Zobrazeno: 1664x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelAGSTAV TŘEBÍČ a.s.
MajitelMAN-ZT Budišov, s.r.o.
Hlavní architektAtelier Fabík s.r.o., Třebíč
Hlavní zhotovitelAGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Účelem novostavby je vybudování objektu k podnikatelským účelům investora. Jedná se o servisní halu pro zemědělskou techniku, skladovací halu s náhradními díly a administrativní část se školícím střediskem. Areál firmy MAN-ZT s.r.o. se nachází v katastru k.ú. Studenec u Třebíče, na parcelách 284, 647, 657, 333/2. 

Architektonické řešení

Stavba sídla firmy je řešena tradičními technologiemi. Jedná se o dvoupodlažní stavbu nepravidelného půdorysu, doplněnou oboustranně nesymetricky křídly halových staveb obdélníkového půdorysu. Stěnový systém stavby je založen na základových pasech, doplněných patkami v místech sloupů, halový objekt pak je založen pouze na základových patkách. Konstrukce hlavního objektu nepravidelného půdorysu je trojtrakt s příčnými nosnými stěnami vyzděnými z keramických tvárnic v kombinaci s ocelovými sloupy. Opláštění je provedeno kombinací cihelné vyzdívky a prosklených. ploch. Zastropení je z polomontované keramobetonové desky složené z keramických nosníků a vložek po montáži zmonolitněných. Zastřešení plochou střechou má sklon 2°. Oboustranně přisazené objekty, servisní dílna a skladová hala, jsou z nosné ocelové konstrukce sestavené z tříkloubových nosníků, opláštěné a zastřešené montovaným pláštěm z PUR panelu. Konstrukce štítu je totožná. Sedlové zastřešení je dáno tvarem nosné konstrukce. Sklon střechy je 7°. Výškově jsou osazeny všechny tři funkční celky na stejnou úroveň. Navzájem jsou propojeny také komunikačně.

Dispoziční řešení

Novostavba sídla firmy je osazena na pozemku hlavním vstupem orientovaným k silnici I. třídy. Dopravně je objekt napojen účelovou komunikací šířky 6,0 m jedním sjezdem a nájezdem na státní komunikaci tř. III č. 3908. Na pozemku jsou vybudována odstavná parkovací stání pro vozidla 3. a 4. třídy – asfaltové plochy a pro osobní vozidla návštěvníků a zaměstnanců firmy třídy 1 – zámková dlažba. Dále jsou vybudovány zpevněné plochy kolem budovy pro pěší – zámková dlažba.

Celá novostavba je rozdělena na následující objekty:

 • SO 01 – Objekt firmy – Administrativní budova, Skladová hala, Servisní hala, Provozní soubory stavby – ZTI, ÚT, VZT, Elektroinstalace
 • SO 02 – Komunikace, zpevněné plochy a opěrné stěny, totem
 • SO 03 – Vrtaná studna
 • SO 04 – Vodovodní přípojka + požární nádrž, Dešťová kanalizace včetně retenční nádrže, Splašková kanalizace včetně jímky na vyvážení
 • SO 05 – Přípojka elektro NN
 • SO 07 – Plynovodní přípojka + vnitřní plynovod

Konstrukční a materiálové řešení

Základové pasy a patky jsou provedeny z betonu C 12/15. Nosná podlahová deska v obou halách je provedena z drátkobetonu po celé ploše na podkladní štěrkové desce. Hydroizolace a radonová bariéra z fólie mPVC Sikaplan tl. 1,5 mm uložené oboustranně v textilní ochraně. Nosné svislé konstrukce hlavního objektu jsou vyzděny z keramických tvárnic (obvodové tl 450 mm, vnitřní 300 mm) na tenkovrstvou zdící maltu P 10, nadpraží ze systémových keramických překladů, popř. ocelových válcovaných nosníků s cihelnou vyzdívkou. Tepelná izolace je tvořena EPS 100 S Stabil v příslušných tloušťkách dle polohy v konstrukci. V části půdorysu v místě prosklené stěny jsou nosným prvkem ocelové sloupy a průvlaky. Ocelové nosníky v průvlacích jsou vyplněny betonovou stropní zálivkou. Příčky byly vyzděny z keramických příčkovek pevnosti P 15. Nosné konstrukce servisní dílny a skladové haly jsou z ocelových válcovaných profilů. Schodiště je železobetonové monolitické včetně navazující mezipodesty a je obloženo kamennými deskami. Nosnou konstrukci tvoří ocelové válcované nosníky jedenkráte zalomené. Zábradlí je kotveno z boku schodišťových ramen. Stropní konstrukce je polomontovaná z keramických vložek a nosníků po montáži zmonolitněných v tuhou stropní tabuli. Stropní konstrukce haly je současně střešní a je tvořena kompletizovanými střešními PUR panely. Střecha je na střední administrativní části řešena jako plochá s klasickým pořadím vrstev. Hydroizolace je tvořena mPVC fólií ALKORPLAN. Odvodnění je provedeno vnitřními střešními vpustěmi. Sklon střešní roviny je 2 %. Komíny jsou přestřešeny PZD deskou a oplechovány.. Sklon střešní konstrukce nad bočními halami je 7°. Zastřešení tvoří kompletizované PUR panely doplněné systémovými prvky. Podlahy tvoří v administrativní části v hygienických prostorách a na komunikačních cestách keramická dlažba. V kancelářských provozech je položena speciální silnostěnná PVC podlahovina TERMOFIX. V komunikační hale, výstavním prostoru a na schodišti je kamenná dlažba. V prostoru obou hal je provedena jako finální úprava samonivelační stěrka. Vnitřní dveře jsou dřevěné dýhované. Dveřní křídla jsou osazena do dřevěných obkladových zárubní. Vnitřní dělící stěny jsou plastové celoprosklené se zasklením bezpečnostním sklem. Vnější výplně otvorů jsou na střední administrativní části z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem zaskleny v případě celoprosklení izolačním bezpečnostním dvojsklem, jinak pouze izolačním dvojsklem. Obvodové výplně na obou postraních halách jsou plastové zasklené izolačním dvojsklem. Garážová vrata jsou sekční výsuvná zateplená. Vnější povrchovou úpravu hal tvoří kompletizované PUR panely. Na střední části je provedena omítka se stěrkovou povrchovou úpravou.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Novostavba zaujme nekonvenčním architektonickým výrazem s výraznými prosklenými plochami, dodávající stavbě lehkost a vzdušnost. Dynamické propojení rozdílných konstrukčních systémů (zdivo vs. ocel) výrazně přispívá k přirozené symbióze obou rozdílných provozů (administrativní část vs. servisní dílny a sklady). Kvalitní a precizní provedení exteriérových a interiérových detailů podtrhuje celkové vyznění novostavby.

Ocenění

 • Čestné uznání

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru