Revitalizace zázemí tzv. nového hřbitova v Havlíčkově Brodě

Zobrazeno: 788x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Realizované záměry zapadají urbanisticky do komplexu staveb, kterými se postupně revitalizuje tzv. nový hřbitov v Havlíčkově Brodě. Stávající objekt smuteční obřadní síň byla doplněna stavbou květinky a v areálu hřbitova bylo komplexně rekonstruováno zázemí. Celý komplex vhodně doplnila dopravní stavba – parkoviště.

 • Architektonické řešení

  Architektonické řešení vychází z celkové koncepce tzv. nového hřbitova. Postupná realizace revitalizace celého prostoru byla započata rekonstrukcí smuteční obřadní síně při vstupu do areálu tzv. nového hřbitova v Havlíčkově Brodě. Dalším postupným krokem byla výstavba objektu květinky, který se nachází v těsné blízkosti smuteční síně. Architektonické řešení bylo zvoleno s ohledem na to, že objekty tvoří jeden funkční celek. Objekt zázemí se nachází uvnitř vlastního hřbitovního areálu. Z hlediska architektonického byl zvolen tak, aby vhodně doplňoval pietní místo hřbitova. Umístění parkovací plochy bylo zvoleno u vstupu do vlastního hřbitova.

 • Dispoziční řešení

  Vlastní parkovací plocha má 89 parkovacích míst, z toho 5 pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále je zde umístěna plocha pro odstavení autobusů. V objektu květinky se nachází prodejní plocha se zázemím (chladný sklad, sklad zboží, sociální zázemí personálu) a WC pro veřejnost. Objekt je vhodně doplněn plochou, která slouží pro venkovní prodej. V prostoru zázemí se nachází WC pro veřejnost a zázemí pro personál hřbitova (denní místnost, šatna, kuchyňka a sociální zázemí hrobníků), sklady (uren a nářadí).

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Příjezdová komunikace a místo pro odstavení autobusů jsou asfaltobetonové, ostatní účelové komunikace a parkovací plochy jsou z kamenné žulové dlažby. Objekt květinky je založen na základových pasech z prostého betonu, svislé nosné zdivo je keramických pálených cihel, vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Objekt zázemí je také založen na pasech a svislé nosné zdivo je keramických pálených cihel. Vodorovné konstrukce jsou železobetonové prefabrikované.

  Zvláštní enviromentální přínos

  Srážkové vody z parkoviště jsou komplexně zasakovány. Jak použité materiály, tak postup provádění prací byl zvolen šetrný k životnímu prostředí, použité materiály jsou recyklovatelné

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Stavba parkoviště, květinky i zázemí hřbitova musí zejména splňovat požadavky funkčnosti, ale dle názoru přihlašovatele se tento požadavek podařilo skloubit s citlivým vsazením dopravní stavby parkoviště do volné krajiny a postupně realizovat zázemí hřbitova v jednotném urbanistickém a architektonickém duchu.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru