Čistírna odpadních vod Fryšava

Zobrazeno: 1542x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelGREMIS, s.r.o., Velké Meziříčí
MajitelObec Fryšava pod Žákovou Horou
Hlavní architektIng. arch. Ilja Coufal, Brno
Hlavní projektantVEGAspol v.o.s., Brno
Hlavní zhotovitelINSTA CZ s.r.o., Olomouc
Druhý zhotovitelGREMIS, s.r.o., Velké Meziříčí

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Stavbu není třeba urbanisticky začleňovat do okolí, je osazena na okraji obce, nejbližší budovy jsou od pozemku vzdáleny cca 160 m, vizuálně tedy stavbu příliš neovlivňují.

Architektonické řešení

Výstavba nové ČOV je navržena na východním okraji obce, mimo zastavěné území, na pravém břehu toku Fryšávka. Potok v místě budoucí výstavby vytváří četné meandry, louky v jeho nejbližším okolí jsou bažinaté, po cca 20m se k jihu zvedají v přibližně 10-ti procentním sklonu. Svah je ukončen mezí s bludnými kameny a vzrostlými jehličnatými stromy. Vzhledem k vysoké krajinářské hodnotě jinou výstavbou nedotčeného pozemku (území leží v CHKO Žďárské vrchy) bylo při návrhu a realizaci nadzemních objektů ČOV naší snahou co nejvíce nové hmoty potlačit. Architektonické řešení areálu ČOV vychází z požadavku na zastřešení nejen mechanického předčištění, ale i všech podzemních nádrží. V řešení zastřešení je patrná pokora k danému území a snaha, aby výstavba dané území co nejméně znehodnotila. Tohoto cíle je dosaženo vhodným výškovým a polohovým osazením provozní budovy do svahu tak, že jeho pultová střecha s mírným sklonem v zadní části naváže na původní rostlý terén. Budova je ze dvou stran zakopána do svahu, střecha zasypána původní vytěženou zeminou a ozeleněna místní flórou. Nové násypy jsou ukončeny opěrnými zdmi z rovnanin z místního kamene do ocelových košů – gabionů. Z budovy jsou viditelná pouze dvě průčelí. Čelní fasáda je tvořena zčásti zdí z kamenné rovnaniny, zčásti velkoplošným zasklením. Boční fasáda je obložena fasádní překližkou. V podhledu přesahů střech budou přiznány dřevěné krokve a průvlaky stropní konstrukce. Terénními úpravami bude rovněž potlačena kruhová uskladňovací nádrž, tak že z její využitelné vnitřní s. v. cca 5m bude nad terénem viditelné cca 2m. Horní okraj válce nádrže šikmo seříznut a nádrž v tomto sklonu zastropena železobetonovou monolitickou deskou. Obvyklé ocelové obslužné žebříky a lávky budou nahrazeny kamennými schody na terénu. Návrh vychází z myšlenky vytvořit zastřešením nádrží pouze zatravněnou terénní vlnu. Střecha nad budovou je navržena jako pultová s mírným spádem, volně navazující na okolní terén. Plocha zastřešení je uvažována jako „intenzivní zelená střecha". Svahy násypů budou osázeny keřovými porosty. Přirozený tvar zastřešení, jeho maximální přimknutí k terénu a jeho zelený kryt zároveň respektují ekologický charakter stavby.

Dispoziční řešení

Vstup do objektu je veden ze zpevněné plochy obratiště, tvořící manipulační plochu celého areálu, přímo do prostoru mechanického předčištění s prohloubenou částí v rohu místnosti. Z tohoto prostoru je přístupný velín s rozvaděči NN, sloužící rovněž jako příležitostná šatna personálu. Na velín navazuje umývárna vybavená sprchovým boxem, umývadlem a klozetem. Prostor nádrží je přístupný přes místnost mechanického předčištění dveřmi po ocelových lávkách vedenými nad aktivačními a dosazovací nádrží. Ostatní nádrže jsou překryty rošty. Pro případ nutné demontáže technologických zařízení v prostoru nádrží jsou montážní otvory osazeny bezrámovým zasklením. Pro přístup do instalační komory uskladňovací nádrže kalu jsou v opěrné kamenné stěně navržena ve výšce cca 450 mm od úrovně komunikace ocelová dvířka. Pro obsluhu čerpadla v horní úrovni nádrže je navrženo kamenné schodiště na terénu a poklop z nerezové oceli.

Konstrukční řešení

Výškové umístění stavby ČOV je uvažováno nad hladinou 100leté vody. Úroveň ±0=692,000m n.m. Přístup na místo stavby je po nové příjezdné komunikaci, která je napojena na místní komunikaci obce. V rámci hrubých terénních úprav byla provedena skrývka ornice. Následně byla provedena hlavní stavební jáma s různými úrovněmi den pro celou hlavní budovu ČOV s podzemními nádržemi a prohloubenou částí v mechanické předčištění. Budova je ve své severní polovině založena na podzemních nádržích. Jedná se o železobetonové monolitické aktivační nádrže, čerpací stanici plovoucího kalu a kalové vody, měření množství odpadních vod, které byly při základových pracích realizovány v plném rozsahu. V jižní polovině je svislé zdivo mechanického předčištění, velínu a umývárny založeno na vodorovném rozšíření – patě železobetonové monolitické opěrné stěny, na železobetonové monolitické stěně prohloubené části mechanického předčištění a na železobetonových monolitických základových pasech. Uskladňovací nádrž kalu je navržena jako kruhová nádrž z monolitického železobetonu. Svislou nosnou obvodovou konstrukci provozního objektu ČOV a mechanického předčištění tvoří z jižní a východní strany železobetonové monolitické opěrné stěny vybetonované na základové patě resp. základovém pasu. Prostor aktivačních nádrží z východní strany je ohraničen železobetonovým monolitickým zdivem tvořícím krakorec svislých stěn nádrží. Obvodové stěny na severní a západní straně jsou navrženy ze sendvičové konstrukce. Vnitřní nosná stěna je z důvodu únosnosti a tepelně izolačních požadavků vyzděna z cihel Porotherm 44 P+D P10 na maltu M5 a navazuje na zmiňované železobetonové monolitické žebro. Umývárna je ohraničena kompletizovanými sádrokartonovými příčkami a instalační příčkou. Část čerpací stanice plovoucího kalu a kalové vody je zastropena železobetonovou monolitickou deskou. Uskladňovací nádrž kalu je zakryta šikmou železobetonovou monolitickou deskou. Ve stropní desce je proveden „vikýř", který slouží ke kontrole a montáži. Otvory ve zdivu z cihel Porotherm jsou překlenuty cihelnými překlady Porotherm PTH 7. Provedení venkovních opěrných stěn - gabionů, kterými bude areál ČOV převážně ohraničen. Na severní straně budou k opěrným stěnám ukotveny sloupky oplocení. Opěrné stěny budou lemovat a zachycovat rostlý terén nebo násypy. Jsou navrženy kamenné rovnaniny do ocelových pozinkovaných košů vyskládány místním kamenivem. Schodiště bude tvořeno z nepravidelných kamenných stupňů, mezipodesta a podesta schodiště bude provedena z kamenné dlažby. Ostatní komunikace a zpevněné plochy areálu ČOV jsou realizovány z betonové zámkové dlažby. Na cihelném zdivu provedeny vápenocementové jádrové omítky. Na železobetonových monolitických stěnách ve velínu a mechanickém předčištění budou realizovány vyrovnávací stěrky. Nosnou konstrukcí podlah v mechanickém předčištění a provozním objektu ČOV budou mazaniny vyztuženy při spodním líci sítěmi z hladkých drátů. V technických místnostech podlaha natřena nátěrem. Osazení rámů jednoduchých oken, dveří a prosklené stěny z hliníkových profilů, ocelových zárubní se stínovou drážkou vnitřního dveřního křídla, větrací mřížky, protidešťové žaluzie atd.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Silnou stránkou stavby je její začlenění do okolí stavby v chráněné krajinné oblasti, minimalizuje rušivé vlivy na přirozené okolí Vysočiny. Dílo je příkladem toho, že i inženýrská stavba může mít estetické ambice, při splnění funkčních nároků na ní kladených.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru