodníku ulice Žižkova, z jihu linií hranice Q100 (záplavové území). Východní stranu stavby limituje hranice pozemků sousedního objektu rodinného domu a zahrady. Západní strana je poté limitována stávající hranici vnitřní komunikace a hranice pozemků sousedního kulturního domu.

 • Architektonické řešení

  Objekt SO 01 – Krajská knihovna Vysočiny:
  Objekt knihovny je tvořen základní monoblokem kvádru s výrazně podélnou orientací, který je v úrovni nejnižšího podlaží částečně zapuštěn do terénu. Severní a jižní štít budovy je proveden jako prosklená fasáda, které vytváří průhledy do interiéru knihovny z ulice Žižkova a od řeky Sázavy. Východní a západní, podélné fasády, jsou tvořeny pohledovými prefa betonovými dílci šachovnicově doplněnými systémem vertikální vegetace a pásových oken s prolomením zasklení ve středové části objektu.

  Objekt SO 02 – Parkovací dům:
  Parkovací dům je postaven jako jednoduchý kvádr rovnoběžný s objektem knihovny. Hmota parkovacího domu je částečně zapuštěna do terénu, čím je vytvořena možnost parkování na střeše a dále z pohledu z Žižkovy ulice je objekt zcela pod úrovní terénu. Materiálově je parkovací dům pojednán v čistě funkčním duchu z pohledového betonu a pojezdné plochy jsou provedeny z asfaltobetonu provedeného ve světle šedém odstínu. Na střeše parkovacího domu jsou osazeny dva stromy a dále je zeleň na objektu provedena pomocí popínavých treláží vedených po nerezových sítích.

 • Dispoziční řešení

  Objekt má 1 podzemní podlaží a 2 nadzemní podlaží. Do 1. podzemního podlaží objektu knihovny jsou provedeny celkem 4 vstupy. Hlavní vstup pro personál je ze západní strany, vedle tohoto vstupu je dále vstup (resp. výstup) z chráněné únikové cesty. Z hlavního vstupu pro personál se vstupuje do zádveří, ve kterém je umístěn terminál přístupového systému. Ze zádveří se vstupuje do hlavní komunikační chodby tohoto podlaží. Z této chodby jsou vstupy do kanceláří, do hygienického bloku, šaten pro personál, serveru, depozitu a dále je zde vstup do výtahu a na schodiště, které tvoří zároveň chráněnou únikovou cestu. Vstup do 2. nadzemního podlaží je pomocí hlavního schodiště ze vstupní haly v 1.NP. Dále je zde umožněn vstup z druhého schodiště, které zároveň tvoří únikovou cestu. Bezbariérový přístup zajišťuje dvojice osobních výtahů. Výstupy ze schodišť i osobních výtahů vedou veřejné části knihovny, dále je zde realizován blok hygienického zázemí návštěvníků a technická místnost. Vstup na střešní terasu určenou pro veřejnost je přístupný ze schodiště, které tvoří únikovou cestu. Bezbariérový přístup na terasu je řešen jedním osobním výtahem. Prostor terasy je ohraničen květníky. Parkovací dům má 1 podzemní podlaží a 1 nadzemní podlaží, kde je pojízdná střecha. Vjezd do 1. podzemního podlaží je proveden ze západní strany. Vchod pro řidiče je poté realizovám na východní straně do průchodu mezi objektem knihovna a parkovacího domu. Vjezd na střechu parkovacího domu je umístěn ze severní strany.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Objet knihovny je založen na vrtaných pilotách Ø750mm‐1200mm, které jsou umístěny osově pod každým sloupem. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny sloupy a stěny jsou realizovány jako monolitické železobetonové konstrukce. Vodorovné nosné konstrukce nad 1.PP a 1.NP jsou tvořeny monolitickým železobetonovým stropem a schodišťovými deskami. Strop nad 2.NP je tvořen prefabrikovanými betonovými prvky. Jedná se o vazníky průřezu T, na které jsou uloženy dutinové panely. Strop je doplněn po obvodu prefa ztužidly. Obvodový plášť objektu knihovny je tvořen sendvičovými prefa panely. Stěnové panely jsou provedeny v pohledové kvalitě. Na fasádní panely je ve vytipovaných místech osazen systém vertikální zeleně provedený do nosného roštu s růstovým médiem. Do všech míst s vertikální zelení je proveden rozvod zavlažování a odvodu přebytečné vody. Výtahová šachta na střeše je provedena jako monolitická železobetonová. Na tuto konstrukci je proveden kontaktní zateplovací systém s probarvovanou silikonovou omítkou. Střecha objektu knihovny je provedena jako jednoplášťová plochá, s foliovou hydroizolací. Spádovou vrstvu tvoří desky z polystyrenu, tepelně‐izolační vrstvu tvoří PIR desky. Na části střechy je provedena pochozí terasa pro návštěvníky. Vlastní terasa je tvořena dřevěnými prkny osazenými na systémový hliníkový rošt. Plochá střecha navazující na terasu a je provedena jako vegetační. Skladba střechy je provedena jako extenzivní určená pro výsadbu rozchodníků a jim příbuzných rostlin. Vnitřní dělící konstrukce jsou provedeny jako sádrokartonové příčky provedené na ocelovém rastru s dvojitým opláštěním. Veškeré prosklené fasádní prvky jsou provedeny v systému hliníkové sloupkové fasády. V objektu jsou dva osobní výtahy umožňující přepravu invalidů a dále jeden nákladní výtah pro knihy. Všechny výtahy jsou realizovány jako trakční. Konstrukce objektu parkovacího domu je provedena jako pohledový beton. Pojezdné plochy jsou provedeny v systému epoxidových pryskyřic a polyuretanových stěrek, na které je nanesena vrstva litého asfaltu. Vrchní pojezdná vrstva je provedena ze syntetického pojiva, modifikovaného elastomerem, který obsahuje voskové komponenty, určené k výrobě stálých barevných a přírodně barevných litých asfaltových povrchů, vrstva je tónována pigmety do šedé/šedohnědé barvy.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Stavba „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“ je propracovanou stavbou, při jejíž realizaci byl kladen důraz na vysokou užitnou hodnotu, kvalitu materiálů a ekologii. Zhotovitel se spolu s Autorem díla a všemi dalšími osobami, které se stavby účastnili, podařilo vytvořit komplexní dílo, které obohatí nevyužívané veřejné prostranství města Havlíčkův Brod a pro svůj účel účelem poskytne jedinečný funkční celek.

Ocenění

Čestné uznání

za komplexní, dispoziční a architektonické řešení stavby nadregionálního významu.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru