Dům sociálních služeb Pacov

Zobrazeno: 1723x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Dům sociálních služeb v Pacově je koncipován jako přístavba ke stávajícímu domu seniorů, na který provozně i hmotově navazuje. Po urbanistické stránce stavba respektuje danosti lokality. Velká pozornost byla věnována osazení budovy do svažitému terénu. Severní fasádou je dům přisazen k přilehlé komunikaci a navazuje tak na uliční frontu stávajícího domu seniorů. V západní části se dům stáčí do zahrady v půdorysné stopě písmene L. Takto vzniká jižně orientovaný vnitroblok, odcloněný od přilehlé komunikace, sloužící seniorům jako pobytová zahrada. Při západním průčelí navazují vnější pobytové plochy na rekultivovanou vodní plochu.

 • Architektonické řešení

  Architektonicky je objekt založen na kombinaci čistých ortogonálních ploch a ploch půdorysně zalamovaných (linie lodžií a linie chodeb), které celé stavbě dodávají určitou dynamičnost a hravost. Záměrem bylo vytvoření rostlého ale funkčně přehledného prostoru, který bude pro své uživatele inspirativní, bude zaměstnávat jejich pozornost, zároveň však bude čitelný a snadno identifikovatelný. Důležitou součástí návrhu je zprostředkování kontaktu s exteriérem i hůře mobilním seniorům - navrženy jsou rozměrné transparentní plochy, průhledné i pouze průsvitné, pobytové lodžie apod. Důraz byl zároveň kladen i na zachování intimity a pocitu bezpečí.

 • Dispoziční řešení

  Navržená stavba má specifickou funkci - tzv. dům se zvláštním režimem. Koncept celého domu, dispozic i vybavení jednotlivých podlaží umožňuje komplexní péči o seniory s Alzheimerovou chorobou. Podstatným determinantem celého provozního a dispozičního řešení byl požadavek na bezbariérové propojení budovy se stávajícím provozem přilehlého domu seniorů. Na úrovni suterénu je umístěno technické zázemí a provoz prádelny. První, druhé a třetí nadzemní podlaží jsou koncipována jako pobytová. Základním prvkem těchto podlaží jsou do malých bloků sestavené pokoje klientů. Jednotlivé bloky jsou potom vzájemně odděleny “zálivy” chodeb, které mají různou specifickou funkci - např. ergoterapie, kaple, prostor pro návštěvy apod. Na každém pobytovém podlaží je zároveň situována jídelna s přilehlou přípravnou, hygienické prostory, případně prostory pro personál. Prostory chodeb a jejich jednotlivá zákoutí jsou pojaty jako tzv. inicializační koutky.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Budova, založená na pilotách, je koncipována jako železobetonová monolitická konstrukce, kombinující převážně železobetonové příčné stěny a stropy. Konstrukce vertikálních komunikačních jader je rovněž železobetonová monolitická. Konstrukce spojovacího krčku je kombinací ocelových příhradových nosníku a ocelobetonových stropů. Materiálově se na fasádách domu uplatňují homogenní plochy z profilů litého skla, plochy výplní otvorů a plochy železobetonových desek lodžií lemovaných výraznými ocelovými konstrukcemi oddělujícími jednotlivá podlaží.

  Zvláštní environmentální přínos

  Environmentální přínos budovy spočívá v citlivém zasazené budovy do původního okolí, které maximálně respektuje. Velká pozornost byla věnována zejména původnímu rybníčku a jeho rekultivaci společně se zajištěním průtočnosti celé lokality. Rekultivace rybníčku spolu se začleněním původní a nově navržené zeleně kladně ovlivňuje mikroklima a pobytovou pohodu ve svém okolí.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Město Pacov se snažilo danou lokalitu využít více jak 20 let. Zvolené řešení, které navazuje na 20 let provozovaný Dům sociálních služeb – domov důchodců (nově celý areál Dům sociálních služeb Pacov), využilo lokalitu podle našeho nárazu nejlogičtějším způsobem. Urbanisticky se smysluplně zaplnilo nevyužité území, projet řeší významný regionální sociální problém, a to kapacitu pobytové péče s důrazem na dementní choroby – problém 21. století. Projekt je pro region významný také z pohledu zaměstnanosti – vzniklo 40 nových pracovních míst v kategorii služeb, což je pro zemědělsko-průmyslový venkovský region velké socioekonomické pozitivum.

Ocenění

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019

za komplexní urbanistické a architektonické řešení včetně propojení se stávajícím areálem.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru