Mateřská škola Za Branou Pacov

Zobrazeno: 1869x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelMěsto Pacov
MajitelMěsto Pacov
ProvozovatelMateřská škola Za Branou, Pacov
Hlavní architektIng. arch. Pavel Marek, 2020 architekti s.r.o., Praha
Hlavní projektantIng. arch. Tomáš Maceška, 2020 architekti s.r.o., Praha
Hlavní zhotovitelSdružení Pacov školka, které tvoří společnosti
Druhý zhotovitelMetrostav a.s., Praha
Třetí zhotovitelHORA s.r.o., Tábor

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Pozemek mateřské školy se nachází severně od centra obce Pacov, v jeho těsné blízkosti. Na rozlehlé zahradě stála původní mateřská škola o pěti odděleních, která však byla v nevyhovujícím technickém stavu. Na místě původní mateřské školy byla navržená nová budova splňující veškeré parametry současné moderní stavby pro výchovu předškolních dětí. V severní části pozemku, podél ulice Jana Vojny byla umístěna hlavní dvoupodlažní budova, která tak odděluje od komunikace pět pavilonů umístěných v zahradě. Mezi hlavní budovou a komunikací je situováno parkoviště pro zaměstnance a rodiče. Z hlavní budovy vybíhá jižním směrem velkoryse dimenzovaná chodba, která propojuje všechny pavilony. Pavilóny, ve kterých jsou jednotlivá oddělení, jsou doplněny velkými dřevěnými terasami. Celý areál školky je propojen zpevněnými plochami, ze kterých vybíhají dílčí cestičky k doplňkovým asfaltovým plochám a pískovištím.

 • Architektonické řešení

  Konceptem návrhu nové budovy mateřské školy bylo rozmístění jednotlivých přízemních pavilonů – oddělení do velké zahrady. V návrhu byly použity dva typy pavilonů, lišící se půdorysným rozměrem a vnitřním uspořádáním. Pavilóny jsou vůči sobě pootočeny o 90° a vytvářejí tak mezi sebou zajímavé polo-uzavřené prostory pro pobyt dětí. Na severní části pozemku je umístěna hlavní budova. Její hmota graduje z přízemní části do druhého podlaží, kde jsou umístěny učebny (pro děti z mateřské školy, bez přístupu veřejnosti). Velkorysou konzolou druhého podlaží je jasně definován hlavní vstup do budovy. Hlavní vstup navazuje na propojovací chodbu, která vbíhá mezi jednotlivé pavilony a vytváří zde neméně zajímavý komunikační prostor propojující všechny pavilony a umožňující jejich obslužnost. Jednoduché kvádry jednotlivých pavilonů jsou prořezány minimálním počtem velkorysých otvorů, výraz určuje zejména velká lodžie zprostředkovávající propojení s exteriérem. Ve stejném duchu kontrastu plných ploch a velkorysých otvorů je pojednána i hlavní budova.

 • Dispoziční řešení

  Hlavní vstup do objektu mateřské školy je ze severní strany pod vykonzolováním druhého nadzemního podlaží hlavní budovy. Spojovací halou s bočním prosklením se prochází jižním směrem k jednotlivým pavilonům. Na tuto chodbu navazuje výstup z varny sloužící pro rozvoz jídla do jednotlivých pavilonů, dále schodiště vedoucí do 2.NP, kde jsou umístěny univerzální učebny a vstup do podélné chodby zázemí. Z této chodby jsou přístupné šatny zaměstnanců, jednotlivé kanceláře včetně ředitelny, archiv a úklidová místnost. Chodba je propojena se souběžnou chodbou obsluhující gastro provoz, se zásobovacím vstupem v severovýchodním rohu objektu. Ze spojovací haly jsou přístupné jednotlivé pavilony. Každý pavilon má dva vstupy. Hlavní je do šatny, ze které je přístupná umývárna a vlastní herna. U pavilonů A, C a E je ložnice oddělena od herny posuvnou stěnou. U ostatních je navržen jeden prostor společný pro hernu a ložnici. Druhý vstup je do přípravny, kde probíhá porcování jídla, servírování a mytí bílého nádobí. Z přípravny je přístupná úklidová místnost. Z prostoru herny je dále přímo přístupná šatna vychovatelky se sociálním zázemím a sklad hraček.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Nosná konstrukce je ovlivněná charakterem navržené stavby s velkými rozpony uvnitř jednotlivých oddělení a nadstandardně velkými okenními otvory. Jako vodorovné nosné kce jsou použity předepjaté betonové panely Spiroll. Výhodou použití panelů byla i rychlost montáže a zkrácení celkové doby realizace. Svislé nosné konstrukce pak byly navrženy zděné z keramických bloků. Stavba je založena na betonových základových pasech. V místě konzoly 2.NP byly použity železobetonové monolitické konstrukce, podepřené ocelovými sloupy. Okenní otvory jsou řešeny pomocí ocelových či betonových překladů. Výplně okenních otvorů v pavilónech, hlavní budově a prostoru spojovací chodby jsou hliníkové. Pavilony jsou obloženy modřínovými palubkami, lodžie jsou akcentovány obložením výrazně barevnými deskami. Hmota zázemí/hlavní budovy je pojednána v neutrální šedé omítce.

  Zvláštní enviromentální přínos

  Budova mateřské školy je vytápěna sestavou tepelných čerpadel vzduch-voda. Vzhledem ke geometrii budovy s velkým podílem ochlazovaných ploch, která je dána účelem a provozem, je značně redukována energetická náročnost provozu.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Perfektní spoluprací zadavatele, ředitelky mateřské školy a architekta vznikla stavba, která je domyšlena a dotažena do nejmenšího detailu včetně návrhu interiéru a dle zkušeností provozovatele výborně slouží svému účelu ke spokojenosti zejména dětí. Stavba je mezi 27 prestižními projekty nominovanými mezinárodní porotou na Českou cenu za architekturu.

Ocenění

Titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019

za výjimečně zdařilé architektonicko-urbanistické pojetí vnitřních a vnějších prostor.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru