Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS Kraje Vysočina, Jihlava

Zobrazeno: 1995x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Novostavba vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS Kraje Vysočina se nachází v západní okrajové části města Jihlava. Je napojena obousměrným sjezdem na stávající komunikaci ulici Vrchlického ve směru výjezdu z města. Z hlediska využití stavby i její dostupnosti má středisko ideální polohu vůči páteřním komunikacím města Jihlava. Umístění novostavby vychází z rozlohy a orientace pozemků i potřeby napojení nového areálu nejen na dopravní a technickou infrastrukturu, ale současně i na stávající areál Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Zohlednit bylo nutné i letový koridor heliportu, do jehož vzletových poměrů budova nezasahuje. Je zasazena do svažitého terénu, čímž byla minimalizována její dominantnost v území.

 • Architektonické řešení

  Tvarové, materiálové a dispoziční uspořádání areálu je přizpůsobeno požadavkům způsobu užívání. Výcvikové středisko je dvoupodlažní nepodsklepená budova zasazena do původního svahu. Veškeré vstupy, vjezdy i nové zpevněné plochy se napojují jak na původní areál ZZS Kraje Vysočina, tak i na stávající dopravní infrastrukturu. Nepravidelný obdélníkový půdorys budovy je dělen na hlavní křídlo, kde se na 614 m2 nachází veškeré zázemí a technické vybavení. Východně na hlavní křídlo navazuje s plochou téměř 160 m2 výcviková hala. Ploché střechy obou křídel mají rozdílné výškové uspořádání.

 • Dispoziční řešení

  Objekt slouží jako komplexní vzdělávací a výcvikové středisko všech složek integrovaného záchranného systému. Budova je dvoupodlažní. V 1. PP je zádveří se šatnou, výukové učebny - PC učebna, odborná učebna „matiman“ s debriefingovou místností, odborná učebna dekontaminace, technické zázemí (šatny, umývárny, toalety, sprchy) technická místnost (sklad příslušenství dekontaminace), a výcviková hala, ve které se nachází lezecká stěna a dominuje jí maketa vrtulníku pro nácviky práce v podvěsu. V 1. NP je šatna, provozní zázemí odborných učeben, technické zázemí (umývárny, toalety), 3 modulové odborné učebny (XVR, KPR, debriefing), učebny pro praktický výcvik (zásah při hromadném neštěstí a mimořádných událostech, Biohazard tým a trenažer torzo auta) a přednášková učebna s kapacitou 50 osob.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Umístnění ve svažitém terénu je řešeno vybudováním opěrné stěny – monolitické vrtané piloty. Stěna byla následně zmonolitněna betonovým torkretem s karisítěmi. Koruna opěrné zdi je tvořena železobetonovým monolitickým dilatovaným trámem. Nadzemní část opěrné zdi přiléhající k objektu tvoří monolitická železobetonová venkovní horolezecká stěna. Mezi objektem a opěrnou stěnou je vybudován odvětraný technický prostor, který vyřešil hydroizolaci části přiléhající k terénu. Budova výcvikového střediska je založena na vrtaných monolitických pilotách s kalichy. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový montovaný skelet, vyzdívaný keramickými bloky s dodatečným zateplením ETICS. Obvodový plášť je dotvořen hliníkovými prosklenými stěnovými prvky v kombinaci s plastovými okny. Zastřešení objektu je tvořeno plochými foliovými střechami. Stropní konstrukce objektu jsou tvořeny železobetonovými stropy, předpjatými dutinovými panely.

  Zvláštní enviromentální přínos

  Stavba efektivně osazena do neatraktivního a špatně využitelného terénu navazujícího na původní areál Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina je primárně zaměřeno na rozvoj dovedností, odborných znalostí a v neposlední řadě součinnost základních složek integrovaného záchranného systému, jednak při řešení běžných, ale i naprosto mimořádných událostí v Kraji Vysočina. V rámci epidemie COVID-19 prostory posloužily jako týlové zabezpečení fungování Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

V rámci celé ČR se jedná o jedinečné a specifické řešení stavby, přímo určené pro komplexní výcvik nejen zdravotnických záchranářů, ale i hasičů a policistů. Lze simulovat a následně detailně hodnotit situace, se kterými se při své práci setkávají všechny složky integrovaného záchranného systému. Jediná svého druhu je i maketa kabiny vrtulníku, která dispozičně i funkčně odpovídá zdravotníky využívanému vrtulníku EC 135. Zavěšení na mostovém jeřábu ve spojení s doplňkovými moduly umožňuje simulaci práce v podvěsu vrtulníku za různorodých přistávacích podmínek.

Ocenění

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019

za elegantní, jednoduše pojatou architekturu umožňující výcvik složek integrovaného záchranného systému.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru