I/38 Moravské Budějovice - obchvat

Zobrazeno: 2340x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelStrabag a.s., Praha
MajitelŘeditelství silnic a dálnic ČR, Praha
Hlavní projektantDopravoprojekt Ostrava spol.s r.o.
Hlavní zhotovitelSdružení Moravské Budějovice obchvat, vedoucí účastník Strabag a.s.

Více o stavbě…

Silnice I/38 je součástí základní komunikační sítě České republiky, je významnou komunikací zajišťující spojení mezi regionálními centry Jihlavou a Znojmem. Před výstavbou obchvatu silnice I/38 byla komunikace vedena centem města Moravské Budějovice, což přinášelo mnohé dopravní komplikace, vytvářelo rizika z hlediska bezpečnosti a zhoršovalo zátěž životního prostředí města. Příprava stavby začala v roce 2000 zpracováním technické studie. Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí v roce 2003, stavební povolení v roce 2007. Stavba byla zahájena 14.5.2008 slavnostním poklepáním na základní kámen.

Obchvat o délce 6,35 kilometru byl navržen a realizován v kategorii S 11,5/100. Z původní trasy silnice I/38 se mezi Litohoří a Moravskými Budějovicemi odklání a prochází jižně od města, aby se do původní trasy opět vrátil mezi městkou části Lažínky a obcí Grešlovo Mýto.

Součástí stavby obchvatu jsou také tří nové křižovatky:

 • křižovatka s původní sil. I/38 u Litohoře je řešena jako úrovňová styková s řadicím pruhem pro levé odbočení na obchvatu sil. I/38
 • křižovatka se silnicemi II/152 a II/411 jižně centra města je řešena jako mimoúrovňová deltovitá křižovatka
 • křižovatka před koncem úseku, která zajišťuje napojení na přeložku silnice III/4118 směr Vece a zároveň na původní sil. I/38 směr centrum a do městské části Lažínky je řešena jako mimoúrovňová osmičkovitá.

Konfigurace terénu a návrhové parametry komunikace si v některých místech vyžádaly značné zemní práce – nejhlubší zářezy dosahují hloubky 5m, nejvyšší násypy mají výšku přes 9 m. Stavba si vyžádala přeložku křížených komunikací nižších tříd – silnice II/411 byla přeložena v délce 0,57 km v kategorií S 7,5/60, silnice III/4118 v délce 1,18 km v kategorií S 7,5/60. Silnice II/152 byla částečně upravena ve stávající trase v délce 0,4 km. Dále byly přeloženy tři polní cesty v celkové délce 1,31 km. V městské části Lažínky bylo v souvislosti se zaslepením původní sil. I/38 zřízeno obratiště autobusů se zastávkou.

Stavba obsahuje pět mostních objektů (všechny na hlavní trase sil. I/38):

 • C 201 Most přes Mlýnský náhon v km 1,7 – tento objekt o délce přemostění 22,1m převádí silnici I/38 přes Mlýnský náhon. Nosná konstrukce je tvořena spojitou rámovou monolitickou železobetonovou deskou o 3 polích budovanou betonáží na pevné skruži. Prostor pod mostem slouží zároveň jako biokoridor pro přechod drobné zvěře.
 • C 202 Most přes Rokytku, trať ČD a silnici III/15228 - Most převádí silnici I/38 přes stávající trať ČD, potok Rokytnou a silnici III/15228, v prostoru estakády se nachází podmáčené a bahnité podloží. S délkou přemostění 468,8m a celkovou délkou 477m při 12 polích se tento objekt stal nejdelším mostem v kraji Vysočina. Nosnou konstrukci tvoří monolitický dvoutrám z omezeně předpjatého betonu. Most byl budován zčásti speciální technologií na výsuvné skruži (pole 1-9), zčásti na skruži pevné (pole 10-12).
 • C 203 Most přes silnici II/152 – Most převádí silnici I/38 přes stávající silnici II/152. Objekt má tři pole, celková délka přemostění činí 43,5m. Nosná konstrukce je tvořena spojitou předpjatou deskou budovanou na pevné skruži.
 • C 204 Most přes trať ČD Moravské Budějovice - Šatov – Most převádí silnici I/38 přes stávající železniční trať. Objekt má tři pole, celková délka přemostění činí 48,9m. Nosná konstrukce je tvořena spojitou předpjatou deskou budovanou na pevné skruži.
 • C 205 Most přes přeložku silnice III/4118 – Tento jednopolový objekt o délce přemostění 24,9 m převádí silnici I/38 přes přeložku silnice III/4118. Nosná konstrukce je tvořena omezeně předpjatými nosníky SKA – T spřaženými monolitickou železobetonovou deskou.

Odvodnění stavby je zajištěno otevřenými příkopy a novými silničními kanalizacemi (3 objekty celkové délky 2,07 km) do stávajících recipientů. Stavba si vyžádala přeložky elektrických vedení VN a VVN (přeloženo samostatně firmou E.ON), přeložky pěti vodovodů, dvou sdělovacích vedení, přeložky pěti STL a VTL plynovodů. V části stavby byly realizovány protihluková opatření – protihlukové stěny celkové délky 850 m, z toho více než polovina průhledná stěna na mostní estakádě. Jako technickou zajímavost lze uvést také nutnost kompletního přemístění památkově chráněného objektu Božích muk u Lažínek. ro co nejpříznivější začlenění stavby do krajiny byly provedeny rekultivace ploch po zrušených úsecích původních komunikací a rozsáhlé vegetační úpravy. Na svazích zemního tělesa komunikací a v plochách mimoúrovňových křižovatek bylo vysázeno celkem přes 2 000 stromů a téměř 40 000 keřů.

Stavba byla uvedena do předčasného užívání 27.10. 2010. Vydání hlavního a konečného kolaudačního souhlasu proběhlo 30.8.2011.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Stavba splnila svůj hlavní účel – převedení tranzitní dopravy na sil. I/38 mimo centrální část Moravských Budějovic. Stavba byla řešena se snahou přinést maximální uživatelský komfort a bezpečnost a při tom co nejméně negativně ovlivnit své okolí. Technické řešení vyšlo vstříc minimalizaci dopadů na životní prostředí (zachování funkčnosti biokoridorů, rekultivace, protihluková opatření, rozsáhlé vegetační úpravy apod). Stavba obsahuje nejdelší mostní objekt kraje Vysočina – estakádu přes údolí říčky Rokytky, trať ČD a sil. III/15228. V rámci stavby tohoto mostního objektu byla použitá unikátní technologie výsuvné skruže. A ještě jedno prvenství na závěr. V rámci Operačního programu doprava (OPD) - kam byla tato stavba zařazena mezi tzv. velké projekty nad 50 mil. € - byla jako vůbec první z českých projektů schválena Evropskou komisí v Bruselu.

Ocenění

 • titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2011

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru