Dům přírody Žďárských vrchů, návštěvnické středisko, Krátká

Zobrazeno: 2057x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Návštěvnické středisko Dům přírody Žďárských vrchů vzniklo v obci Krátká, která je součástí městysu Sněžné. Jedna z nejmladších a nejmenších vesnic Novoměstska (r. 1727) má nepravidelný návesní půdorys. Malebnost lidových staveb typických pro oblast Horácka, je umocněna jejich vhodným začleněním do krajiny. Roubené i zděné domy včetně hospodářských staveb pocházejí z 18.-20. století. V roce 1995 byla Krátká prohlášena vesnickou památkovou rezervací. Dům přírody je instalován uvnitř venkovské usedlosti (kulturní památka od r. 1958) s třístranně obestavěným dvorem uzavřeným zdí se vstupní bránou a brankou, která je situována na začátku obce. Součástí návštěvnického střediska je i objekt stodoly, který je jako přidružená stavba č. p. 12, snad bývalé evangelické modlitebny, a je využíván pro sezónní výstavy doplňující celoroční provoz návštěvnického střediska chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

 • Architektonické řešení

  Charakterem jsou oba objekty typickou architekturou místa, s datem vzniku okolo poloviny 18. století. Architektura objektů odpovídá památkovému charakteru venkovské usedlosti. Poslední větší přestavba ze 70. let 20. století nebyla zcela vhodná, a proto některé z těchto úprav byly odstraněny. Vnější výraz venkovského statku, především do návsi orientované štítové průčelí s jednoduchou štukovou výzdobu a sedlovou střechou krytou šindelem, zůstal ponechán s výjimkou garážových vrat a nově navrhovaného prosklení části střechy kolem vnitřního dvora. Ve dvoře byly upraveny kamenné ochozy a nově vestavěno dřevěné zápraží. Výtvarné řešení exteriéru bylo podřízeno památkové ochraně stavby. Nové pojetí je patrné pouze na některých prvcích venkovních úprav (pylon, prapory, posedový mobiliář, herní prvky), přičemž ruční opracování dřeva jako základního konstrukčního materiálu je pro jejich výraz sjednocující. Architektonické řešení fasády přístavby stodoly má charakteristiku spíše oplocení než venkovského stavení. Dřevo je použito přírodní bez nátěru. Plochá střecha je intenzivně ozeleněna speciální druhovou směsí rostlin.

 • Dispoziční řešení

  V obou částech návštěvnického střediska jsou k dispozici prostory se službami pro návštěvníky CHKO. Ve statku je to interaktivní expozice na téma Proměny krajiny, dále také prostor recepce s informacemi pro návštěvníky s možností zakoupení upomínkových předmětů a tiskovin. V obou částech se nově nachází sociální zařízení pro veřejnost, a to jako přístavba stodoly resp. vestavba do statku. Ve statku jsou navíc instalovány místnosti pro programy s návštěvníky. Vlastní expozice je jednopodlažní s menším přednáškovým sálem s 3D projekcí, doplněná o drobnou výstavní část v suterénu. Dvoupodlažní budova statku obsahuje ještě nezbytnou administrativní část a technické zázemí včetně úložných prostor. Pro veřejnost určená expozice Domu přírody je přístupná i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Zatímco stodola byla vyjma přístavby toalet pouze minimalisticky sanována, statek byl maximálně odvlhčen a stavebně izolován. Konstrukce obou staveb byly staticky zajištěny. Jedná se o kamenné a cihelné zdivo s dřevěnými trámovými stropy a krovy Zvláštní zřetel byl dbán na hodnotné architektonické prvky a povrchové úpravy s výplněmi otvorů obou budov, které byly opraveny v duchu té nejlepší památkové obnovy. Střešní krytinu tvoří v obou případech štípaný šindel z modřínu. U obou stavení byly upraveny přilehlé zpevněné plochy v duchu tradičního mlatového povrchu. V plném rozsahu bylo obnoveno dřevěné oplocení z tzv. plaňkového plotu.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Jedná se o zdařilou realizaci implementace novodobého účelu ve využití budov v tradiční formě venkovské architektury Vysočiny. Rovněž se zde podařilo docílit krásné symbiózy často protichůdných záměrů v zadání investice čili sladit přání stavebníka na novou funkci historických budov podpořenou evropskou dotací s požadavky státní památkové péče. A tak tomu prostě má být.

Ocenění

CENA VEŘEJNOSTI

CENA HEJTMANA

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru