Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš

Zobrazeno: 271x
18
HLASUJ Pošli SMS ve tvaru: STAVBA 18 (před číslem je mezera) na tel. číslo 736 301 599 
Cena SMS zprávy je dle tarifu vašeho operátora, zpětná SMS zpráva není účtována.
Z jednoho mobilního telefonu je možné hlasovat pouze 1xSlužbu technicky zajišťuje společnost Konzulta Brno a.s., e-mail: info@sms-operator.cz 

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti historického jádra. Od městských hradeb ji odděluje komunikace. Jedná se o komplex 3 poměrně nesourodých budov uspořádaných do tvaru „U“, které jsou vzájemně propojeny: původní školy z r. 1904, školy novodobé z r. 1972 a stravovacího traktu, který tvoří spojovací prvek mezi nimi. Významnými funkčními prvky jsou vstupy do objektu. Vstup do původní školy venkovním schodištěm zůstal zachován, vstup do novější části byl přesunut. Po stránce urbanistické je hlavním přínosem stavby vybudování předprostoru s navazující vstupní halou.

 • Architektonické řešení

  Rekonstrukce a nástavba byla koncipována tak, aby nijak nerušila celkový charakter komplexu, ale zároveň byly použity materiály a tvarosloví soudobé. Původní škole bylo navráceno hmotové řešení – byl doplněn fronton ve střeše, bylo obnoveno plastické členění fasády i její barevnost i materiál a členění oken. Nástavba s plochou střechou nad novější částí komplexu tvoří 3 podlaží a nahradila tak původní valbovou střechu s pálenou krytinou. Nástavba nezaujímá celou půdorysnou plochu, je zasazena do atiky a povrch je opatřen hliníkovými kazetami, čímž nástavba působí odlehčeně. U stravovacího traktu jsme využili analogie s tvarem a materiálem nedaleké věže kostela a nad tímto traktem byla navržena oblouková střecha s plechovou krytinou, která je použita také na nástavbě a stejným materiálem je obložen i límec proskleného portálu s navazující vstupní halou na celou výšku dvou podlaží. Nejvýraznějším architektonickým prvkem je prosklený portál – brána vědění.

 • Dispoziční řešení

  Dispoziční řešení plně respektuje původní stav. Starší škola je rozšířena o půdní vestavbu a nástavbu do dvorní části, kde vznikla odborná učebna se zázemím, a nově byl instalován výtah pro možnost bezbariérového provozu. Novější část neodpovídala potřebám provozu zejména ve vstupní části. Je realizován nový vstup portálem, na nějž navazuje vstupní hala na výšku dvou podlaží. Kromě vytvoření důstojného vstupního prostoru byla vybudována multifunkční učebna a odborné učebny se zázemím. Dispoziční řešení vychází z typologie školy – dispoziční trojtrakt je použit i v nástavbě. Budova je doplněna schodišťovou věží s výtahem, který zajišťuje bezbariérový přístup.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Z konstrukčního hlediska bylo respektováno stávající konstrukční uspořádání budov jako podélný dvoutrakt a to jak u staré školy, tak i u nové části. Na staré škole se využilo podkroví, strop byl zpevněn spřaženou hřebíkovou deskou a krov doplněn ve dvorní části o ocelovou konstrukci. Nová část byla nadstavěna o jedno patro, rezerva únosnosti základů to dovolila bez potřeby jejich sanace. Svislé konstrukce jsou zděné, vodorovné z ocelových nosníků a železobetonové desky na prolamovaných pleších. Stravovací trakt byl doplněn o obloukovou střechu z L´Ormeho sbíjených obloukových vazníků. Povrchově byla fasáda na staré škole obnovena do původní historické podoby klasickou štukatérskou technologií, nová škola byla zateplena kontaktním systémem a nástavba byla obložena hliníkovými kazetami. Významným materiálovým řešením, kdy je na fasádu nástavby a stravovacího traktu s obloukovou střechou použito hliníkových kazet, jsme jednak chtěli vytvořit k historizující stavbě kontrast a zároveň tak vznikla jakási tvarová i materiálová analogie k nedaleké věži kostela. Interiér vycházel z již použitých materiálů. V původní škole byla využita i část původní historické dlažby, ta pak byla doplněna novodobou dlažbou podobného typu. Materiály a barevnosti byly podřízeny celkovému charakteru stavby.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Stavba vychází z historických tradic a zároveň zcela moderním způsobem upravuje vnější podobu novější školy. Není řešena jako samostatný objekt, ale s ohledem na blízké i široké okolí. Hlavním přínosem je vazba na nově vybudovaný předprostor, který svým členěním, povrchovou úpravou a vybavením mobiliářem a sochou J.A.Komenského vytváří reprezentativní, komfortní, vzdušný a velkorysý prostor celoměstského významu.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru