Zobrazeno: 2238x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelSkanska a.s., Praha
MajitelKraj Vysočina
Hlavní projektantDopravoprojekt Ostrava spol.s r.o.
Druhý projektantIng.Karel Kubza
Hlavní zhotovitelSkanska a.s., Praha

Více o stavbě…

Silnice III/03810 propojuje města Přibyslav a Havlíčkův Brod. Zajišťuje zásobování závodu Pribina v Hesově.

Směrové a šířkové poměry v předmětném úseku byly nevyhovující, zejména poloměr oblouku na výjezdu z mostu ev. č. 03810-007, který byl pro kamiony problematicky průjezdný. Součástí stavby byla i výstavba mostů ev. č. 03810-06 a 03810-08, které byly v nevyhovujícím technickém stavu, rekonstrukce vozovky a úprava svahů zemního tělesa. Výstavba mostů a přilehlých napojovacích úseků silnice probíhala za vyloučeného provozu. Pěší provoz z vlakového nádraží a autobusové zastávky v křižovatce silnic 03810 a 03820 byl zajištěn do úseku mezi mosty přes Sázavu a přes Doberský potok mostním provizorem po levé straně zemního tělesa za staveništní komunikací, od které byl oddělen provizorním oplocením.

Mostní objekty

 • Most ev.č. 03810-006 u osady Hesov

Most slouží jako inundační otvor v době rozlivu řeky Sázavy mimo koryto. Jedná se o ocelovou uzavřenou nosnou konstrukci z vlnitého plechu MP200 typ Tubosider rozpětí 2,68 m, výška mostu nad terénem je 4,3 m. Typ příčného uspořádáni je VG8. Nosná konstrukce je plošně založena na pískovém loži. Čela mostu jsou lemovány gabionovými zdmi.

 • Most ev.č. 03810-008 Přes Doberský potok

Most převádí silnici III/03810 přes Doberský potok. Nosná konstrukce mostu je tvořena železobetonovým monolitickým rámem z C25/30 XF2 o rozpětí 6,95 m. Rám pak tvoří stojky tl.0,77 m a příčel tl.0,45m s náběhy u stojek do tl. 0,75 m. Povrch příčle je přímo pojížděný. Pro zachování vzhledu původního mostu byly stojky obloženy kamenným obkladem. Na most navazuje gabionová zeď, která lemuje koryto Doberského potoka a silniční těleso.

 • Hlavní objekt – Most ev.č. 03810–007

Most převádí silnici III/0381 přes řeku Sázavu. Most byl navržen dvoupolový s pilířem na břehu koryta řeky. Trasa na mostu je vedena v oblouku R = 70 m o jednostranném příčném sklonu 4,5%. Výškově je trasa vedena údolnicovým obloukem R = 700 m. Most slouží jako inundační otvor v době rozlivu řeky Sázavy mimo koryto. Jedná se o ocelovou uzavřenou nosnou konstrukci z vlnitého plechu MP200 typ Tubosider rozpětí 2,68 m, výška mostu nad terénem je 4,3 m. Typ příčného uspořádáni je VG8. Nosná konstrukce je plošně založena na pískovém loži. Čela mostu jsou lemovány gabionovými zdmi.

Založení a spodní stavba

Založení opěry 1 a podpěry 2 mostu je hlubinné na velkoprůměrových pilotách Ø900 mm délky 9,0 a 3,0 m. Podloží je velmi proměnlivé, u opěry 1 se vyskytují písčité štěrky, které přecházejí na skalní horniny R4-R3. Proto byla opěra 3 založena plošně. Piloty pro opěru a podpěru byly prováděny s hluchým vrtáním 1,5 – 2,5 m. Pod opěrou 1 a podpěrou 2 je provedeno 8 ks pilot. Dřík pilíře přechází z obdélníkového průřezu, kde zároveň tvoří ledolam do kruhového Ø2000 mm. Dřík je vetknut do základové patky 3,0x7,0 m výšky 1,3 m. Krajní opěry jsou monolitické železobetonové s vetknutými křídly.

Nosná konstrukce

Nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová předpjatá deska o dvou polích rozpětí 19,9 + 21,1 m. Celková délka mostu je 56,75 m. Výška příčného řezu je v polích konstantní 1,0 m. Příčný sklon mostovky kopíruje sklon vozovky, který je jednostranný 4,5%. Vyložení konzol je 1,7 m. Nosná konstrukce z betonu C30/37-XF1 je podélně omezeně předpjatá. Předpětí je realizováno předpínacím systémem SKANAKA z lan ø15,7/1860 MPa. Na mostní konstrukci je 11 kabelů o 19-ti lanech. Nosná konstrukce je uložena na hrncových ložiscích firmy Štiavnické Strojárne s.r.o. Svahy koryta řeky Sázavy jsou v půdorysném průmětu mostu s přesahem 0,5 m zpevněny kamenem do betonu o celkové tl. 0,35m, opřeným do patek z prostého betonu. Před a za mostem je vytvořen přechodový úsek na přirozený tvar koryta ze středně těžkého kamenného záhozu s poštěrkováním a zarovnáním líce. Kamenem do betonu je rovněž vydlážděno celé první inundační pole s vyspádováním do koryta Sázavy.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Silnice III/03810 je významnou spojnicí města Přibyslav a Havlíčkův Brod a zajišťuje zásobování závodu Pribina v Hesově. Výstavbou nových mostů a zlepšením směrových poměrů, byla významně zvýšena bezpečnost provozu oproti stávajícímu stavu. Silnice byla uvedena do provozu ve velmi krátké době za 10 měsíců.

Ocenění

 • Čestné uznání

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru