II/353 Nové Veselí – obchvat

Zobrazeno: 242x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Novostavba komunikačního obchvatu městysu Nové Veselí a obce Budeč je další etapou přestavby silničního tahu silnice II/353 v úseku Jihlava – Žďár nad Sázavou. Nový obchvat o celkové délce přibližně 5 km zahrnuje především novostavbu dvoupruhové silnice s neomezeným přístupem v základním šířkovém uspořádání S 9,5/70 s přídatnými pruhy v prostoru křižovatek. Stavba zahrnovala také napojení stávajících, výhledových a také polních cest na novou trasu obchvatu.

 • Architektonické řešení

  Stavba obchvatu byla situována do území, kde nebyla realizována žádná předchozí výstavba, s výjimkou napojení na stávající dopravní infrastrukturu v začátku a konci navržené stavby. Nový obchvat v šířkovém uspořádání S 9,5/70 byl vybudován především pro vyvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území dotčených obcí. Kapacita komunikace a návrh jejího šířkového uspořádání vycházel z dopravního modelu silnice II/353, která je součástí páteřní silniční sítě Kraje Vysočina, a šířkového uspořádání navazujících úseků, které již byly zkapacitněny v předcházejícím období. Na stavbu obchvatu za 350 milionů korun požádal kraj o spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu. Evropská dotace včetně podílu ze státního rozpočtu pokryla část způsobilých výdajů ve výši bezmála 270 milionů korun.

 • Dispoziční řešení

  Nový obchvat začíná v místě odpojení od stávající silnice II/353 ve směru od Žďáru nad Sázavou před obcí Budeč a je veden východně od zastavěného území mírně členitým terénem. Na stávající silnici se opět napojuje za městysem Nové Veselí směrem na Jihlavu u Lanžovského rybníka. V průběhu výstavby se stavba musela vypořádat s nálezem poddolovaného území po těžbě železné rudy v katastru obce Budeč, kde byl proveden záchranný archeologický průzkum a následně místo sanováno. Součástí obchvatu je nový most přes řeku Oslavu a také okružní křižovatka s komunikací III/35311 spojující Nové Veselí s Březím nad Oslavou. Stavba nezahrnovala výstavbu parkovišť.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Po sejmutí ornice v místě vedení obchvatu bylo provedeno urovnání zemní pláně dle výškového osazení zpevněných ploch. Z důvodu heterogenního složení a namrzavosti musely být tyto zeminy do zámrzné hloubky odstraněny a nahrazeny lomovým kamenito-štěrkovitým štěrkem třídy G3. Následně bylo celé podloží zhutněno s ohledem na předpokládané budoucí dopravní zatížení vyplývající z celostátního sčítání dopravy. Tomu odpovídá i zvolená konstrukce komunikací, která se skládá z těchto částí – asfaltový beton střednězrnný-I ACO11+ (ABS I) 40mm, spojovací postřik modifikovanou emulzí 0,2kg/m2, asfaltový beton velmi hrubý-I ACL22+ (ABVH-I) 60mm, spojovací postřik modifikovanou emulzí 0,3kg/m2, obalované kamenivo stř.-I ACP16+ (OKS-I) 50mm, postřik infiltrační z modifikované kationaktivní emulze, mechanicky zpevněné kamenivo-I (0/32) 200mm a štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 200 mm. Obchvat silnice II/353 byl vybudován v mírných násypech a zářezech tak, aby byl co nejméně narušen krajinný ráz a podmínky v území. Z těchto důvodů nebyla vybudována silniční kanalizace k odvodnění tělesa komunikace, ale zahrnuje otevřené silniční příkopy zaústěné do původních vodotečí, případně na rostlý terén. Nosná konstrukce mostu byla navržena jako železobetonový otevřený rám s horní deskou. Most je vybaven římsou s lícními prefabrikáty, celoplošnou izolací, svodidlovým zábradlím a živičnou vozovkou v tloušťce 100–120mm. Okružní křižovatka byla navržena o vnějším průměru 38m.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Výstavba obchvatu Nové Veselí a sousední obce Budeč, která byla spolufinancována z prostředků IROP, vyřešila dlouholetý problém zatížení obou obcí zejména tranzitní dopravou a urychlila dopravní spojení Žďáru nad Sázavou a Jihlavy, včetně napojení Žďárska na dálnici D1. Vedle výrazného zvýšení komfortu, bezpečnosti a plynulosti cestování zůstala plně zachována také obsluha daného území.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru