ZŠ, SPC a Školní družina Havlíčkův Brod - Přístavba školy

Zobrazeno: 1443x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelStavointerier s.r.o., Havlíčkův Brod
MajitelKraj Vysočina
Hlavní projektantQatrosystem,spol.s.r.o., Havlíčkův Brod
Hlavní zhotovitelStavointerier s.r.o., Havlíčkův Brod

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Urbanistické řešení vyplynulo z požadavku na umístění objektu do areálu stávající školy. Nachází se ve vhodné, klidové zóně navazující na jiná školská zařízení a obytnou část města na okraji městského parku. Přístavba školy je formou samostatného objektu s komunikačním propojením na starou budovu - Vila Ignatze Stefanka, která představuje novorenesanční budovu z konce 19. století a je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem 49700/6-6063. S ohledem na svahovitost terénu pozemku, dispoziční řešení stávající vily a prostorových podmínek na pozemku, byla stavba postavena směrem severozápadně od stávající vily. Stavební záměr je plně v souladu s územním plánem na uspořádání a využití ploch – pro umístění stavby bylo provedeno územní rozhodnutí. Byl dodržen i požadavek Národního památkového ústavu na soudobou diskrétní a funkční architekturu.

Architektonické řešení

Přístavba školy je dvoupodlažní objekt zasazený do svažitého terénu, ukončený plochou střechou. Půdorys přístavby má tvar obráceného písmene „L". Prostor mezi objekty je využit jako uzavřené atrium, v pohledu jsou maximálně dodrženy pravoúhlé linie, jednoduchost hmoty je rozražena plasticitou a barevným odlišením omítky. Dokreslení soudobé architektury je podpořeno použitím slunečních clon. Stávající parter byl upraven v minimálním rozsahu, kromě pochozích zpevněných ploch k jednotlivým vchodům a únikovým východům z objektu. Ostatní volné plochy jsou ponechány se současným využitím, tj. komunikace, zahrada se zelení, relaxační vybavení a školní zahrada.

Dispoziční řešení

Přízemí nového objektu je přístupné přes atrium, případně služebním vchodem. Je zde šatna pro žáky celé školy, včetně ukládání invalidních vozíků, dále technické zázemí (plynová kotelna, sklady pomůcek, šatna uklízeček, úklidová komora, invalidní WC a místnost školníka). Z atria je možný přímý vstup do přízemí stávající budovy, po schodišti na spojovací můstek nebo výtahem přímo do patra nového pavilonu. Nadzemní podlaží je díky usazení do svažitého terénu přímo přístupné z terénu, a to ze západní strany. Dispozičně je podlaží řešeno jako dvoutrakt s jednou boční chodbou. Ta navazuje na spojovací můstek do stávajícího objektu a na výtah. V podlaží jsou umístěny kmenové učebny, učebna ICT, dvě rehabilitační místnosti, sociální zařízení chlapců, dívek a pedagogů, administrativní prostory a místnosti pro pedagogy - kancelář ředitelky, zástupkyně, sborovna. V návaznosti na novostavbu byly upraveny vnitřní prostory stávající vily, zajištěna návaznost na nový objekt a využití uvolněných prostor administrativy a zázemí pedagogů pro novou učebnu a snoezelen.

Konstruční a materiálové řešení

Založení objektu je na základových pásech a patkách z prostého betonu a železobetonu. Svislé nosné konstrukce s ohledem na osazení ve svahovitém terénu zčásti provedeny jako železobetonové v kombinaci s keramickými stěnami, doplněné s ohledem na dispoziční otevřenost železobetonovými a ocelovými sloupy. Nosná konstrukce atria je řešena uceleným fasádním systémem z hliníku. Stropní konstrukce obou podlaží z předpjatých dutinových železobetonových panelů. Vynesení hliníkové střešní konstrukce atria je ve hřebeni provedeno ocelovým trubkovým příhradovým nosníkem. Pro objekt je navrženo jediné dvouramenné schodiště, spojující prostor šaten a atria se spojovacím můstkem mezi objekty, hmotově situované do atria. Do prostoru vymezeného schodišťovýmy rameny je situován hydraulický osobní výtah. Nosná konstrukce střechy je provedena panelovou stropní konstrukcí 2.NP. Střešní plášť je jednoplášťový, tepelná izolace polystyren, hydroizolace pláště mPVC fólií mechanicky kotvenou. Vnitřní příčky jsou zděné v systému Therm. Okenní a dveřní výplně jsou plastové, barva profilu bílá. Prostor sborovny je shora osvětlen dvojicí bodových světlíků s tepelně izolační světlopropustnou výplní. Stínění oken orientovaných jižním směrem je zhotoveno pevnými horizontálními hliníkovými slunolami. Prostor atria proveden hliníkovým fasádním systémem, povrchová úprava profilů - lak v šedém odstínu. Vnitřní dveře jsou dřevěné laminátové. Podlahy v obou podlažích – v učebnách PVC, v kancelářích zátěžové koberce, na chodbách, sociálním zařízení, v technickém zázemí, šatnách a atriu je keramická dlažba. Stěny interiéru omítané, omítky vápenné, štukové + malby, v prostoru hygienického zázemí navrženy keramické obklady stěn. V exteriéru silikonové stěrky na kontaktní zateplovací systém.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Přístavba Speciálně pedagogického centra, která je zřízena pro děti se zdravotním postižením či znevýhodněním jako součást organizace Základní školy. Její těžiště služeb spočívá v zabezpečení diagnostických, poradenských, terapeutických, metodických, administrativních a edukačních činností pro klienty, jejich rodiče nebo osoby odpovědné za jejich výchovu a pedagogické pracovníky. Architektonické řešení přístavby je komunikačně propojeno se stávající budovou - novorenesanční vilou z konce 19. století, jedná se o soudobou diskrétní a funkční architekturu.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru