Cyklostezka Přibyslav - Sázava

Zobrazeno: 4060x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelEUROVIA CS, a.s., Praha
MajitelMěsto Přibyslav
Hlavní projektantDRUPOS-PROJEKT v.o.s., Havlíčkův Brod
Hlavní zhotovitelEUROVIA CS, a.s., Praha

Více o stavbě…

Urbanisticko - architektonické řešení

Z urbanistického hlediska je stavba cyklostezky s rekreačně turistickou funkcí po bývalé železniční trati bezkonfliktním řešením. Propojení Přibyslavi s obcí Sázava podle řeky Sázavy umožňuje napojení na postupně realizovanou trasu do Žďáru nad Sázavou a v budoucnosti umožňuje rovněž pokračování trasy po bývalé železniční trati směrem po toku Sázavy do Havlíčkova Brodu, příp. dále do Světlé nad Sázavou.

Architektonické hledisko lze u této dopravní stavby směrovat pouze na objekty lávek, kterých je v průběhu trasy celkem devět a rovněž na dvě odpočívadla. Pro lávky jsou využity ve všech případech původní mostní podpěry z kamenného lomového zdiva doplněné betonovými prahy. Lávky jsou provedeny jako ocelové konstrukce, u delších mostů s mřížovými nosníky, přizpůsobené vzhledově do značné míry původním konstrukcím mostů původní železniční trati, a to proto, aby nebyly dominantním pohledovým prvkem a aby tímto dominantním prvkem byl obraz krajiny tvořený překrásnými lesy, lučinami, řekou Sázavou i skalními stěnami v zářezech vyhloubených pro vedení staré železnice.

U odpočívadel, z nichž jedno je poblíž místa bývalé železniční zastávky v Ronově nad Sázavou ve staničení 2 785m a druhé v místě zastávky Nížkov ve staničení 5 824m, je záměrem zachovat především přírodní prostředí. Vybavení odpočívadel je z dřevěných prvků dělené kulatiny, zpevněné plochy odpočívadel jsou se zakaleným hlinitopískovým povrchem na štěrkových podkladních vrstvách.

Stavebně technické řešení

Cyklostezka je provedena v šířce 3,0m v celkové délce 9 949m a na ní v obci Sázava navazuje cyklotrasa v délce 532m. Povrch cyklostezky i cyklotrasy (mimo lávky) je živičný z jemnozrnného asfaltobetonu. Povrch lávek je proveden z dřevěných dubových hranolů s mezerami š. 5mm pro odtok vody.

Složení vrstev cyklostezky v úsecích po bývalé železniční trati:

 • Asfaltový beton jemnozrnný ACO 8, 50 mm
 • Živičný vsypný makadam – vsyp do stávající vrstvy štěrku, 80 mm
 • Dosavadní vrstva štěrku bývalého železničního svršku, min. 300 mm

Složení vrstev cyklostezky v úsecích mimo bývalou železniční trať: (Úseky A1 a A2 v Přibyslavi a úsek A 14 v Sázavě)

 • Asfaltový beton jemnozrnný ACO 8, 50 mm
 • Živičný vsypný makadam – vsyp do stávající vrstvy štěrku, 100 mm
 • Podkladní vrstva ze štěrku, 250 mm
 • Složení vrstev cyklotrasy (v zástavbě obce Sázava)
 • Asfaltový beton jemnozrnný ACO 8, 50 mm
 • Živičný vsypný makadam – vsyp do stávající vrstvy štěrku, 100 mm
 • Podkladní vrstva ze štěrkodrtí, 300 mm

Na trase bylo povedeno 9 lávek z toho 5 přes řeku Sázavu. U těchto lávek byly do podélných řezů lávek zakresleny zaměřené údolní profily a hladiny vod Q 100 a Q 20. Pro všechny lávky byly využity dosavadní podpory bývalých železničních mostů, které jsou převážně z lomového kamene a některé s nadbetonovanými prahy. Nosné konstrukce všech lávek jsou provedeny jako ocelové svařované a jsou dimenzovány vzhledem k potřebám při provádění stavby (i pro budoucí údržbu) na výjimečné zatížení vozidlem 22 tun. Krátké lávky č. 2 a 8 jsou dimenzovány na normové zatížení. Povrchová úprava ocelových konstrukcí byla provedena antikorozními polyuretanovými nátěrovými hmotami na tryskaný povrch ocelových konstrukcí (pro zatížené prostředí s vysokou životností). Mostovka lávek je provedena z dřevěných dubových hranolů uchycených do podélných prahů umístěných na okrajích mostní konstrukce kadmiovanými vruty 8/180 mm se šestihrannou hlavou. Podélné prahy jsou pak uchyceny svorníky (šrouby) 10/225 mm k ocelové svařované konstrukci – přivařeným UE č. 65, dl. 60 mm k podélníkům U č. 120. Dubové hranoly jsou vakuově impregnovány Wolmanitem CX 10. Na kamenném zdivu mostních podpěr jednotlivých lávek byly provedeny opravy spárování kamenného zdiva, u lávky č. 6 a 7 opravy kamenného zdiva i říms. Současně byly odřezány a odstraněny části ponechaných ocelových zábradlí. U lávky č. 9, kde dosavadní podpory byly v minulosti rekonstruovány na značnou šířku (pravděpodobně pro dvě koleje), byly na obou dosavadních podporách odbourány části visutých železobetonových říms.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Stavba cyklostezky Přibyslav – Sázava nemá negativní vliv na životní prostředí. Realizací tohoto projektu došlo k využití zrušené železniční tratě a ponechaných částí objektů na ní, které by bez využití postupně chátraly a staly by se zdrojem problémů. Cyklistický a pěší provoz je ekologicky šetrný, přináší sebou upevňování zdraví obyvatel. Zbudovaná cyklostezka, včetně úseku cyklotrasy v obci Sázava, nahradila v řešeném úseku dosavadní cyklotrasu 19/II, vedenou po silniční síti a došlo tak k podstatnému zvýšení bezpečnosti cyklistů.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru