Pavilon dětského oddělení Nové Město na Moravě

Zobrazeno: 1476x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stavba pavilonu dětského oddělení se nachází v ploše občanské vybavenosti. Splňuje jak výškovou regulaci, tak i koeficient zastavění a koeficient zeleně. Pavilon je propojen spojovacím krčkem se stávajícím pavilonem interny a středovou chodbou s pavilonem gynekologicko-porodnickým. Hmota pavilonu dětského oddělení navazuje ve směru východ - západ na sousední pavilon a stává se tak jeho pokračováním.

 • Architektonické řešení

  Budova pavilonu tvoří v půdoryse tvar písmene „T“. Jižní část je napojena kolmo na krček pavilonu interny a prochází až do protějšího svahu parku, kde je částečně zapuštěn do terénu. Zde navazuje vstup na parkovou komunikaci. Větší část budovy je dvoupodlažní avšak z ohledem na výškové převýšení v areálu je východní křídlo trojpodlažní a vytvořilo tak spojnici jižního parkoviště s hlavním vstupem do dětského oddělení v severní části. Fasády jsou z větší části provětrávané, skládané z velkoformátových šablon v odstínech cihlově červené barvy. Fasáda podzemního podlaží je zateplena kontaktním systémem. Rámy oken jsou v šedé barvě. K lemování ostění oken a ukončení obkladu je použit plech rovněž v šedé barvě. Na východním průčelí je markýza nad vstupem provedena jako železobetonová pohledová konstrukce s plochou střechu s extenzivní vegetací. Hlavní vstup do pavilonu je na severní straně ve středu západního křídla, je proveden ve formě arkýře. Tím je vstup zároveň chráněn před povětrnostními vlivy.

 • Dispoziční řešení

  Dětské ambulance, nefrologická odběrová místnost, dětská neurologie, vyšetřovna ORL rovněž zázemí pacientů a lékařů se nachází v 1.NP. Lůžková část je umístěna ve 2.NP. Do pohotovostní ambulance je možný vstup ze spojovacího krčku interny a dětského oddělení. Hlavní stup je ve středové části u hlavního schodiště v 2.NP. V jednotlivých křídlech jsou rozděleny pokoje dle věku dětských pacientů. V jižním křídle jsou pokoje určeny dětem 0-3 roky a ve východním a západním křídle jsou pokoje určeny pro děti 3-18 let. Lůžkové pokoje mají vlastní hygienické zázemí. V případě mladších dětí pokoje umožňují doprovod rodičů. Obě lůžková oddělení zahrnují pokoje s intermediární péčí, dvě vyšetřovny, čistící místnost, místnost odpadů, čajové a mléčné kuchyně i hygienického zázemí lékařů. Pod východním křídlem se nachází 1.PP, kde jsou umístěny centrální šatny, sklady odpadů a technické místnosti. Stavba umožňuje bezbariérové užívání. Při jeho návrhu byla dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je využíván 1 lůžkový výtah umístěný v krčku interního oddělení. Bezbariérové WC i vnější komunikace byly navrženy v souladu s vyhláškou. Hlavní vstup je navržen v průchozí šířce 1250 mm s automatickým provedením prosklených dveří. Veškeré prosklené plochy jsou označeny signálními pásy ve stanovených výškách. Schodiště v 1.NP je doplněno integrovanou plošinou a ve 2.NP je umístěna zdvižná plošina.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Objekt je řešen jako betonová monolitická konstrukce kombinovaná se stěnovým a sloupovým systémem. Stropní konstrukce je provedena jako desková, bezprůvlaková. Z důvodu částečného podsklepení, blízkosti stávajícího objektu pavilonu interny a s ohledem na statické zatížení budovy bylo nutno zvolit v jednotlivých částech stavby odlišné základové konstrukce. V budově jsou dvě vnitřní schodiště z železobetonové prefa-monolitické konstrukce. Budova je dimenzována tak aby popřípadě umožnila dvoupodlažní nástavbu.

  Zvláštní enviromentální přínos

  Pro celou střešní plochu byl použit systém vegetačních střešních konstrukcí, které uprostřed areálu nemocnice tvoří mimo jiné okrasný prvek pro výhledy okolních budov. Jedná se o extenzivní zelenou střechu, která neslouží k pobytu obyvatel, ale plní pouze funkci ekologickou. Snižuje teplotní výkyvy ve střešním prostoru, v důsledku toho snižuje náklady na vytápění v zimním období a na klimatizaci v letním období. Zvyšuje životnost hydroizolace, zlepšuje požární bezpečnost objektu a poskytuje ochranu proti elektromagnetickým vlnám vysokofrekvenčních technologií. Díky tomuto systému vznikají na místě různé typy biotopů. Ovlivňuje vláhové bilance, snižuje prašnost, zachycuje těžké kovy z ovzduší, oxid uhličitý, který rostliny využívají během fotosyntézy. Produkuje kyslík a působí proti vzniku vzdušných proudů, kdy přehřátý vzduch zvedá ze země usazené částice nečistot a škodlivin a částice následně vytvářejí mlhavé ovzduší, čímž dochází ke snížení propustnosti slunečního svitu.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Novostavba se nachází na místě původní, šedesát let staré budovy dětského oddělení. I když byl původní záměr budovu pouze modernizovat, bylo rozhodnuto pro demolici a postavení nového pavilonu. Ten se díky novým stavebním postupům stává moderním pasivním domem. Vytváří moderní a logické propojení sousedních budov a díky své konstrukci do budoucna nabízí možnost nadstavby budovy o další podlaží.

Ocenění

ČESTNÉ UZNÁNÍ

za výrazné zkvalitnění péče o dětské pacienty.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru