Autobusový terminál před budovou ČD, Chotěboř

Zobrazeno: 1677x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelChládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Hlavní investorČeské dráhy, a.s., Praha
Druhý investorMěsto Chotěboř, Chotěboř
Hlavní architektIng. Milan Stejskal
Hlavní projektantSGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Hlavní zhotovitelChládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Více o stavbě…

Architektonické a urbanistické řešení

Stávající stav komunikace je nevyhovující z důvodu zdeformování ploch komunikace i odstavných ploch, poškozených povrchů chodníků pro pěší sloužících zároveň jako nástupiště pro autobusovou dopravu, vyvrácení chodníkových obrubníků a špatného stavu odvodnění všech ploch. Příjezdovou komunikaci protíná v příčně šikmém směru stávající ponechaná část vlečkové koleje. Stávající komunikace a odstavné plochy mají povrch ze žulových kostek místy vyspravovaný asfaltem. Chodníky (nástupiště) jsou převážně s povrchem ze žulové mozaiky, částečně ze zámkové dlažby (před výpravní budovou ČD a.s.) a ze silně narušeného asfaltového krytu. Parkovací stání pro osobní a nákladní vozidla nejsou zřízena. Nádražní budova je z konce 19.století. Prošla několika rekonstrukcemi, nicméně základní stavební hmota byla zachována. Nosné zdi jsou provedeny z plných pálených cihel, příčky jsou z plných cihel a s omítkou, strop v 1.PP jsou vesměs klenbové s valenou klenbou, strop nad 1.NP je převážně dřevěný trámový se záklopem. Okna jsou dřevěná zdvojená, vchodové dveře jsou ocelové celoskleněné.

Dispoziční řešení

Ulice 5.května vychází z křižovatky s ulicí Sokolohradskou – silnice II/345, začíná na komunikaci III/ 34529, která odbočuje vpravo do ulice Partyzánská a dále přechází na místní obslužnou komunikaci, k níž oboustranně přiléhají zastávková stání veřejné linkové autobusové dopravy až před výpravní budovu ČD. Zároveň bude zrekonstruována část nádražní budovy pro odbavení cestujících a čekárna. Budova je dvoupodlažní a částečně podsklepená. V prvním podlaží je dopravní kancelář ČD a potřebné zázemí zhruba na 2/5 plochy a zbývající 3/5 tvoří rekonstruovaná část budovy. Ve druhém patře jsou dva byty. Nad byty je ještě půda. Ve sklepě je umístěna technická místnost s plynovým kotlem. Vedle ní je uhelna, která je pozůstatkem po bývalém vytápění uhelným kotlem. Zbývající část jsou sklepy k bytům.

Konstrukční a materiálové řešení

Navrhovaná stavba komunikace předpokládá odstranění zbývající části vlečky. V ulici 5.května je navržena obousměrná dvoupruhová komunikace před nádražní budovou. Jsou navržena kolmá parkovací stání pro osobní automobily v počtu 26 míst, z toho 2 stání pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Prostor zastávkových stání je připojen na komunikaci obousměrnou dvoupruhovou komunikací. Jedná se o přemístění výjezdu z prostoru před nádražím ČD a.s. ze stávajícího nevyhovujícího řešení napojení před železničním přejezdem. K zastávkovým stáním je zabezpečen přístup cestujících po chodnících. Uprostřed prostoru vyhrazeného pro příjezd a odjezd spojů linkové autobusové dopravy je navržena čekací plocha.V protilehlých rozích prostoru zastávkových stání jsou navrženy dva přístřešky pro cestující otočené čelně k zastávkovým plochám. U čekáren budou umístěny parkové lavičky. Na konci chodníku od výpravní budovy ČD a.s. bude na zpevněné ploše umístěn přístřešek pro kola. Souběžně s chodníkem budou při příchodu k výpravní budově ČD a.s. od města umístěny stojany pro informační a turistické mapy a prefabrikovaný stojan jako plakátovací plocha.

Při rekonstrukci ploch dojde k vybourání stávajících konstrukcí vozovek a chodníků. Předpokládá se, že nové konstrukce zpevněných ploch budou masivnější. Dojde k vykácení dřevin. Před zahájením stavebních prací budou veškeré inženýrské sítě polohově a výškově vytýčeny. Komunikace jsou navrženy s povrchem z asfaltobetonu. Parkovací stání pro obě skupiny vozidel jsou navržena s povrchem ze středních žulových kostek. Chodníky jsou ve styku s nezpevněnými plochami lemovány žulovým krajníkem silničním. Povrch zastávkových stání je navržen z velkých žulových kostek. Povrch komunikací pro pěší a čekacích ploch je navržen ze žulových kostiček. Svislé dopravní značení bude obnoveno dopravními značkami. Vodorovné dopravní značení bude provedeno na zastávkových a parkovacích stáních světlou žulovou dlažbou, na komunikacích nástřikem.

Povrchové vody ze všech uličních vpustí v ulici 5. května budou odváděny do nově zřízené dešťové kanalizace s místem napojení do stávajícího odvodňovacího zařízení pod tratí ČD a.s.. Je navrženo odstranění všech stávajících lamp. Lampy VO jsou situovány tak, aby dostatečně nasvětlily celý prostor křižovatek včetně vjezdových a výjezdových větví, zastávkových stání včetně přilehlých čekacích ploch a komunikací pro pěší i nájezd z prostoru před výpravní budovou ČD a.s. a nájezd z ulice Sokolohradská. Veškerá zeleň je navržena v ostrůvcích mezi zpevněnými plochami a tak, aby nebránila provozu - rozhledovým výhledům řidičů a zároveň zpříjemňovaly pobyt uživatelům.

Bourací práce části nádražní budovy zahrnovali vybourání podlahy, příček dle výkresu, vybourání oken a vchodových dveří . Dřevěný obklad stěn bude stržen a omítka vyspravena. Okna budou plastová a vstupní automatické dveře budou jednokřídlé, posuvné do strany. Na stěnách v hale v čekárně bude provedena sklovláknitá tapeta a bude provedená keramická dlažba, u vstupu budou čistící zóny. V sociálních zařízeních je navrženo přírodní linoleum, a keramický obklad. Venkovní fasáda bude napenetrována a vyspravena. Nad vstupem bude nainstalována skleněná markýza s ocelovou nosnou konstrukcí.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší ocenění?

Vybudováním nového autobusového nádraží v Chotěboři se zlepší infrastruktura ve městě a také zajistí rozšíření služeb a komfort pro všechny občany. Plánovaná poloha nádraží je ideální pro všechny dojíždějící i občany, kteří bydlí nebo pracují na náměstí. Výfukové plyny se tak nebudou kumulovat na náměstí, kde se denně pohybují stovky lidí. Zároveň bude nádraží stát nedaleko centra, což je výhodou pro turisty, kteří do Chotěboře přijíždějí i také pro samotné občany z Chotěboře a okolí, kteří využívají autobusovou dopravu na cestu do práce, do škol a k návštěvě lékaře. Kromě nových stání pro autobusy vznikla nová čekárna s informačním systémem a sociálním zázemím. Zásadní je zklidnění průjezdu touto částí ulice vymístěním zastávkových stání veřejné linkové autobusové dopravy na novou účelovou plochu a vytvoření parkovacích stání pro osobní vozidla, tzv. parkoviště Park and Ride – P+R (tj. zaparkuj motorové vozidlo a pokračuj veřejnou dopravou), včetně stání pro imobilní osoby.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru